ДЕПУТАТХЭР КЪЫЗЭХУОСЫЖ

КъБР-м и Парламентым и бжьыхьэ лэжьэгъуэм зэры­щIадзэ зэIущIэр фокIадэм и 29-м ирагъэкIуэкIащ. Зэрыхабзэу, ар депутатхэм къызэIуахащ Урысей Федерацэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб­ликэмрэ я къэрал гимнхэмкIэ. 

ЗэIущIэм щыхахащ зэзыгъэкIуж хеящIэхэм я къулыкъур зыхуагъэфащэхэр. Апхуэдэу Налшык суд IуэхущIапIэ №14-м ягъэуващ Апажэ Тамарэ, Бахъ­сэн районым и суд IуэхущIапIэ №4-м - Ащхъуэт Мадинэ, Шэ­джэм районым и суд IуэхущIапIэ №3-м - КIагуэ Джульеттэ, Прохладнэ районым и суд IуэхущIапIэ №1-м - Носовэ Светланэ, Аруан районым и суд IуэхущIапIэ №3-м - Лъэпщо­къуэ Хъусен. КъБР-м и Парламентым и депутат Абрэдж Iэдиб езым и лъэIукIэ и къалэнхэр щхьэщахащ. 
Депутатхэм зэхъуэкIыныгъэ­хэр халъхьащ хэхыныгъэхэмрэ референдумхэмрэ ятеухуа ­республикэ закон щхьэхуэхэм, «КъБР-м и муниципальнэ IэнатIэхэм ехьэлIауэ» законым и етIуанэ гуэдзэным, «КъБР-м мафIэс шынагъуэншагъэр къы­щызэгъэпэщыным и IуэхукIэ» КъБР-м и Законым и 3-нэ Iыхьэм, «КъБР-м ис хьэрычэ­тыщIэхэм я хуитыныгъэхэр ­хъумэнымкIэ уполномоченнэм теухуауэ» КъБР-м и Законым.
Депутатхэм къащтащ «КъБР-м и ЩIы кодексым зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуауэ» КъБР-м и законым и проектыр. Абы къыщагъэлъэгъуащ Къэ­бэрдей-Балъкъэрым мэкъумэ­шым хухаха и щIыпIэхэм унэхэр иращIыхьыну хуитыныгъэ зэрамыIэр. 
«ЩIыщIагъ фIыгъуэхэм ятеухуауэ» КъБР-м и Законым и Iыхьэ 41-м КъБР-м и Прави­тельствэм щигъэбелджылащ жыг хадэ зезыхьэ, мыкоммерцэ зэгухьэныгъэхэм щIыщIагъ фIыгъуэхэмрэ псыхэмрэ къагъэсэбэпыну зэрыхуит щIыкIэр.  
ЗэIущIэм арэзы щытехъуащ «КъБР-м и автомобиль гъуэгу­хэм ятеухуауэ» КъБР-м и законым и Iыхьэ 14-м», «Егъэ­джэныгъэм ехьэлIауэ» КъБР-м и Законым и Iыхьэ 13-м», ­«КъБР-м и Архив IэнатIэм ехьэлIауэ» КъБР-м и Законым и Iыхьэ 14-м» зэхъуэкIыныгъэхэр яхэлъхьэным и IуэхукIэ» республикэм и законопроектхэм.
ЗэIущIэм щедэIуащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и бюджетыр 2022 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм зэрагъэзэщIам. КъБР-м финансхэмкIэ и ми­нистр Лисун Еленэ зэрыжиIамкIэ, республикэм и хэхъуэр сом мелард 27,7-рэ хъуащ, налогхэмрэ нэгъуэщI хэхъуэхэмрэ процент 52-кIэ ягъэзэщIащ (псори зэхэту сом меларди 7,1-рэ мэхъу). 
- Налог хэхъуэхэр сом мелуан 733-кIэ нэхъыбэ хъуащ 2021 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм щыIам нэхърэ. Къапщтэмэ, налог лIэужьыгъуэ псомкIи хэ­хъуэхэр диIэщ. Налогым щымыщ хэхъуэхэр сом мелуани 167,1-кIэ нэхъыбэщ, зымыгъэзэж хэхъуэр сом мелард 20,7-рэ мэхъу, - жиIащ Лисун Еленэ. - Республикэ бюджетым къыщыгъэлъэгъуар процент 48-кIэ дгъэзэщIащ, нэгъуэщIу жыпIэ­мэ, сом мелард 27,5-рэ къэдгъэсэбэпащ. Iуэхугъуэ нэ­хъы­щхьэхэмрэ псэукIэр егъэ­фIэ­кIуэнымрэ яхуэгъэзауэ щытащ сом мелард 21,4-р. 2022 гъэм бадзэуэгъуэм и 1-м ирихьэлIэу щIыналъэм телъ къэрал щIы­хуэр сом меларди 7,4-м ноблагъэ. 
Депутатхэр тепсэлъыхьащ медицинэ, псэупIэ-коммунальнэ IэнатIэхэм хухах ахъшэр зыхуэдизым, сабий зеиншэхэр унэкIэ къызэгъэпэщыным ­ехьэ­лIа Iуэхухэр зэрагъэзащIэм, нэгъуэщIхэми.

БАГЪЭТЫР Луизэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.06.2023 - 09:14

ЕГЪЭДЖАКIУЭХЭМРЭ ГЪЭСАКIУЭХЭМРЭ Я ИЛЪЭСЫМ ТРАУХУЭ

«Библиотекэхэм я жэщ» урысейпсо Iуэхум хыхьэу, Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм техникэ, мэкъумэш литературэхэмкIэ и къудамэм щекIуэкIащ «Слово во славу учителя» зэхыхьэр.

02.06.2023 - 09:13

ХЪУМПIЭЦIЭДЖХЭМ Я БГЫР ЩIЭПСЫГЪУЭР

Алтай таурыхъ

01.06.2023 - 15:02

ХУАБЭМ ЗЫКЪЕВГЪЭЛ

«Кондиционер» псалъэр инджылызыбзэм къикIащ, «хьэуар нэхъыфI зыщI» жиIэу къокI. Пасэ зэманым цIыхухэм хуабэвэхым зыщахъумэрт, гуэлым, псым хэсу.

01.06.2023 - 10:01

ФIЫМ Я ФIЫЖХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

«Уэ хьэрычэт щIэи, сэ берычэт хэслъхьэнщ», – жиIащ, жаIэ, Тхьэм.

01.06.2023 - 10:01

ПШЭРЫХЬ ХУЩАНЭ…

Новеллэ