Байрам бошалгъанды, алай ахшы тёре къалгъанды

Нальчикде «Kavkaz Music Fest» деген биринчи деменгили фестиваль къууанчлы халда жабылгъанды. Ол «100-жыллыкъны жулдузлары» деген ат бла бардырылгъанды. Кеси да Къабарты-Малкъар Республика къуралгъанлы 100-жыллыгъына жораланнганды.

Жашил театрны сахнасында бардырылгъан музыкалы, жыр эмда тепсеу байрамгъа республиканы искусствосуну келечилери бла бирге Къарачай-Черкесни, Дагъыстанны, Ингушетияны, Шимал Осетия-Аланияны, Чеченни, Къабарты-Малкъарны, Адыгеяны, Краснодар эмда Ставрополь крайланы, Россейни, жууукъ эмда узакъ тыш къыралланы белгили артистлери да къатышадыла Нальчикни Жашил театрында ачылып, юч кюнню ичинде бардырылгъан биринчи «Кавказ Мюзик фест» фестиваль озгъан шабат кюн бошалгъанды. Ол Шимал-Кавказ Федерал округда биринчи аллай уллу музыкалы иш болгъанды. Ол баргъан юч кюнню ичинде республиканы эмда аны къонакъларыны он мингден артыкъ адамы къарагъанды.

– Бу жыр байрамны къураугъа жюзле бла адамла къатышхандыла. Фестиваль бизни шахарыбызда жаратылгъаны бла чексиз ёхтемленеме. Ол мени эрттеден келген муратым эди да, аны толтургъаныма бек ыразыма. Манга, бу проектге да ышаныулукъ этгенле сау болсунла, энчи ыспасны Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коковха айтама. Ол быллай фестивальны мында къураяллыгъыбызгъа ишекли тюйюл эди. Быллай фестивальланы мындан ары да къурарбыз эмда регионну культура жашауунда жангы амаллагъа жол салырбыз деген акъылдама», – дегенди фестивальны генеральный продюсери Тимур Хацаев.

Фестивальны биринчи кюню жыр бла ачылгъан эсе, экинчи кюню саулай да тепсеулеге жораланнганды. «Кавказны макъамлары» хореография концертге Къабарты-Малкъарны эмда Къарачай-Черкесни къырал тепсеу ансамбльлери эм кёп башхала къатышхандыла.

«Kavkaz Music Fest» Шимал Кавказны эмда башха регионланы, къыралланы белгили артистлерин бир сахнагъа жыяргъа деген мурат бла къурала эди да, ол мурат да толгъанды. Бу жол анга 500-ден аслам адам къатышханды. Ол санда чыгъармачы коллективле, энчи жырчыла, техника эмда административ службаланы специалистлери да.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа