ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪНЫ ОТУН ЫШЫРА

Прохладный  шахарда «Махонька эм аны шуёхлары» деген жандауурлукъ фонд ишин бардырады. Ол фахмулу сабийлеге болушлукъ этерге деп къуралгъанды. Аны таматасы Чолакова Сусанады. Бир ненча  жыл мындан алда  ол  мында пионер организация да къурагъан эди.  Озгъан байрым кюн  фонд  чакъырып, КъМР-ни Жазыучуларыны союзуну председатели Юрий  Тхагазитов, жазыучула Османланы Хыйса бла Мария Котлярова алада къонакъда  болгъандыла.
Адабият  тюбешиуге школчула, абаданла да келгендиле.  Жыйылгъанла  къонакъла бла шагъырей болгъанларындан сора арагъа абаданладан Галина Быкова чыгъып, Къулийланы Къайсынны назмуларын орус тилде окъугъанды.Андан сора «Алтын къалам» чыгъармачылыкъ биригиуден  къызла, жашла, тамата тёлюден  бир къаууму кеслерини чыгъармаларын окъугъандыла. Аланы араларында  Россей даражада бардырылгъан адабият эришиуледе алчы жерлеге тийишли болгъанла да бар эдиле.
Прохладначы Василий Дорошенко да назмулары бла шагъырей этгенден сора да, Къайсынны юсюнден эсгериулерин айтыргъа  сюйгенди. 
- Кёп жылла мындан алда,  Москвадан бери келе, аэропортда самолётха минерге сакълап турабыз. Адам асыры кёпден, олтурур жер жокъду. Мен ал тизгинде бир шинтикде олтурама. Къатымда уа бир тиширыу,  эки сабийин  да къоюнуна алып, бир шинтикге сыйыныргъа кюрешип.
Бир заманда кассаладан радио бла сёлешдиле: «Депутат Къулийланы Къайсын, бери отоугъа ётюгюз»,-деп. Анда уа белгили адамлагъа энчи отоу бар эди. Сора биреулен  бизни къатыбыз  бла отоу таба атлайды. Бизни  таба къарагъанын эследим. Къайсын бумуду деп, аны кёргениме къууандым.
Ол а, отоуну эшигин ачып, терк окъуна ызына къайтып, жанымдагъы тиширыуну сабийлери бла ары элтди да, кеси уа аланы шинтиклерине олтуруп къалды. Сора айтдым кеси кесиме: «Уллу адамны не иши да уллу деп».  
Василий  Дорошенко сёзюн бошагъандан сора Элина Сальбиева, Анна Рябцова, Екатерина Быч  назмуларын окъугъандыла. Къонакъгъа келген жазыучула алагъа  керти да бийик багъа бичип, ызы бла кеслери   сёлешгендиле.
- Бу къайгъылы заманда жарыкъландырыу ишге эс бургъаныгъыз бютюнда багъалыды. Бу ишге уллу кёл салгъаныгъыз кёрюнюп турады. Жаш  адамланы жазыу ишге эс бургъанлары къууанырчады. Бизни жаныбыздан, къолубуздан келгенча болушурукъбуз. Быллай жумушларыгъыз болса, билдире,  чакъыра туругъуз,-дегенди Юрий Мухамедович. Сора эки жыйырмадан артыкъ китапны алагъа саугъа этгенди.
Ары келгенлени хар бирини боюнларында къызыл галстуклары болгъанлары  себепли  Османланы  Хыйса  пионерияны таза ниетлерини, огъурлу  жумушладан толгъан дуниясыны юсюнден сёлешгенди.  Ол жорукъланы бюгюнлюкде сакълагъанлагъа да энчи ыразылыгъын билдиргенди.
Мария Котлярова да бюгюннгю дунияда чыгъармачылыкъны жарыкълыгъын ёчюлтмей туруу къалай магъаналы болгъанын  энчи чертип айтханды. Ол дагъыда жыйылгъанланы эслерин  Къулийланы Къайсынны, Отарланы Керимни, Адам Шогенцуковну жашау эм чыгъармачылыкъ къадарларына бургъанды.
Къонакъбайла, хычыуун жумушну тамамлай, Прохладныйге келген жазыучуланы шахарны сыйлы пионерлерини санына къошхандыла.  Быллай тюбешиуге себеплик этгенлери ючюн ыразылыкъ сёзюн а КъМР-ни сыйлы журналисти Валерий Крушельницкий айтханды. Ахырында жыр, тепсеу, бирге суратха тюшюуле тюбешиуню бютюн жарыкъ, эсде къалырча этгендиле.

 

Лейлун улу Хыйса.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.05.2024 - 09:25

БУЛУНГУДА - ЖАРАУЛА

Сабийлени от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларын билдирир мурат бла МЧС-ни жер-жерли бёлюмлерини ишчилери республиканы билим бериу учрежденияларында дайым боладыла.

22.05.2024 - 09:24

БЮГЮННГЮ ИЗЛЕМЕЛЕДЕН АРТХА КЪАЛМАЙ

Кёп болмай ишчи жолоучулукъларыны чеклеринде Россейни Медицина университетини келечилери Къабарты-Малкъарны жокълагъандыла.

22.05.2024 - 09:22

«БЮЙРЕКЛЕРИ АУРУГЪАНЛА СУУНУ НЕ КЪАДАР АЗ ИЧЕРГЕ КЮРЕШСИНЛЕ»

Бюйрекле ишлемей тохтасала, диализ этерге тюшсе, адам юйреннген жашауун бардыралмайды. Нек? Кече, кюн демей, бизни бюйреклерибиз чархыбызны заранлы затладан тазалап кюрешедиле.

21.05.2024 - 10:01

КОНДИТЕРЛЕГЕ АХШЫ СЫНАМ

Нальчикде бу кюнледе «Кеслери иш къурап къармашхан кондитерле: бизнесни къалай ачаргъа» деген мастер-класс бардырылгъанды, деп билдиргендиле аны къурагъан КъМР-де предпринимательствогъа себеплик эт

21.05.2024 - 09:03

СЮЙМЕКЛИК ЭМДА ХУРМЕТЛИК

Быйыл Юйюрню халкъла аралы кюню «Юйюрню ырахматлыгъы» деген чакъырыу бла  ётгенди. Аны энчи белгиси да барды: жашил тёгерекни ичинде жюрек,  къызыл бла ызланып.