Агъачланы кенгертирге алланып

«Агъачланы сакълау» федерал эм «Экология» миллет проектлеге кёре «Агъачланы сакълайыкъ» деген битеуроссей акция жыл сайын бардырылады. Ол 2019 жылдан бери саулай къыралда экология жаны бла эм уллу башламчылыкъладан бирине саналады. Бюгюнлюкде аны хайыры бла регионлада 150 миллион чакълы терек орнатылгъанды.

 

Былтыр акциягъа 1,2 миллион адам къатышып, 70 миллион терекчик салыннганды. Быйыл а бу ишни къурагъанла жамауатны болушлугъу бла аланы санын он миллионнга кёбейтир муратлыдыла. Хар замандача, анга волонтёрла, блогерле, артистле, бизнесни, власть органланы, жамауат организацияланы келечилери эм башхала да тири къатышадыла.

 

Быйыл да тийишли ишле 114 гектарда ётерикдиле. Аны бла бирге жаз башында 91,2 гектар тенгли бирде 285 минг терек салыннганды. Жылны ахырына энтта да 22,8 гектарны жашиллендирирча мадар этилликди. Ишлеге толусунлай Аргуданны агъач питомнигинде ёсдюрюлген материал хайырланады.

 

 - Республика жыл сайын акциягъа тири къатышады. Къыралны эм уллу табийгъат байлыкъларындан бирин - агъачны сакълау болмагъанча ахшы башламчылыкъды. Анга къошумчулукъ этген а бютюн игиди. Быллай жумушланы юслеринде бириксек, къыралны эм республикабызны да агъач фондун байыкъландырлыкъбыз. Терекчикле кислород бергенлеринден тышында, заранлы углеродладан тазалайдыла, хауа осал жанына тюрленмезине себеплик этедиле,- дейди КъМР-ни агъач мюлк департаментини таматасы Ханапи Хибиев.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.06.2023 - 10:01

СПОРТНУ СЮЙГЕНЛЕГЕ СЕЙИР ЖУМУШЛА ХАЗЫРЛАННГАНДЫЛА

«Единая Россия» «Россейни кючю» деген битеуроссей спорт  марафонну башлагъанды.

04.06.2023 - 09:03

ДАРМАННЫ ТЮЗ ИЧЕ БИЛИУ БЕК МАГЪАНАЛЫДЫ

Аурусакъ дарманла ичерге ёчбюз.

03.06.2023 - 10:01

СЮЙМЕКЛИКНИ АЧЫ КЮЧЮ

Хапар

03.06.2023 - 09:03

БИЙЧЕ ШИШЛИК

Абадан тёлю жашауунда кёрген, эшитген затларын, тарыхда къаллыкъ шартланы кеси билгенча жаш тёлюге да эшитдирирге керек болады.

02.06.2023 - 15:19

ХОРЛАГЪАНЛАГЪА - МАЙДАЛЛА, БАГЪАЛЫ САУГЪАЛА ДА

«Нальчик» спорт арада дзюдодан биринчи командалы республикалы эришиу бардырылгъанды. Ол СССР-ни спорт устасы Газаланы Русланны хурметине къуралгъанды. Турнирге битеу да 9 команда къатышханды.