УСЭ ЗЫМЫТХА ПУШКИН

Пушкин Сергей - метрологщ, Совет Союзым и япэ атом сыхьэтыр къэзыгупсысахэм я пашэщ, усакIуэшхуэм и лIакъуэм пызыщахэм ящыщщ.

Илъэс 17 щрикъуам 10-нэ классым къыщIэкIри, авиацэ училищэм щIэтIысхьауэ щытащ. Ар къызэриухыу зауэм кIуэри, механик-мотористу щыIащ.

Зауэ нэужьым союзпсо политехникэ институтым электрофизикэмкIэ и къудамэр къиухащ. ИужькIэ, Радиологиемрэ технологиемкIэ Урысей щIэныгъэ центрым (ЦНИИР-м) и лэжьакIуэ хъуащ. 1955 гъэм ЦНИИР-р Физикэ техникэрэ радио техникэрэ къыщапщытэ союзпсо щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым (ВНИИФТРИ) хагъэхьэжауэ щытащ. Ар щIэныгъэ лэжьакIуэ нэхъыжьу, зэманыр къэзыпщытэ лабораторэм и унафэщIу, ГСВЧ ГМЦ-м и унафэщIу, ВНИИФТРИ-м и зэманымрэ щIыпIэмкIэ и къудамэм и унафэщIым и къуэдзэу, ГСВЧ-м и IэщIагъэлI нэхъыщхьэу щытащ. Абы и Iэдакъэм къыщIэкIащ щIэныгъэ лэжьыгъэ 150-м щIигъу. Ахэр бзэ куэдкIи зэрадзэкIащ. «Пушкин и сыхьэтыр» къалъытэ зэманыр нэхъ пэж дыдэу къэзыгъэлъагъуэхэм ящыщу. Сыхьэтыр зэпымыууэ, томыухуэу илъэс 500 000-кIэ бгъэлажьэ хъужыкъуэми, ар къызэрыкIэрыхунур зы медан закъуэщ.

Сергей и тыгъэ лъапIэхэм ящыщщ «ГуащIэдэкIым и Дамыгъэ Плъыжь» орденыр. Ар къыхуагъэфэщауэ щытащ «Цель» зыфIаща метрологие лэжьыгъэм зэрыхэтам папщIэ.

Пушкин Сергей къыхиха IэщIагъэм хуэпэжащ игъащIэкIэ.

2015 гъэм, бадзэуэгъуэм и 9-м дунейм ехыжащ.

ГЪУЭТ Синэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.05.2024 - 09:03

ПХЪЭМЫФЫКЪУЭ ЛЪАПЭ ДЕЖ

Ди япэ итахэм къызэранэкIа хъыбархэр гъащIэм имыпхъэхыжу зэщIэзыкъуэжу бзэ къулейкIэ къезытхэкIыжахэм ящыщщ адыгэ IуэрыIуатэр зэхуэхьэсыжыным ерыщу яужь ита, Къэрэшей-Шэрджэсым щэнхабзэмкIэ щIыхь з

18.05.2024 - 09:03

ЕВРОПЭР НАСЫПЫНШАГЪЭМ КЪЕЗЫГЪЭЛА ЩIАЛИЩ

1986 гъэм Чернобыль къыщыхъуауэ щыта насыпыншагъэм нэхъыбэж хэкIуэдэнут цIыхуищ къудей мыхъуатэмэ.

17.05.2024 - 09:03

ДЭТХЭНЭРИ ДЫХУЭНЫКЪУЭЩ

Ди планетэм тет къэралхэм я нэхъыбэм зы илъэс къэмынэу накъыгъэм и 12-м къыщызэрагъэпэщ хабзэщ «Экологие щIэныгъэ егъэгъуэтыным и махуэ» зыфIаща Iуэхугъуэхэр.

17.05.2024 - 09:03

ФIЫУЭ ФЛЪАГЪУХЭМ ЗАКЪЕВГЪАЩIЭ!

6-нэ Iыхьэ

17.05.2024 - 09:03

ТЕКIУЭНЫГЪЭ ИНЫМ ТЕУХУА КОНЦЕРТХЭР

ТекIуэныгъэ Иным и махуэшхуэр, къэралым и дэнэ щIыпIэми хуэдэу, Налшык къалэми Iэтауэ щагъэлъэпIащ.