ЩIЭНЫГЪЭМ И ХЪУАСКIЭР

Хабзэ хъуауэ, ди къэралым гъэ къэс щокIуэкI «Илъэсым и егъэджакIуэ» къэралпсо зэпеуэр. А Iуэхугъуэр къызыхуэ­тыншэу къы­зэрагъэпэщ, УФ-м и Президентым, УФ-м Eгъэ­джэныгъэмкIэ и министерствэм, Егъэ­джа­кIуэ­хэм я къэ­ралпсо профсоюз зэгухьэныгъэм, «Учитель­ская газета»-м и ре­дакцэм я нэIэм щIэту. Iуэху­гъуэм и фIыгъэкIэ егъэджакIуэм и пщIэр жылагъуэм нэхъри къы­щыIэта мэхъу, школым и лэ­жьа­кIуэ нэхъыфIхэм ябгъэдэлъ зэфIэкI­хэм щыгъуазэ куэд ­хуохъу, егъэджакIуэхэр зэдогуа­шэ я Iуэху ­зехьэкIэ пэрытхэмкIэ. 

Ди щIыналъэм щылажьэ курыт школхэм я егъэджакIуэхэри ехъу­лIэныгъэ яIэу хэтщ а къэралпсо ­зэпеуэм. Апхуэдэу тхьэмахуэ блэ­кIам Тюмень къалэм щекIуэкIа зэпеуэ иным ехъулIэныгъэ иIэу зыкъыщагъэлъэгъуащ Налшык дэт лицей №2-м физикэмрэ ­астрономиемрэ щезыгъэдж, физико-математикэ щIэ­ныгъэхэм я кандидат Къэшэж Аслъэн. Здэ­кIуа къалэм дэт гимназие №16-м щеджэ ныбжьыщIэхэм я деж адыгэ щIалэм щригъэкIуэкIа урок зэIухам кIэлъыплъащ зэпеуэм къыхузэрагъэпэща къэпщытакIуэ гу­пышхуэр. Ди гуапэ зэ­рыхъущи, дерсхэр зыта егъэджа­кIуэ 88-м ящыщу нэхъыфIу къалъыта 15-м яхэхуащ Аслъэн, зэ­пеуэм и ­лауреати хъуащ. Тюмень къалэм и курыт школхэм ящыщ зым дерс зэIуха щита нэужь, ­Къэ­шэжыр ехъулIэныгъэ иIэу хэтащ пресс-конференцэрэ мастер-класс жыпхъэхэм иту къызэ­рагъэ­пэща зэхьэзэхуэми. 
КъинэмыщIауэ, ар щыжы­джэрщ УФ-м ЕгъэджэныгъэмкIэ и ­ми­нистерствэм, «Россие» каналым, VK социальнэ сетым зэгъу­сэу къыхалъхьа «Классная тема» проектым. Къэралым и егъэджа­кIуэ нэхъыфIхэм ящыщу минхэр зыхэт а проект-зэпе­уэми къыхэ­жа­ныкIащ Къэшэжыр: ар халъытащ телепроектым и финал ны­къуэм нэса егъэджакIуэ нэхъыфI 34-м. Иджы Къэбэрдей-Балъкъэр ­Республикэм икIа егъэджакIуэр зи лIы­кIуэр ди щIыналъэм и за­къуэкъым, атIэ абы и щIыбагъ къыдэтщ Кавказ Ищхъэрэ фе­деральнэ щIыналъэм щылажьэ егъэ­джакIуэ псори.
А проектым утепсэлъыхьмэ, Къэ­шэжым абы текIуэныгъэ ­къыщихьыным къэнэжыр зы лъэба­къуэ закъуэщ. Абы Iэмал иIэщ Интернетым щекIуэкI IэIэтым хэту ­финалым кIуэну егъэджакIуэ нэхъыфIиблым яхэхуэну. Апхуэдэу хъумэ, Аслъэн езым и уней нэтын щигъэхьэзырыфынущ «Россия» федеральнэ каналым. 
Къыхэдгъэщынщи, «Классная тема» проектыр гъэлэжьэным­-кIэ жэрдэмыр къыхэзылъхьар УФ-м и Президент Путин Владимирщ. Къэ­кIуэну 2023 гъэр Егъэджа­кIуэм­рэ унэтIакIуэхэмрэ я илъэсу зэраубзыхуам ипкъ иткIэ, а про­ект­ри абы телэжьэнущ. ­Мурад нэхъыщхьэр - егъэджакIуэ IэщIагъэм пэрытхэм я пщIэр жыла­гъуэм нэхъри къыщыIэтынырщ. 
КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек и телеграмм каналым ще­хъуэ­хъуащ Къэшэж Аслъэн, «Илъэ­сым и егъэджакIуэ нэхъыфI - 2022» къэ­ралпсо зэпеуэм и лауреат зэры­хъуам папщIэ. Респуб­ликэм и пашэр щыгуфIыкIащ ди щIыналъэм щыщ егъэджа­кIуэхэр илъэс етIуа­нэ хъуауэ къэралым и IэщIагъэлI нэхъыфIхэм зэ­рахэхуэр. Фигу къэд­гъэкIы­жын­щи, нэгъабэрей «Илъэ­сым и егъэджакIуэ нэхъыфI» зэпеуэм и лауреат хъуахэм яхэтащ КъБР-м хыхьэ Май къалэм дэт курыт школ №2-м инджылызы­бзэр ще­зыгъэдж Къущхьэ Каринэ. 
«Си фIэщ мэхъу Къэшэж Аслъэн ди республикэм и щIыхьыр къэ­ралпсо утыкушхуэм лъагэу зэ­рыщиIэтынур», - къыхигъэщащ КIуэ­кIуэ Казбек. - ЕгъэджакIуэм и лэ­жьыгъэр гугъущ, пщIэ зиIэщ, ап­хуэ­дэуи творческэ унэтIыныгъэ зиIэщ. Ди лъахэгъу щIалэм бгъэ­дэлъ зэ­фIэкI лъагэхэм хуэфэщэн пщIэрэ гулъытэрэ игъуэ­тыну сыщогугъ. «Илъэ­сым и егъэджакIуэ нэхъыфI - 2022» зэпеуэм и телепроект цIэ­ры­Iуэми текIуэныгъэ къыщихьыну дохъуэхъу абы. И ­мурад псори къехъулIэну ди гуа­пэщ Къэшэж Аслъэн». 
Мы махуэхэм екIуэкI зэпеуэхэм нэхъыфIу къыщалъытэ егъэджа­кIуитхур жэпуэгъуэм и 3-м ягъэ­кIуэнущ Москва къалэм къыщы­зэрагъэпэщыну иужьрей дыдэ Iыхьэу «Педагогикэ совет» фIэ­щы­гъэр зратам. Къэралым и егъэ­джакIуэ нэхъыфIхэр яхуэ­зэнущ УФ-м егъэджэныгъэмкIэ и ми­нистр Кравцов Сергей. Ахэр теп­сэлъыхьынущ иджырей егъэ­джэ­ныгъэ IэнатIэм адэкIи зэ­ры­зе­гъэу­жьыпхъэ мардэхэм, абыкIэ яIэ еп­лъыкIэхэри утыку ирахьэнущ. 
Жэпуэгъуэм и 5-м хэIущIыIу хъу­нущ «Илъэсым и егъэджакIуэ - 2022» къэралпсо зэпеуэм щыте­кIуэу «Абджыджэ жьэдзыуэ ин» («Большой хрустальный пеликан») саугъэт нэхъыщхьэр зратынур. Москва дэт Къэрал Кремль уардэунэм иужькIэ щагъэлъэ­пIэнущ егъэджакIуэ нэхъыфIу къалъытахэр. 
ЩIэныгъэм и хъуаскIэу сабий псоми къыдалъхур мыужьы­хы­ным гурэ псэкIэ елIалIэ егъэджакIуэ IэкIуэлъакIуэ Къэшэж Ас­-лъэн дохъуэхъу зыIэригъэхьа ­ехъулIэныгъэщIэр иужьрей мы­хъуну, зи цIэр куэдрэ фIыкIэ дя­пэкIи ираIуэну. 

