УНУТУЛМАЗЛЫКЪ ЖИГИТЛЕ

Минги тауну тийресинде 1942 жылда бардырылгъан урушну кезиуюнде жоюлгъан 22 совет аскерчини ёлюклери кёп болмай табылгъан эдиле. Бу кюнледе аланы хурмет бла асырау жумуш ётгенди. Ол ишге къатышыргъа Терс-Къолгъа РФ-ни Къоруулау министерствосуну келечилери, КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, власть органланы бла жамауат организацияланы таматалары, Элбрус районну жамауаты да къатышхандыла. 

Жыйылгъанланы алларында сёлеше, Правительствону спикери Мусукланы Алий Россейни халкъыны жашауунда Уллу Ата журт уруш бек бушуулу, аны бла бирге уа, ёхтемленирча да кезиу болгъанын белгилегенди. 
- Аппаларыбыз немисли ууучлаучуланы туугъан жерлеринден къыстар ючюн жанларын-къанларын да аямай урушхандыла. «Вахта памяти Эльбрус» деген акция уа жашаугъа терен сингнгенди. Аны юсю бла жаш адамла Ата журтубузну тарыхы бла бютюн къаршы шагъырейленедиле. Власть органла бу халлы жумушланы бардырыугъа  себеплик этерикбиз. Жаш тёлюню патриот сезимде ёсдюрюуде быллай ишлени магъаналары болмагъанча уллуду. «Юнармия» къымылдаугъа не жаны бла да эс тапдырыргъа керекбиз. Дагъыда волонтёрлукъ иш бла кюрешгенле да тамблагъы кюнюбюзню тутуругъудула. Аланы тюз ызда юйретиу а абаданланы борчларыды, – дегенди Алий Тахирович. 
Бу жолгъа дери Элбрус ючюн сермешледе жоюлгъан аскерчилени саны 320-гъа жете эди. Артда табылгъан 22 солдат да аланы жанларына тюшгендиле. Аладан экиси кимле болгъанлары тохташдырылгъанды. Бири Ростов областьдан Макар Петров, экинчиси уа Гюржюден  Кабу Иремашвили. Жууукъ заманда аланы ахлуларын излеу башланырыкъды. 2011 жылдан бери бардырылгъан ишлени кезиуюнде  54 аскерчини атлары тохташдырылгъанды. 
«Мемориал Эльбрус» излеу отрядны таматасы Тилланы Фатима айтханнга кёре, ол информацияны ала  аскерчилени энчи хапчукларында бла китапчыкъларында табадыла. Ол урушха къатышып, сермешледе ёлгенлени тизмесин алагъа Къоруулау министерствону Ара архиви береди.  
Совет аскерчилени асырау ишлеге кадетле бла студентле тири къатышадыла. Быйыл бла бу жумуш онекинчи кере бардырылады. Бу жолгъу акциягъа дин конфессияланы келечилери Иймам Ахматланы  Назир эм Тырныаууз шахарны килисасыны настоятели Максим Горкавченко да къатышхандыла. Ала ёлген аскерчиле ючюн дууа  тутдуруп, мындан ары жер юсюнде быллай кюйсюз урушла болмазларын тилегендиле. 
Жыйылыуну ахырында жигитлени хурметлерине ушкокладан атдыргъандыла, мемориал комплексге гюлле салгъандыла. 

 

 

Къасымланы Аминат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.12.2022 - 15:02

ЧЮЕЛДИНИ ЮСЮНДЕН ЖЫР ЭМ ТАУРУХ

Халкъ жырлада бизни миллет эсибиз сакъланады.

08.12.2022 - 12:35

ЗАКОННУ ОНГЛАРЫ БЛА ХАЙЫРЛАННГАНЛАНЫ ТИЗМЕСИ КЕНГЕРТИЛГЕНДИ

Мобилизация бла аскерге чакъырылгъан бизнесменлеге болушлукъну мадарлары хазырланнгандыла.  Ол санда алагъа ачылгъан  сюд дауну эм приставла хазырлагъан толтуруу бегимлени кючлери тохтатыладыла.

08.12.2022 - 12:35

ТОК КЪЫРКЪЫЛГЪАН ЖЕРЛЕДЕ ИШ КЪАЗАУАТДЫ

Бу кюнледе республикада иги да сууукъ болгъанды. Хауаны температурасы артыкъ энишге тюшмегенликге, мылылыкъ бла желле сууукълукъну бек сездиредиле.

08.12.2022 - 09:03

ПОДСТАНЦИЯ ТАНГ КЕСЕК АДАМНЫ ТОК БЛА ЖАЛЧЫТАДЫ

Кёп болмай Нальчикде токчула онбеш минг адамны, ол санда онеки чакълы   социал объектни ток бла жалчытхан "СКЭП" подстанцияны жангыртып башлагъандыла.  Тийишли ишлеге 60 миллион сом чакълы къоратыл

08.12.2022 - 09:03

БИЛИМ БЕРИУ УЧРЕЖДЕНИЯЛАНЫ ЖАНГЫРТАДЫЛА

Бу кюнледе «Билим бериуню айнытыу» эм «Эл жерлени комплекс халда айнытыу» къырал программалагъа кёре, Прохладна районда билим бериу учреждениялагъа тынгылы ремонт этиледи.