Жууаплы министерстволагъа тийишли буйрукъла берилгендиле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республиканы инсанларыны къаууму бла кезиулю кере тюбешгенди эмда аланы тилеклерине бла тарыгъыуларына тынгылагъанды. Бу жол саусуз сабийлери болгъан юйюрле къыралдан болушлукъ излегендиле. Ала эрттеден ауругъан балачыкъларына федерал медицина аралада бакъдырырча эмда реабилитациядан ётерча онгла берирлерин тилегендиле. Республиканы оноучусу социал жаны бла жууаплы   министерстволагъа тийишли буйрукъла бергенди.

Андан сора да, Кёнделенни орамларындан бирин суу бла жалчытыргъа, Огъары Акъбашда Уллу Ата журт урушда жоюлгъанлагъа эсгертме сюелген жамауат тийрени тапландырыргъа себеплик этилликди. Казбек Коков ол объектлени тийишли программагъа къошаргъа кереклисин эсгертгенди.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа