Кёпле борчларын жабаргъа ашыкъгъандыла

Быйыл озгъан жети айгъа «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» биригиуню диспетчер бёлюмюню специалистлери хайырланнган ток ючюн тёлемей 1,3 миллиард сом чакълы борч этип тургъан 65 минг абонентге ЛЭП -дан кесерге боллукъларына эсгертиу этгендиле. Аладан 47 минги энчи арбазлагъа эм 18 минги да организациялагъа жетеди.

 

Андан сора 62 мингден аслам абонент къаты жууапха тартылмаз ючюн 1,2 миллиард сом тёлеп къутулгъандыла. Болсада уллу кёллюлюк этген 2,6 минги уа токсуз къалгъандыла. Бюгюнлюкде аланы 155 миллион сом берликлери барды.

 

Ала борчларын жапханларындан сора да, энди ток ызларын кесгенлерине эм жангыдан къошханларына да ахча тёлерге тюшерикдиле. Аны ёлчеми объектни къыйынлыгъына кёре болады. Сёз ючюн, энчи арбазны иеси 3 минг, организацияны таматасы уа 10 минг сом берликдиле.

 

Эсге сала айтсакъ, хайырланылгъан ток ючюн хакъны айны онусундан кеч къалмай тёлерге тийишлиди. Аны бла бирге, ай сайын эсеплеген приборла кёргюзтгенни суратха алып, аны юсюнден 23-26 кюнледе компаниягъа жиберирге керекди. Ол счётчикни ишлегенин бла ишлемегенин билирге болушады. Бирде, юй бошуна тургъанлыкъгъа, ток ючюн квитанция келип, арада ангылаусузлукъ чыгъаргъа да болады. Бир тюрлю сылтау бла юйлеринден чыгъалмагъанла уа «Россети Северный Кавказ» компанияны «СветОнлайн» къошагъы бла тёлерге боллукъдула.

 

Заманында этилген тёлеулени хайыры бла республиканы электрокюч бёлюмю ишин тынгылы бардырады, ол санда ток бла сылтаусуз жалчытырча эм аны качествосун ёсдюрюрча мадар этиледи.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.06.2023 - 10:01

СПОРТНУ СЮЙГЕНЛЕГЕ СЕЙИР ЖУМУШЛА ХАЗЫРЛАННГАНДЫЛА

«Единая Россия» «Россейни кючю» деген битеуроссей спорт  марафонну башлагъанды.

04.06.2023 - 09:03

ДАРМАННЫ ТЮЗ ИЧЕ БИЛИУ БЕК МАГЪАНАЛЫДЫ

Аурусакъ дарманла ичерге ёчбюз.

03.06.2023 - 10:01

СЮЙМЕКЛИКНИ АЧЫ КЮЧЮ

Хапар

03.06.2023 - 09:03

БИЙЧЕ ШИШЛИК

Абадан тёлю жашауунда кёрген, эшитген затларын, тарыхда къаллыкъ шартланы кеси билгенча жаш тёлюге да эшитдирирге керек болады.

02.06.2023 - 15:19

ХОРЛАГЪАНЛАГЪА - МАЙДАЛЛА, БАГЪАЛЫ САУГЪАЛА ДА

«Нальчик» спорт арада дзюдодан биринчи командалы республикалы эришиу бардырылгъанды. Ол СССР-ни спорт устасы Газаланы Русланны хурметине къуралгъанды. Турнирге битеу да 9 команда къатышханды.