Байрам бошалгъанды, алай ахшы тёре къалгъанды

Нальчикде «Kavkaz Music Fest» деген биринчи деменгили фестиваль къууанчлы халда жабылгъанды. Ол «100-жыллыкъны жулдузлары» деген ат бла бардырылгъанды. Кеси да Къабарты-Малкъар Республика къуралгъанлы 100-жыллыгъына жораланнганды.

Жашил театрны сахнасында бардырылгъан музыкалы, жыр эмда тепсеу байрамгъа республиканы искусствосуну келечилери бла бирге Къарачай-Черкесни, Дагъыстанны, Ингушетияны, Шимал Осетия-Аланияны, Чеченни, Къабарты-Малкъарны, Адыгеяны, Краснодар эмда Ставрополь крайланы, Россейни, жууукъ эмда узакъ тыш къыралланы белгили артистлери да къатышадыла Нальчикни Жашил театрында ачылып, юч кюнню ичинде бардырылгъан биринчи «Кавказ Мюзик фест» фестиваль озгъан шабат кюн бошалгъанды. Ол Шимал-Кавказ Федерал округда биринчи аллай уллу музыкалы иш болгъанды. Ол баргъан юч кюнню ичинде республиканы эмда аны къонакъларыны он мингден артыкъ адамы къарагъанды.

– Бу жыр байрамны къураугъа жюзле бла адамла къатышхандыла. Фестиваль бизни шахарыбызда жаратылгъаны бла чексиз ёхтемленеме. Ол мени эрттеден келген муратым эди да, аны толтургъаныма бек ыразыма. Манга, бу проектге да ышаныулукъ этгенле сау болсунла, энчи ыспасны Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коковха айтама. Ол быллай фестивальны мында къураяллыгъыбызгъа ишекли тюйюл эди. Быллай фестивальланы мындан ары да къурарбыз эмда регионну культура жашауунда жангы амаллагъа жол салырбыз деген акъылдама», – дегенди фестивальны генеральный продюсери Тимур Хацаев.

Фестивальны биринчи кюню жыр бла ачылгъан эсе, экинчи кюню саулай да тепсеулеге жораланнганды. «Кавказны макъамлары» хореография концертге Къабарты-Малкъарны эмда Къарачай-Черкесни къырал тепсеу ансамбльлери эм кёп башхала къатышхандыла.

«Kavkaz Music Fest» Шимал Кавказны эмда башха регионланы, къыралланы белгили артистлерин бир сахнагъа жыяргъа деген мурат бла къурала эди да, ол мурат да толгъанды. Бу жол анга 500-ден аслам адам къатышханды. Ол санда чыгъармачы коллективле, энчи жырчыла, техника эмда административ службаланы специалистлери да.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.11.2023 - 17:21

КЪЫРАЛЫБЫЗНЫ ИГИЛИГИНЕ ДЕП РЕСПУБЛИКАНЫ КЪОШУМЧУЛУЛУГЪУНУ ЮСЮНДЕН СЁЛЕШГЕНДИЛЕ

Къабарты-Малкъар къырал университетге кёп белгили  къонакъла  келиучюдюле.

29.11.2023 - 15:02

ТАМАТА ТЁЛЮНЮ КУЛЬТУРА, ЖАМАУАТ ЖАШАУГЪА СИНГДИРИР МУРАТ БЛА

«Единая Россияны» «Тамата тёлю» партия проекти жашауда бардырылгъанлы он жыл толгъанына аталып, Нальчикде Культура айнытыу арада къууанчлы жыйылыу болгъанды.

29.11.2023 - 09:03

САУГЪА

«»

Окъуучуларыбызны Темуккуланы Адилни энтта да бир хапары бла шагъырей этерге сюебиз. Белгилисича, иги къылыкълы, тюз адамны ёсдюралгъан, ол насыпды, аны юсюнденди бу материал да.  

29.11.2023 - 09:03

БЕЛГИЛИ ЖЕРЛЕШИБИЗ БЛА ТЮБЕШГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Къырал Думаны депутаты, «Единая Россия» фракцияны башчысыны орунбасары Адальби Шхагошев студентле бла тюбешгенди.

29.11.2023 - 09:03

КАВКАЗ ХАЛКЪЛАНЫ БАЙЛАМЛЫКЪЛАРЫНЫ ШАГЪАТЛАРЫ

«…экспедициябыз бу къаланы узунлугъун ёнчлеген кезиуде, ол сванлыла ишлеген мекям бла тенг болгъанын ачыкълагъанбыз, алай бла уа ала экиси да бир бирге ушагъанлары баям болгъанды…», - деп жазгъанды