ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМ И IУЭХУР – КЪЭРАЛМИ И IУЭХУЩ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий и унафэм щIэту иджыблагъэ КъБР-м и Iэтащхьэм деж Стратегие зыужьыныгъэмрэ лъэпкъ пэхуэщIэхэмкIэ щыIэ советым и зэIущIэ екIуэкIащ.

Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ Говоров Сергей, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хъубий Марат, КъБР-м и Iэтащхьэм и чэнджэщэгъу Къуныжь Вячеслав, КъБР-м экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министр Рахаев Борис, КъБР-м щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Лу Азэмэт, КъБР-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Мокаев Ашэмэз, КъБР-м экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэ ТIымыжь Хъусен сымэ.

КъБР-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Мокаев Ашэмэз зэIущIэм щытепсэлъыхьащ «Жылагъуэ жыджэрагъ», «ЩIалэгъуалэм и зыужьыныгъэ», «Хэкупсэ гъэсэныгъэ» щIыналъэ пэхуэщIэхэр (проектхэр) зэрагъэзащIэм, абы и лъэныкъуэкIэ хэгъэгум щызыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэм, гу зылъата щыщIэныгъэхэм. Мокаев Ашэмэз и псалъэм къызэрыхэщамкIэ, пэхуэщIэхэр зэщIа хъуным гуащIафIэу толажьэ егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ пыщIа къэрал икIи щIыналъэ къулыкъущIапIэхэр, егъэджакIуэхэмрэ гъэсакIуэхэмрэ, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэр, волонтер зэщIэхъееныгъэхэр.

«Волонтёр зэщIэхъееныгъэм щIыналъэхэм зыщаужьыным хуэунэтIа Урысейпсо зэхьэзэхуэм» ипкъ иткIэ къыхалъхьауэ КъБР-м иджыпсту щагъэлажьэ «Жылагъуэ жыджэрагъ» пэхуэщIэр зыхуей хуэзэу зэщIа хъун папщIэ мелуни 7,75-рэ къыхуаутIыпщаш. Къэбэрдей-Балъкъэрым къыхилъхьа «IуэхуфIхэм я щIыналъэ» пэхуэщIэмкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэм къыщыхэжаныкIащ, абы къызэщIиубыда жэрдэмхэр мыхьэнэ зиIэу икIи гъэзэщIэгъуафIэу къалъытащ. Жьы хъуахэмрэ дэIэпыкъуэгъуншэу къэнахэмрэ ядэIэпыкъуным, сабий зеиншэхэмрэ адэ-анэ зыщхьэщымытхэмрэ щIэгъэкъуэн яхуэхъуным, дыкъэзыухъуреихь щIыуэпсыр хъумэным, нэгъуэщI Iуэхугъуэ куэдми епха жэрдэмхэм кIуэ пэтми нэхъыбэ мэхъу, цIыху нэхъыбэ хохьэ.

Абы къищынэмыщIауэ, Мокаев Ашэмэз и гугъу ищIащ «ЩIалэгъуалэм и зыужьыныгъэ», «Хэкупсэ гъэсэныгъэ» пэхуэщIэхэр гъэзэщIэным епхауэ щIыналъэм щекIуэкI лэжьыгъэхэм икIи абы кърикIуэнухэр 2022 гъэм и кIэхэм наIуэ зэрыхъунур.

Къэбэрдей-Балъкъэрым щIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ къулыкъущIапIэщIэ къызэрыщызэIуахам къыхэкIыу, щIыналъэ пэхуэщIэхэр зэщIа хъун щхьэкIэ зэфIигъэкIын хуейхэмрэ къыпэщылъ къалэнхэмрэ советым щрипсэлъащ. Апхуэдэу щIэуэ къызэрагъэпэща министерствэм и унафэщI Лу Азэмэт зэIущIэм щызэпкърах Iуэхугъуэхэм ехьэлIауэ иIэ Iуэху еплъыкIэхэм щытепсэлъыхьащ.

 

ШУРДЫМ Динэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.05.2024 - 09:03

ПХЪЭМЫФЫКЪУЭ ЛЪАПЭ ДЕЖ

Ди япэ итахэм къызэранэкIа хъыбархэр гъащIэм имыпхъэхыжу зэщIэзыкъуэжу бзэ къулейкIэ къезытхэкIыжахэм ящыщщ адыгэ IуэрыIуатэр зэхуэхьэсыжыным ерыщу яужь ита, Къэрэшей-Шэрджэсым щэнхабзэмкIэ щIыхь з

18.05.2024 - 09:03

ЕВРОПЭР НАСЫПЫНШАГЪЭМ КЪЕЗЫГЪЭЛА ЩIАЛИЩ

1986 гъэм Чернобыль къыщыхъуауэ щыта насыпыншагъэм нэхъыбэж хэкIуэдэнут цIыхуищ къудей мыхъуатэмэ.

17.05.2024 - 09:03

ДЭТХЭНЭРИ ДЫХУЭНЫКЪУЭЩ

Ди планетэм тет къэралхэм я нэхъыбэм зы илъэс къэмынэу накъыгъэм и 12-м къыщызэрагъэпэщ хабзэщ «Экологие щIэныгъэ егъэгъуэтыным и махуэ» зыфIаща Iуэхугъуэхэр.

17.05.2024 - 09:03

ФIЫУЭ ФЛЪАГЪУХЭМ ЗАКЪЕВГЪАЩIЭ!

6-нэ Iыхьэ

17.05.2024 - 09:03

ТЕКIУЭНЫГЪЭ ИНЫМ ТЕУХУА КОНЦЕРТХЭР

ТекIуэныгъэ Иным и махуэшхуэр, къэралым и дэнэ щIыпIэми хуэдэу, Налшык къалэми Iэтауэ щагъэлъэпIащ.