ЩIЫНАЛЪЭР ЕФIЭКIУЭН ПАПЩIЭ

КъБР-м и Iэтащхьэр фокIадэм и 29-м видео IэмалкIэ хэтащ УФ-м и Правительствэм ЩIыналъэ зыу­жьыныгъэмкIэ и комиссэм и зэIущIэм. Зэ­хуэсыр иригъэкIуэкIащ ­УФ-м и Прави­тельствэм и УнафэщIым и ­къуэдзэ Хуснуллин Марат. Зи гугъу ящIынухэм теухуауэ къэ­псэлъащ ухуэныгъэмрэ псэу­пIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ министр Файзуллин Ирек.

ЗэIущIэм кърихьэлIахэр тепсэлъыхьащ лъэпкъ проектхэр, федеральнэ, щIыналъэ программэхэр гъэзэщIа зэрыхъум, бюджетым къыхэкI кредитхэмкIэ ягъэзащIэ инфраструктурэм епха лэжьыгъэхэр зэрызэфIахым. Къэбэрдей-­Балъкъэрым илъэсыр имыкI щIыкIэ Налшык дэт унэ зэтетхэм псы зэрыщIыхьэ-зэрыщIэкI бжьамийхэр щIашэн щаухыну я мурадщ. «Псы къабзэ» щIыналъэ программэм ипкъ иткIэ, щIыпIэ-щIыпIэкIэ ухуэныгъэ лэжьыгъэхэр щокIуэкI, псыр зезыгъакIуэ IуэхущIапIэ 13 зэрагъэпэщыж. Солдатскэ, Пролетарскэ къуажэхэм псы къы­щIэшыпIэхэр щаухуэн яуха­кIэщ. Азау псыхъуэмрэ Эльбрус жылагъуэмрэ я зэхуакум щы­зэпрыша псы ижыпIэм елэ­жьын щIадзащ. Налшык и псы гъэкъэбзапIэхэм и лэжьыгъэр зэ­рызэтраухуэжыным теухуа проектхэм йолэжь. 
ЦIыхухэр ущыпсэу мыхъужыну унэм къыщIэгъэIэпхъукIын Iуэхум епха программэм ипкъ иткIэ метр зэбгъузэнатIэу мин 17 зыубыд, унэ зэтет 62-м щIэсхэр ягъэIэпхъуащ. ЦIыху 1020-рэ унэщIэм щэтIысхьэжахэщ. А лъэныкъуэмкIэ лэжьыгъэхэр иджыри йокIуэкI. 
Республикэм зыщеубгъу ухуэ­ныгъэ лэжьыгъэхэми. ЩIы­шылэм щегъэжьауэ шыщхьэуIу пщIондэ псэупIэщIэу метр зэбгъузэнатIэ мин 304,5-рэ зэрагъэпэщащ. Ар илъэс блэкIам дызэрыта щытыкIэм елъытауэ, проценти 135-кIэ нэхъыбэщ. КъинэмыщIауэ, фэтэр 1821-рэ хъууэ, унэ зэтет 52-рэ яухуащ, псори зэхэту ар псэупIэ метр зэбгъузэнатIэ мини 104-рэ ­мэхъу. Илъэсыр имыух щIыкIэ, унэ зэтетхэм къедза пщIантIэу 55-рэ, цIыхубэ зэхуэсыпIэу 15, унэ зэтету 85-рэ зэIузэпэщ ящIыжынущ.   
Социальнэ мыхьэнэ зиIэхэу, сабий IыгъыпIэхэр, школхэр, щэнхабзэм и унэхэр, спорткомплексхэмрэ спортым епха ухуэ­ныгъэхэмрэ зэрагъэпэщыжын Iуэхури йокIуэкI. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

06.02.2023 - 09:25

УЗЭРЕЖЬАМ ТЕТУ

Мы махуэхэм зи илъэс 18-р зыгъэлъапIэ Мэршэнкъул Данэ Мухьэмэд и пхъур Краснодар дэт, УФ-м и МВД-м и университетым и япэ курсым щIэсщ.

06.02.2023 - 09:25

ТЕКIУЭНЫГЪЭ КЪАХЬАЩ

Адыгэ Республикэм и къалащхьэ Мей­къуапэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Урысейм ушу спорт лIэужьыгъуэмкIэ и чемпионатрэ бжьыпэр убыдынымкIэ къэрал зэхьэзэхуэрэ.

06.02.2023 - 09:25

IУЭХУ ЩХЬЭПЭМ ПАЩЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым ще­кIуэкI «Ди сабийхэм я узыншагъэмрэ шынагъуэншагъэмрэ папщIэ» наркотикым пэщIэт профилактикэ акцэм адэкIи ­пащэ.

05.02.2023 - 09:25

ДЫГУЛЫБГЪУЕЙ И ТХЫДЭ ЖЫЖЬЭР

Дыгулыбгъуей къуажэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыпIэ нэхъ жьы дыдэхэм ящыщщ. Тхыдэм къызэрыхэщыжымкIэ, ар жылэу тIысауэ щытащ 1597 гъэм.

05.02.2023 - 09:25

ЯХУЗЭФIЭКIАХЭР КЪАПЩЫТЭЖ

МафIэсгъэункIыфI  IэнатIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым мафIэсым пэщIэт-къегъэлакIуэ и IэнатIэм щызэхалъхьэжащ 2022 гъэм ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэм кърикIуахэр.