Агъачланы кенгертирге алланып

«Агъачланы сакълау» федерал эм «Экология» миллет проектлеге кёре «Агъачланы сакълайыкъ» деген битеуроссей акция жыл сайын бардырылады. Ол 2019 жылдан бери саулай къыралда экология жаны бла эм уллу башламчылыкъладан бирине саналады. Бюгюнлюкде аны хайыры бла регионлада 150 миллион чакълы терек орнатылгъанды.

 

Былтыр акциягъа 1,2 миллион адам къатышып, 70 миллион терекчик салыннганды. Быйыл а бу ишни къурагъанла жамауатны болушлугъу бла аланы санын он миллионнга кёбейтир муратлыдыла. Хар замандача, анга волонтёрла, блогерле, артистле, бизнесни, власть органланы, жамауат организацияланы келечилери эм башхала да тири къатышадыла.

 

Быйыл да тийишли ишле 114 гектарда ётерикдиле. Аны бла бирге жаз башында 91,2 гектар тенгли бирде 285 минг терек салыннганды. Жылны ахырына энтта да 22,8 гектарны жашиллендирирча мадар этилликди. Ишлеге толусунлай Аргуданны агъач питомнигинде ёсдюрюлген материал хайырланады.

 

 - Республика жыл сайын акциягъа тири къатышады. Къыралны эм уллу табийгъат байлыкъларындан бирин - агъачны сакълау болмагъанча ахшы башламчылыкъды. Анга къошумчулукъ этген а бютюн игиди. Быллай жумушланы юслеринде бириксек, къыралны эм республикабызны да агъач фондун байыкъландырлыкъбыз. Терекчикле кислород бергенлеринден тышында, заранлы углеродладан тазалайдыла, хауа осал жанына тюрленмезине себеплик этедиле,- дейди КъМР-ни агъач мюлк департаментини таматасы Ханапи Хибиев.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.05.2024 - 12:35

КЪЫРАЛ ЧЕКНИ КЪОРУУЛАУЧУЛАРЫ БЛА ЁТМЕКНИ ЖАРТЫ ЭТИП ЖАШАГЪАНДЫЛА

Чекчини кюнюне

29.05.2024 - 12:35

ЖЕТИШИМЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БОЛУРГЪА СЮЙГЕНЛЕГЕ

Озгъан ыйыкъда Нальчикде «Мени бизнесим – онгланы заманы 2024» деген форум ётгенди.

29.05.2024 - 10:00

ТЫРНЫАУУЗЧУЛА БАРЫСЫН ДА ХОРЛАГЪАНДЫЛА

Алгъаракъда Нарткъала шахарны «Эльбрус» деген картодромунда Шимал Кавказны Кубогу деген эришиу ётгенди. Ол энчи аскер операцияда ёлген аскерчилени хурметлерине жораланнган эди.

29.05.2024 - 09:59

ЖАН АУРУТА БИЛИУ АДАМЛЫКЪНЫ ШАРТЫДЫ

Адамны къартлыкъдан къачар, къутулур онгу болмайды. Алай, аны насыплы ётдюрюр ючюн амалла къураргъа уа болады.

29.05.2024 - 09:25

ГИТЧЕ БИЗНЕС – КЪЫРАЛНЫ ЭКОНОМИКАСЫНЫ ТУТУРУГЪУ

Бизни къыралда адамла предпринимательство бла кюрешип башлагъанлы кёп ёмюр озгъанлыкъгъа, аны бла байламлы закон - «Энчи иш бла кюрешиуню юсюнден» - биринчи кере жаланда 1986 жылда чыкъгъанды.