Байрам бошалгъанды, алай ахшы тёре къалгъанды

Нальчикде «Kavkaz Music Fest» деген биринчи деменгили фестиваль къууанчлы халда жабылгъанды. Ол «100-жыллыкъны жулдузлары» деген ат бла бардырылгъанды. Кеси да Къабарты-Малкъар Республика къуралгъанлы 100-жыллыгъына жораланнганды.

Жашил театрны сахнасында бардырылгъан музыкалы, жыр эмда тепсеу байрамгъа республиканы искусствосуну келечилери бла бирге Къарачай-Черкесни, Дагъыстанны, Ингушетияны, Шимал Осетия-Аланияны, Чеченни, Къабарты-Малкъарны, Адыгеяны, Краснодар эмда Ставрополь крайланы, Россейни, жууукъ эмда узакъ тыш къыралланы белгили артистлери да къатышадыла Нальчикни Жашил театрында ачылып, юч кюнню ичинде бардырылгъан биринчи «Кавказ Мюзик фест» фестиваль озгъан шабат кюн бошалгъанды. Ол Шимал-Кавказ Федерал округда биринчи аллай уллу музыкалы иш болгъанды. Ол баргъан юч кюнню ичинде республиканы эмда аны къонакъларыны он мингден артыкъ адамы къарагъанды.

– Бу жыр байрамны къураугъа жюзле бла адамла къатышхандыла. Фестиваль бизни шахарыбызда жаратылгъаны бла чексиз ёхтемленеме. Ол мени эрттеден келген муратым эди да, аны толтургъаныма бек ыразыма. Манга, бу проектге да ышаныулукъ этгенле сау болсунла, энчи ыспасны Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коковха айтама. Ол быллай фестивальны мында къураяллыгъыбызгъа ишекли тюйюл эди. Быллай фестивальланы мындан ары да къурарбыз эмда регионну культура жашауунда жангы амаллагъа жол салырбыз деген акъылдама», – дегенди фестивальны генеральный продюсери Тимур Хацаев.

Фестивальны биринчи кюню жыр бла ачылгъан эсе, экинчи кюню саулай да тепсеулеге жораланнганды. «Кавказны макъамлары» хореография концертге Къабарты-Малкъарны эмда Къарачай-Черкесни къырал тепсеу ансамбльлери эм кёп башхала къатышхандыла.

«Kavkaz Music Fest» Шимал Кавказны эмда башха регионланы, къыралланы белгили артистлерин бир сахнагъа жыяргъа деген мурат бла къурала эди да, ол мурат да толгъанды. Бу жол анга 500-ден аслам адам къатышханды. Ол санда чыгъармачы коллективле, энчи жырчыла, техника эмда административ службаланы специалистлери да.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 12:25

«ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪ МЕНИ СОЛУТХАН ЭТЕДИ»

Сурат ишлей билген бир энчи фахмуду. Ол усталыкъгъа сабийлени юйретсенг, ол аланы дуниягъа къарамларын байыкъландырады.

12.06.2024 - 09:03

САБИЙЛЕ, АБАДАНЛА ДА СЮЙГЕН ТАТЛЫ АШАРЫКЪ

«Мороженое сюемисе?» деп сорсанг, анга угъай дерик адамны тапхан бек къыйын боллукъду. Татлы, кеси да исси кюнде бютюнда аламат – нечик хычыуун затды ол.

12.06.2024 - 09:03

БИРИНЧИЛИК ЮЧЮН – КЪАТЫ КЮРЕШЛЕ

КъМР-ни Жаш  тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну себеплиги бла «Жигитлени лигасы» интеллектуал – спорт эришиулени чегинде Лескен районда грек-рим тутушуудан сынаула болгъандыла.

11.06.2024 - 09:13

ЭКИ ЖАНЛЫ БИРГЕ ИШЛЕУНЮ ОНГЛАРЫН СЮЗГЕНДИЛЕ

Петербургдагъы XXVII халкъла аралы экономика форумда КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну Газпромбанкны правленини таматасыны орунбасары Владимир Зауэрс бла ишчи тюбешиую болгъанды.

11.06.2024 - 09:12

АНА ТИЛ – ЖЫРЛАДА, НАЗМУЛАДА, САГЪЫШЛАДА

Мечиланы Кязим атлы фонд кёп ахшы проектлени бардыргъанлай турады.