БАНКЛА БЛА КЕЛИШИМЛЕ ТАУУСУЛГЪАНДЫЛА

Юйюрле аналыкъ капиталны турмуш болумланы игилендириуге тынч эм чурумсуз хайырланылырча, Пенсия фонд 108 банк бла, ол санда Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк да бардыла, информация байламлыкъ жюрютюуню юсюнден келишимле тауусханды.

Алай бла сертификатлары болгъанла аналыкъ ахчаны турмуш болумларын игилендириуге фондха бармай жояллыкъдыла. Аны ючюн банкда юйню сатып алыр неда ишлер ючюн кредит алыргъа заявлениягъа аналыкъ капиталны хайырланыуну юсюнден тилекни къошаргъа жарарыкъды. Ол ахчагъа кредит борчну асламлы кесегин жабаргъа неда биринчи тёлеуюн этерге боллукъду. Заявленияны эм башха керекли документлени, келишимни чегинде, банкла Пенсия фондха электрон амал бла кеслери иерикдиле.

Эсигизге салайыкъ, сертификатны турмуш болумланы игилендириуге жояргъа аны алыргъа эркинлик берген сабийге юч жылы толгъанындан сора жарайды. Алай ол кредитни биринчи тёлеуюн этерге керек эсе, аллай болжал салынмайды.

 

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.06.2023 - 10:01

СПОРТНУ СЮЙГЕНЛЕГЕ СЕЙИР ЖУМУШЛА ХАЗЫРЛАННГАНДЫЛА

«Единая Россия» «Россейни кючю» деген битеуроссей спорт  марафонну башлагъанды.

04.06.2023 - 09:03

ДАРМАННЫ ТЮЗ ИЧЕ БИЛИУ БЕК МАГЪАНАЛЫДЫ

Аурусакъ дарманла ичерге ёчбюз.

03.06.2023 - 10:01

СЮЙМЕКЛИКНИ АЧЫ КЮЧЮ

Хапар

03.06.2023 - 09:03

БИЙЧЕ ШИШЛИК

Абадан тёлю жашауунда кёрген, эшитген затларын, тарыхда къаллыкъ шартланы кеси билгенча жаш тёлюге да эшитдирирге керек болады.

02.06.2023 - 15:19

ХОРЛАГЪАНЛАГЪА - МАЙДАЛЛА, БАГЪАЛЫ САУГЪАЛА ДА

«Нальчик» спорт арада дзюдодан биринчи командалы республикалы эришиу бардырылгъанды. Ол СССР-ни спорт устасы Газаланы Русланны хурметине къуралгъанды. Турнирге битеу да 9 команда къатышханды.