КАВКАЗ ПШЫНАЛЪЭХЭМ Я МАХУЭЩI

ИлъэсипщI ирокъу «Кавказым и симфоние» зыфIаща щэнхабзэ пэхуэщIэр (проектыр) дунейм къызэрытехьэрэ. Лъэпкъ щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ хэлъхьэныгъэ дахэ хуэхъуа жэрдэмым ехьэлIа пресс-зэIущIэ Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым 2022 гъэм фокIадэм и 28-м щекIуэкIынущ.

«Кавказым и симфоние» фIэщыгъэр зезыхьэ пэхуэщIэр зи хуэдэ щымыIэ, адыгэхэмрэ балъкъэрхэмрэ ижь лъандэрэ къадэгъуэгурыкIуэ я макъамэ IуэрыIуатэр щызэхуэхьэса щэнхабзэ зэужьщ. Абы къызэщIиубыдащ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Урысеймрэ щыщ макъамэтх 30-м я Iэдакъэ къыщIэкIа пшыналъи 100-м щIигъу. Зэужьым хыхьа лъэпкъ пшыналъэхэм симфоние фащэ ящызытIэгъа макъамэтх цIэрыIуэхэу Глинкэ Михаил, Алябьев Александр, Танеев Сергей, Балакирев Милий, Мосолов Александр, Прокофьев Сергей, Ряузов Сергей, Мурадели Вано, ХьэIупэ ДжэбрэIил, Балэ Мухьэдин, Османов Нихьэт, Къардэн Хьэсэн сымэ а псэкупсэ къэгъэщIыгъэхэр уахътыншэ ящIащ.

Налшык къалэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и IуэхущIапIэм и жэрдэмкIэ 2012 гъэм «Кавказым и симфоние» зыфIаща Iуэхугъуэшхуэм иужь ихьауэ щытащ. ПэхуэщIэр дунейм къытегъэхьэным псэемыблэжу елэжьащ КъБР-м и лъэпкъ радиом и журналист пашэ Теувэжыкъуэ Марианнэрэ макъамэтх, пианист цIэрыIуэ Къэбардокъуэ Муратрэ.

Пшыналъэхэр къэгъэщIэрэщIэжынымкIэ, макъамэ Iэмэпсымэхэм я IукIэр зэгъэпэщыжынымкIэ, тIорысэ хъуа плёнкэхэм ятрихьа сабэр тегъэкъэбыкIыжынымкIэ, ахэр щIэрыщIэу тхыжынымкIэ лэжьыгъэшхуэ зэфIагъэкIащ «Таврэ» Дунейпсо симфоние оркестрымрэ дирижёр цIэрыIуэ, урысейпсо икIи дунейпсо зэхьэзэхуэхэм я лауреат Голиков Михаил и унафэм щIэт уэрэдгъэIу хорымрэ. Псалъэм къыдэкIуэу къыхэдгъэщынщи, хорыр ди къэралым и мызакъуэу, дунейм щынэхъыфI дыдэхэм халъытэ, и лэжьыгъэми УФ-м и Президент Путин Владимир и нэIэ тетщ.

«Кавказым и симфоние» щэнхабзэ зэужьыр CD-кIэ зэджэ аудиомакъзехьитхум тетщ, адыгэхэмрэ балъкъэрхэмрэ я лъэпкъ IуэрыIуатэр тегъэщIапIэ ящIурэ XIX-нэ лIэщIыгъуэм къыщегъэжьауэ XX – XXI-нэ лIэщIыгъуэхэми зэхалъхьэхэм щыщIэкIыжу пшыналъэ нэхъыфI дыдэхэр хохьэ. Зэбгрыдзауэ фIэкIа зы щIыпIэм щызэхуэхьэсауэ щымыта, ар къэгъэнауэ кIуэдыпэнкIэ шынагъуэ зиIа пшыналъэхэр «Лендок» макъамэтх студием щIэрыщIэу щатхыжащ. Сыхьэтитхум щIигъукIэ зызышэщI пшыналъэхэр къащIэIукI макъамэм и режиссеру щытащ УФ-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Соколов Сергей. Диск щхьэхуэм тету дунейм къытехьащ «Къэбэрдей-Балъкъэр» лъэпкъ радиом и макъамэ гъэтIылъыгъэхэм къыхахыжа пшыналъэхэр. Ахэр зэзыгъэпэщыжу щIэрыщIэу къэзыгъэIужар макъамэмкIэ режиссер Андреев Сергейщ.

