Лэжьыгъэхэр зэрекIуэкIыр къапщытэ

КIуэкIуэ Казбек мы махуэхэм лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Бахъсэн къалэм, Бахъсэн, Прохладнэ районхэм. А щIыналъэхэм я администрацэхэм я Iэтащхьэхэр и гъусэу абы къипщытащ егъэджэныгъэ IэнатIэм, гъуэгу ухуэныгъэм, псыкIэ цIыхухэр къызэгъэпэщыным епха лэжьыгъэхэр зэрекIуэкIыр.

 

Бахъсэн къалэм республикэм и унафэщIыр щыкIэлъыплъащ абы щыIэ курыт школхэу ещанэмрэ еплIанэмрэ ухуэныгъэ-зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэр зэрыщекIуэкIым. А IуэхущIапIэхэр зыхуей ирыхуагъэзэжыну хуаутIыпщауэ щытащ сом мелуани 180-м щIигъу. Школхэр сыт и лъэныкъуэкIи зэрагъэпэщыж. Лэжьыгъэхэм хеубыдэ инженер коммуникацэхэр хъуэжыныр, унэхэм я щIыбри, я кIуэцIри зехьэныр, зыхуей-зыхуэныкъуэ унэлъащIэкIи къызэгъэпэщыныр. ЩIыналъэм хиубыдэ Дыгулыбгъуей жылэм фокIадэм и пэщIэдзэм щызэфIэкIынущ и уэрам нэхъыщхьэхэм ящыщыр зыхуей хуэгъэзэжыныр. Абы трагъэкIуэдэнущ сом мелуан 72-м нэс.

Прохладнэ щыщыIам КIуэкIуэ Казбек къипщытащ къалэм дэт курыт школ №42-м зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэр зэрыщекIуэкIыр. Ар Хэку зауэшхуэм ипэкIэ яухуауэ щытащ. Зэгъэпэщыныгъэ лэжьыгъэшхуэхэр иужьрейуэ щыщрагъэкIуэкIар 1963 гъэра-ти, IуэхущIапIэр хуабжьу хуэныкъуэт абыхэм. УФ-м и Президентым къыхилъхьа программэу къэралым и еджапIэхэр къэгъэщIэрэщIэжыным теухуам къыщыгъэлъэгъуа Iуэхугъуэхэм я фIыгъэкIэ школым лэжьыгъэшхуэ щрагъэкIуэкIащ. Абы щахъуэжащ инженер коммуникацэхэр, и щIыбкIи, и кIуэцIкIи зыхуей хуагъэзащ, унащхьэр щIэуэ тралъхьащ, бжэщIэхэр, щхьэгъубжэщIэхэр халъхьащ, зыхуэныкъуэ унэлъащIэхэр щIагъэуващ. Апхуэдэу сыт и лъэныкъуэкIи зыхуей хуэзэу къагъэщIэрэщIэжа школыщIэм и бжэхэр фокIадэм и 1-м къахузэIуихынущ щIыпIэм щыпсэу ныбжьыщIэ 350-м.

Республикэм и унафэщIым лэжьыгъэхэр зи пщэрылъхэм къалэн ящищIащ еджапIэм къедза щIыпIэр зыхуей хуагъэзэну.

42-нэ курыт школым нэмыщI, Прохладнэ къалэм иджыри щолэжь социальнэ IуэхущIапIэу 3-м. КъищынэмыщIауэ, абы щаухуэ ныбжьыщIэ 785-рэ зыщеджэфыну школыщIэ, курыт еджапIэ №8-ми къыгуащIыхь унэщIэ, сабий 560-рэ щIэхуэну.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.07.2024 - 09:20

ЗэфIагъэкIам ироплъэж

Урысей МВД-м Лэскэн райо­ным щиIэ къудамэм щызэ­халъхьэжащ 2024 гъэм и япэ ма­зихым я лэжьыгъэм кърикIуа­хэр.

18.07.2024 - 09:19

УсэкIэ цIыхугухэр зыгъэнщI

Зумакуловэ Танзиля Къэ­бэрдей-Балъкъэрым, Къэ­рэшей-Шэрджэсым я цIыху­бэ усакIуэщ, РСФСР-м Горь­кий М. и цIэкIэ ягъэувауэ щыIа Къэрал саугъэтым и лауреатщ.

18.07.2024 - 09:18

Лъэпкъ зыбжанэ къыщызэтенэнущ

Дунейр къызэригъэщIрэ цIыхуу тетым куэду къахокI езыхэр зыщыщ лъэпкъым нэмыщI, адрейхэм я къе­жьэ­кIэр, псэукIэ-зэхэ­ты­кIэр, фIэщхъуныгъэрэ хабзэ-бзыпхъэу зэ­ра­хьэр, ижь­кIэрэ зы пIэм имыкIахэмрэ

18.07.2024 - 09:17

Къэбэрдей уэрамым и тхыдэмрэ нобэмрэ

Налшык къалэм и уэрам нэхъыщхьэу щытар, куэ­дым зэращIэжщи, Къэбэрдей уэрамырщ. 

17.07.2024 - 15:17

СУРЭТТЕХЫМ И ГУПСЫСЭХЭР

Бадзэуэгъуэм и 13-м дуней псом щагъэлъапIэ сурэттехым и махуэр. 1826 гъэм франджы Ньепс Жозеф Нисефор трихауэ щытащ япэ сурэтыр. Сыхьэти 8 текIуэдат «Вид из окна» зыфIища лэжьыгъэм.