Кёпле борчларын жабаргъа ашыкъгъандыла

Быйыл озгъан жети айгъа «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» биригиуню диспетчер бёлюмюню специалистлери хайырланнган ток ючюн тёлемей 1,3 миллиард сом чакълы борч этип тургъан 65 минг абонентге ЛЭП -дан кесерге боллукъларына эсгертиу этгендиле. Аладан 47 минги энчи арбазлагъа эм 18 минги да организациялагъа жетеди.

 

Андан сора 62 мингден аслам абонент къаты жууапха тартылмаз ючюн 1,2 миллиард сом тёлеп къутулгъандыла. Болсада уллу кёллюлюк этген 2,6 минги уа токсуз къалгъандыла. Бюгюнлюкде аланы 155 миллион сом берликлери барды.

 

Ала борчларын жапханларындан сора да, энди ток ызларын кесгенлерине эм жангыдан къошханларына да ахча тёлерге тюшерикдиле. Аны ёлчеми объектни къыйынлыгъына кёре болады. Сёз ючюн, энчи арбазны иеси 3 минг, организацияны таматасы уа 10 минг сом берликдиле.

 

Эсге сала айтсакъ, хайырланылгъан ток ючюн хакъны айны онусундан кеч къалмай тёлерге тийишлиди. Аны бла бирге, ай сайын эсеплеген приборла кёргюзтгенни суратха алып, аны юсюнден 23-26 кюнледе компаниягъа жиберирге керекди. Ол счётчикни ишлегенин бла ишлемегенин билирге болушады. Бирде, юй бошуна тургъанлыкъгъа, ток ючюн квитанция келип, арада ангылаусузлукъ чыгъаргъа да болады. Бир тюрлю сылтау бла юйлеринден чыгъалмагъанла уа «Россети Северный Кавказ» компанияны «СветОнлайн» къошагъы бла тёлерге боллукъдула.

 

Заманында этилген тёлеулени хайыры бла республиканы электрокюч бёлюмю ишин тынгылы бардырады, ол санда ток бла сылтаусуз жалчытырча эм аны качествосун ёсдюрюрча мадар этиледи.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

20.05.2024 - 09:15

«МУЗЫКА АДАМНЫ НАСЫПЛЫ ХАЛГЪА КЕЛТИРГЕН ЭНЧИ ДУНИЯДЫ»

Элбрус районда Гузиланы Дженнет къатышмагъан, бардырмагъан бир маданият жумуш болмайды. Жыр айтыугъа,  устазлыкъгъа да къалай келгенини юсюнден болгъанды бизни аны бла ушагъыбыз.

20.05.2024 - 09:15

СОