КЪУТХАРЫУЧУЛАГЪА ЖАНГЫ GPS-ТРЕКЕРЛЕ

Гара-Баши станцияда эм бийик сотовый связь вышка къатында МТС компанияны келечилери МЧС-ни Элбрус бийик-тау излеу-къутхарыу отрядына элли GPS-трекер саугъалагъандыла. Ала таугъа ёрлеучюлени къоркъуусузлукъларын жалчытыргъа болушурукъдула.

Саугъалауну къууанчлы халда МТС компанияны регионда башчысы Михаил Граник ачханды. Россейни курортларыны айныуларына кёре, МТС кесини инвестицияларын тохтатмайды. Быйыл аллындан башлап компания курортда связьны айнытыугъа 1,7 миллиард сом къоратханды. 

- Бизге, башха россейлилегеча, Элбрус бек сейир эм магъаналы жерди. Туристле, тау лыжачыла, альпинистле да бери аслам келгенлерин билебиз. Бу жерни энчилигин ангылап, туристлеге къоркъуусузлукъну излейбиз. Жыл сайын Къабарты-Малкъаргъа келип солугъанланы саны кёпден-кёп болгъанын кёребиз. Мындан ары да Шимал Кавказны курортларын айнытыугъа къошумчулукъ этгенлей турур муратлыбыз, - дегенди ол.

Республикада МТС-ни бёлюмюню башчысы Залийханланы Элдар трекер GPS технологияны кючю  бла ишлегенин билдиргенди. Ол иничке къаты пластинады эм артмакъда кёп жер алмайды.

Аны бла хайырланып сёлешир онг барды, билдириуле ашырыргъа да болады эм интернет да аламат тутады. Алай бла трекер къыйын болумгъа тюшгеннге связьгъа чыгъаргъа онг береди.

Альпинист бир жерде кёп турса эм кесини маршрутундан терс кетсе, трекер къутхарыучулагъа белги берликди. Батарейни кючю 1050 мАч болады. Ол сууукълукъда 7 кюннге жетеди.
РФ-ни МЧС-ини КъМР-де Баш управлениясыны таматасы Михаил Надежин  Минги таугъа чыкъгъанланы къоркъуусузлукъларын жалчытыугъа эс бёлгени ючюн компаниягъа энчи ыразылыгъын билдиргенди. Мындан арысында жолгъа чыгъардан алгъа, турист къауумла Элбрус  излеу-къутхарыу отрятда  эсепге тюшерге керекдиле. Специалистле аланы барлыкъ маршрутларын цифралы сервисде белгилейдиле. Трек бла хайырланнганда, маршрутдан тайгъан адам болса, базагъа аны юсюнден билдириу келликди.

Баллиланы Алина.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.05.2024 - 09:03

СПАРТАКИАДАДА СЕРМЕШИРГЕ ЭРКИНЛИКНИ КЪОРУУЛАГЪАНДЫЛА

Краснодарда каратени киокушин тюрлюсюнден «Шиханны кубогу» деген аты бла битеуроссей эришиу бардырылгъанды. Анга къыралны 24 регионундан 500-ден аслам спортчу къатышхандыла.

17.05.2024 - 12:25

«СЕНИ ЮЧЮН, КЕСИМ ЮЧЮН ДА»

Быйыл Мечиланы Кязимни жылыды. Ол малкъар халкъгъа энчи байрамды – миллети аны сыйын, ол да халкъыны сыйын таула бла тенг этген шайырны туугъан кюню хар заманда да байрамды.

17.05.2024 - 09:03

ИШЛЕРИ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНДИРГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Нальчикде «Лаборатория робототехники» деген жаш тёлю инновациялы чыгъармачылыкъ ара къурап 6-14 жыллыкъ сабийлени арасында робототехникадан эришиуле баргъандыла.

17.05.2024 - 09:03

БУ АЙДА ТЮРЛЕНИУЛЕ

Терек бахчачылыкъ биригиулеге кёк отлукъ

17.05.2024 - 08:57

САУЛУКЪГЪА САКЪЛЫКЪ-УЗАКЪ ЁМЮРНЮ МУРДОРУ

Адамны ёмюрн узайтыр ючюн  не затны эсде тутаргъа кереклисини юсюнден Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан  бла ушакъ этгенбиз.