ЖЫЛАСЭ Маритэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.04.2024 - 09:01

ЩIЫХЬЫЦIЭ КЪЫХУАГЪЭФАЩЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ - Алание республикэхэм я цIыхубэ артист, «Адыгейм и ЩIыхь» медалыр зыхуагъэфэща уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Нэхущ Чэрим иджыблагъэ къра

17.04.2024 - 09:01

ДУНЕЙ ПСОМ ЩЫЦIЭРЫIУЭ АДЫГЭ БЗЫЛЪХУГЪЭМ ТЕУХУАУЭ

Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ дунейм щыцIэрыIуэ бзылъхугъэ Хьэгъундокъуэ Елмэсхъан теухуа «Черкешенка» тхылъыр.

17.04.2024 - 09:00

ВАГЪУИЩЫМ Я НЭХЪ ЦIЫКIУМ

Астрономхэм къызэрахутауэ, ди Дыгъэм хуэдгъэдэну нэхъ тпэгъунэгъуу уахэм зыщызыгъазэр вагъуищу зэхэт Альфа Центаврэ гуэрэным хыхьэ Проксимэ Центаврэщ.   

16.04.2024 - 12:35

ХЬЭЦIЫКIУ БАШИР И ЗЭФIЭКI

Ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэми къыщацIыху уэрэджыIакIуэ щIалэщ ХьэцIыкIу Башир.

16.04.2024 - 08:21

ЗЭНЫБЖЬЭГЪУГЪЭР ЯПЭ ИРАГЪЭЩУ

Налшык къалэм дэт «Каисса» шахмат центрым иджыблагъэ республикэ зэхьэзэхуэ щекIуэкIащ. КъызэрыгуэкI шахмат джэгукIэмкIэ абы щызэпеуащ зауэ зэпэщIэувэныгъэхэм, дзэ Iуэху хэхахэм хэтахэр.