Агъачланы кенгертирге алланып

«Агъачланы сакълау» федерал эм «Экология» миллет проектлеге кёре «Агъачланы сакълайыкъ» деген битеуроссей акция жыл сайын бардырылады. Ол 2019 жылдан бери саулай къыралда экология жаны бла эм уллу башламчылыкъладан бирине саналады. Бюгюнлюкде аны хайыры бла регионлада 150 миллион чакълы терек орнатылгъанды.

 

Былтыр акциягъа 1,2 миллион адам къатышып, 70 миллион терекчик салыннганды. Быйыл а бу ишни къурагъанла жамауатны болушлугъу бла аланы санын он миллионнга кёбейтир муратлыдыла. Хар замандача, анга волонтёрла, блогерле, артистле, бизнесни, власть органланы, жамауат организацияланы келечилери эм башхала да тири къатышадыла.

 

Быйыл да тийишли ишле 114 гектарда ётерикдиле. Аны бла бирге жаз башында 91,2 гектар тенгли бирде 285 минг терек салыннганды. Жылны ахырына энтта да 22,8 гектарны жашиллендирирча мадар этилликди. Ишлеге толусунлай Аргуданны агъач питомнигинде ёсдюрюлген материал хайырланады.

 

 - Республика жыл сайын акциягъа тири къатышады. Къыралны эм уллу табийгъат байлыкъларындан бирин - агъачны сакълау болмагъанча ахшы башламчылыкъды. Анга къошумчулукъ этген а бютюн игиди. Быллай жумушланы юслеринде бириксек, къыралны эм республикабызны да агъач фондун байыкъландырлыкъбыз. Терекчикле кислород бергенлеринден тышында, заранлы углеродладан тазалайдыла, хауа осал жанына тюрленмезине себеплик этедиле,- дейди КъМР-ни агъач мюлк департаментини таматасы Ханапи Хибиев.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

06.02.2023 - 12:35

ЖЮЗЮМЧЮЛЮКНЮ АЙНЫТЫРГЪА – ТАНГ КЕСЕК БОЛУШЛУКЪ

Белгилисича, жюзюмчюлюк агропромышленный  комплексни къыйматлы бёлюмюне саналады. Ол себепден аны айнытыугъа  къыралдан  танг кесек болушлукъ тапдырылады.  

06.02.2023 - 10:05

КЁНДЕЛЕННИ АТЫ САГЪЫНЫЛГЪАН ЖЫРЛА

Халкъ жырлада Кёнделенни аты бир ненча кере сагъынылады. Белгилисича, ол жукъгъан аурууланы, башкеслени хаталарындан жети кере жокъ болуп, сегизинчи кере 1868 жылда жангыргъанды.

06.02.2023 - 09:25

ТЫРНЫАУУЗДА ШКОЛ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Тырныауузда ючюнчю номерли орта школ 1966 жылда ишленнгенди. Энди уа аны тынгылы жангыртыргъа оноу этилгенди, деп билдиргендиле КъМР-ни Жарыкъландырыу эмда илму министерствосундан.

06.02.2023 - 09:25

ТЕНГИНГИ САТМА

Тау эллени биринде эки татлы тенг Хапмат бла Гие жашагъандыла.  Къууанчны, бушууну да кётюре билген, бири-бирине билеклик этип тургъан жашла болгъандыла.

06.02.2023 - 09:25

ДАРМАНЛАНЫ БАГЪАЛАРЫНА КИМ КЪАРАЙДЫ?

Жашау этгенде эм магъаналы эмда керекли дарманланы багъаларына къырал контроль этеди.