Мы зэужьым ди нэхъыжьхэм къагъэщIа макъамэ IуэрыIуатэмрэ абы тращIыкIа симфониехэмрэ псори къызэщIимыубыдами, пэхуэщIэм хиубыда пшыналъэхэм нэрылъагъу ящI ди щIыналъэм и лъэпкъ щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ зэрызэфIэува щIыкIэмрэ къакIуа гъуэгуанэмрэ. Лъэпкъ псэкупсэ IэщIагъэхэр хъумэным хуэунэтIауэ ирагъэкIуэкаI лэжьыгъэм и пщIэр къызэрымыкIуэу инщ икIи къэлъытэгъуейщ. «Кавказым и симфоние» пэхуэщIэм елэжьа гупыр УФ-м литературэмрэ гъуазджэмкIэ и Къэрал саугъэтым и лауреат хъуауэ щытащ. 2012 гъэм къыхалъхьа щэнхабзэ жэрдэмхэм абы хуэдэу лэжьыгъэшхуэ яхэтакъым.

Адыгэхэмрэ балъкъэрхэмрэ я лъэпкъ щэнхабзэм хуащIа хэлъхьэныгъэм папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ артист» цIэ лъапIэр хуагъэфэщауэ щытащ Голиков Михаилрэ Къэбардокъуэ Муратрэ. КъБР-м и лъэпкъ радиом и лэжьакIуэ Теувэжыкъуэ Марианнэ «Къэбэрдей-Балъкъэрым гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэр къратащ.

Кавказым и симфоние» щэнхабзэ зэужьым теухуа пресс-зэIущIэр Налшык къалэ дэт Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым щекIуэкIынущ, сыхьэтыр 16.00 щIидзэнущ.

ШУРДЫМ Динэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.05.2024 - 09:19

АПХУЭДЭ ГУЗЭВЭГЪУЭ ТХЬЭМ ЗЭИ АФIЭКIА ДИМЫГЪЭЛЪАГЪУ!

ПщIэ зыхуэсщI ди лъэпкъэгъу ­лъапIэхэ!

22.05.2024 - 09:18

ИСТАМБЫЛ И «БЕШИКТАШ»-Р КЪЫЗЭЗЫГЪЭПЭЩА УБЫХ ЩIАЛЭ

Тыркум и Истамбыл къалэм и «Бешикташ» спорт клубыр къызэзыгъэпэща убых щIалэ Шаплъы Уэс-мэн (мыбдежым адыгэ тхыкIэм, жыIэкIэм къыдогъэтIасэ щIалэм и цIэ-унэцIэр, щыуагъэ хэлъынкIи зыхуэIуа щыIэкъым

22.05.2024 - 09:18

ВАГЪУЭ УЖЬЫХЫЖЫМ И НЭХУ

Мэзкуу къалэмрэ абы  дэт Политехникэ институ­тымрэ я жэрдэмкIэ «Медиастарт» зыфIаща, журналист ныбжьыщIэхэм я зэ­хьэзэхуэ екIуэ­кIащ иджы­благъэ.

22.05.2024 - 09:14

1828 ГЪЭ: АДЫГЭХЭР ЗЭКЪУАЧ

Пащтыхь къэралыгъуэ­жьым адыгэ щIыналъэхэр ­зэкъуичын щыщIидза лъэхъэнэр илъэси 101-кIэ екIуэ­кIа Урыс-Кавказ зауэжьым и зы Iыхьэщ.

21.05.2024 - 09:03

ДАХАГЪЭМ ДИХЬЭХХЭМ Я КIУАПIЭ

Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ сурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм тхыдэ дахэ къыдокIуэкI.