Агъачланы кенгертирге алланып

«Агъачланы сакълау» федерал эм «Экология» миллет проектлеге кёре «Агъачланы сакълайыкъ» деген битеуроссей акция жыл сайын бардырылады. Ол 2019 жылдан бери саулай къыралда экология жаны бла эм уллу башламчылыкъладан бирине саналады. Бюгюнлюкде аны хайыры бла регионлада 150 миллион чакълы терек орнатылгъанды.

 

Былтыр акциягъа 1,2 миллион адам къатышып, 70 миллион терекчик салыннганды. Быйыл а бу ишни къурагъанла жамауатны болушлугъу бла аланы санын он миллионнга кёбейтир муратлыдыла. Хар замандача, анга волонтёрла, блогерле, артистле, бизнесни, власть органланы, жамауат организацияланы келечилери эм башхала да тири къатышадыла.

 

Быйыл да тийишли ишле 114 гектарда ётерикдиле. Аны бла бирге жаз башында 91,2 гектар тенгли бирде 285 минг терек салыннганды. Жылны ахырына энтта да 22,8 гектарны жашиллендирирча мадар этилликди. Ишлеге толусунлай Аргуданны агъач питомнигинде ёсдюрюлген материал хайырланады.

 

 - Республика жыл сайын акциягъа тири къатышады. Къыралны эм уллу табийгъат байлыкъларындан бирин - агъачны сакълау болмагъанча ахшы башламчылыкъды. Анга къошумчулукъ этген а бютюн игиди. Быллай жумушланы юслеринде бириксек, къыралны эм республикабызны да агъач фондун байыкъландырлыкъбыз. Терекчикле кислород бергенлеринден тышында, заранлы углеродладан тазалайдыла, хауа осал жанына тюрленмезине себеплик этедиле,- дейди КъМР-ни агъач мюлк департаментини таматасы Ханапи Хибиев.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.11.2023 - 17:21

КЪЫРАЛЫБЫЗНЫ ИГИЛИГИНЕ ДЕП РЕСПУБЛИКАНЫ КЪОШУМЧУЛУЛУГЪУНУ ЮСЮНДЕН СЁЛЕШГЕНДИЛЕ

Къабарты-Малкъар къырал университетге кёп белгили  къонакъла  келиучюдюле.

29.11.2023 - 15:02

ТАМАТА ТЁЛЮНЮ КУЛЬТУРА, ЖАМАУАТ ЖАШАУГЪА СИНГДИРИР МУРАТ БЛА

«Единая Россияны» «Тамата тёлю» партия проекти жашауда бардырылгъанлы он жыл толгъанына аталып, Нальчикде Культура айнытыу арада къууанчлы жыйылыу болгъанды.

29.11.2023 - 09:03

САУГЪА

«»

Окъуучуларыбызны Темуккуланы Адилни энтта да бир хапары бла шагъырей этерге сюебиз. Белгилисича, иги къылыкълы, тюз адамны ёсдюралгъан, ол насыпды, аны юсюнденди бу материал да.  

29.11.2023 - 09:03

БЕЛГИЛИ ЖЕРЛЕШИБИЗ БЛА ТЮБЕШГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Къырал Думаны депутаты, «Единая Россия» фракцияны башчысыны орунбасары Адальби Шхагошев студентле бла тюбешгенди.

29.11.2023 - 09:03

КАВКАЗ ХАЛКЪЛАНЫ БАЙЛАМЛЫКЪЛАРЫНЫ ШАГЪАТЛАРЫ

«…экспедициябыз бу къаланы узунлугъун ёнчлеген кезиуде, ол сванлыла ишлеген мекям бла тенг болгъанын ачыкълагъанбыз, алай бла уа ала экиси да бир бирге ушагъанлары баям болгъанды…», - деп жазгъанды