БАНКЛА БЛА КЕЛИШИМЛЕ ТАУУСУЛГЪАНДЫЛА

Юйюрле аналыкъ капиталны турмуш болумланы игилендириуге тынч эм чурумсуз хайырланылырча, Пенсия фонд 108 банк бла, ол санда Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк да бардыла, информация байламлыкъ жюрютюуню юсюнден келишимле тауусханды.

Алай бла сертификатлары болгъанла аналыкъ ахчаны турмуш болумларын игилендириуге фондха бармай жояллыкъдыла. Аны ючюн банкда юйню сатып алыр неда ишлер ючюн кредит алыргъа заявлениягъа аналыкъ капиталны хайырланыуну юсюнден тилекни къошаргъа жарарыкъды. Ол ахчагъа кредит борчну асламлы кесегин жабаргъа неда биринчи тёлеуюн этерге боллукъду. Заявленияны эм башха керекли документлени, келишимни чегинде, банкла Пенсия фондха электрон амал бла кеслери иерикдиле.

Эсигизге салайыкъ, сертификатны турмуш болумланы игилендириуге жояргъа аны алыргъа эркинлик берген сабийге юч жылы толгъанындан сора жарайды. Алай ол кредитни биринчи тёлеуюн этерге керек эсе, аллай болжал салынмайды.

 

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.12.2022 - 15:02

ЧЮЕЛДИНИ ЮСЮНДЕН ЖЫР ЭМ ТАУРУХ

Халкъ жырлада бизни миллет эсибиз сакъланады.

08.12.2022 - 12:35

ЗАКОННУ ОНГЛАРЫ БЛА ХАЙЫРЛАННГАНЛАНЫ ТИЗМЕСИ КЕНГЕРТИЛГЕНДИ

Мобилизация бла аскерге чакъырылгъан бизнесменлеге болушлукъну мадарлары хазырланнгандыла.  Ол санда алагъа ачылгъан  сюд дауну эм приставла хазырлагъан толтуруу бегимлени кючлери тохтатыладыла.

08.12.2022 - 12:35

ТОК КЪЫРКЪЫЛГЪАН ЖЕРЛЕДЕ ИШ КЪАЗАУАТДЫ

Бу кюнледе республикада иги да сууукъ болгъанды. Хауаны температурасы артыкъ энишге тюшмегенликге, мылылыкъ бла желле сууукълукъну бек сездиредиле.

08.12.2022 - 09:03

ПОДСТАНЦИЯ ТАНГ КЕСЕК АДАМНЫ ТОК БЛА ЖАЛЧЫТАДЫ

Кёп болмай Нальчикде токчула онбеш минг адамны, ол санда онеки чакълы   социал объектни ток бла жалчытхан "СКЭП" подстанцияны жангыртып башлагъандыла.  Тийишли ишлеге 60 миллион сом чакълы къоратыл

08.12.2022 - 09:03

БИЛИМ БЕРИУ УЧРЕЖДЕНИЯЛАНЫ ЖАНГЫРТАДЫЛА

Бу кюнледе «Билим бериуню айнытыу» эм «Эл жерлени комплекс халда айнытыу» къырал программалагъа кёре, Прохладна районда билим бериу учреждениялагъа тынгылы ремонт этиледи.