Уллу-гитче да солурча ахшы онгла къураладыла

Республиканы 100-жыллыкъ юбилейини аллында кёп ахшы тюрлениуле боладыла. Шахарны жер-жерли администрациясында билдиргенлерине кёре, адамланы оюмлары, тилеклери эсепге алынып, аланы кёбюсю тамамланнгандыла. Сёз ючюн, эрттеден бери суу боюнунда жаяу жолчукъ этсегиз эди деп, абаданла, ууакъ сабийли анала да айтып тургъандыла. Энди ол этилгенди. Жети километр узунлугъу болгъан жангы жолда туристле, шахарчыла да шёндю окъуна кёпдюле.

 

Дагъыда «1000 атлаууч» а деген жыяу жол бусагъатда толусунлай тюрлене турады. Ол шахарда бек ариу жерледен бириди, ары ата–анала сабийлери бла келедиле. Энди ол тийреледе, солургъа амаллада къураллыкъдыла.

 

Сора Абхазияны майданыны къатында «Къабарты-Малкъарны 100-жыллыгъы» деген скверни сагъыныргъа тийишлиди. Солуу кюнледе базаргъа элледен кёп халкъ келеди: кими бахчасында ёсдюргенни сатады, кими алады. Энди ала жайны къызыуунда кюнде кюйюп турмай, скверге барып, тереклени тюбюнде солуяллыкъдыла. Дагъыда бу терек бахчаны къатында спорт эм билим бериу юйле болгъанларын эсге алсакъ, бу ишни къаллай бир уллу магъанынсы болгъаны толу ачыкъланады. Скверни ичинде кёрмючле бардырыргъа деп бир къатлы юй да ишленирикди. Чыгъармачылыкъ бла кюрешген жаш адамланы саны ёсюп барады, анга кёре кёрмюч къурау жангы амалла да болургъа керекдиле.

 

Быйыл юбилейге хазырланыуну чеклеринде битеу да Нальчикде жети сквер ачыллыкъды. Мовсесян эм Идаров, Мальбахов эм Комаров атлы орамла къошулгъан жерледе терекле сала турадыла, дагъыда Вольный Ауулда , Ленин эм Тарчоков атлы орамлада гитче паркла къураллыкъдыла, алада оюн майданла, тренажёрла боллукъдула.

 

Андан сора да, жолланы къыйырларында, юйлени къатларында, майданлада терекле, юлкюле, гюлле салынырыкъдыла, аланы саны беш мингнге жетерикди.

 

Нальчик Шимал Кавказда, битеу Россейде да бек ариу шахарладан бири болуп тургъанды, энди аны ол даражасын бютюн эслерчады. Къабарты–Малкъарны жамауаты бу ахшы тюрлениулеге жюрек ыразылыкъларын социальный сетьледе жазадыла, жер-жерли администрациягъа сёлешип да айтадыла.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.04.2024 - 09:04

БИРИНЧИ ПОЛИКЛИНИКА ЖЫЛНЫ ЭКИНЧИ ЖАРЫМЫНДА ХАЙЫРЛАНЫРГЪА БЕРИЛЛИКДИ

«Нальчикни шахар поликлиникасында къурулуш ишле къыстау бардырыла турадыла, аны быйлгъы жылны экинчи жарымында хайырланыргъа берир мурат барды.

17.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 09:02

АНА ТИЛНИ АЙНЫТЫУ АМАЛЛАНЫ СЮЗГЕНДИЛЕ

Мечиланы Кязим атлы фондда бу кюнледе малкъар тилден  бла адабиятдан окъутхан устазлагъа «Жулдузлагъа узатылып, жердеги  гюллени унутма» деген дерс болгъанды.

16.04.2024 - 08:26

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В.

16.04.2024 - 08:24

«АКБАРСНЫ» КУБОГУНДАН – ХОРЛАМЛА БЛА

Бу кюнледе Къазанны «АкБарс» спорт арасында каратеден кубок бардырылгъанды. Анга Россейни 48 регионундан бла дагъыда 10 къыралдан 2160 спортчу къатышхандыла.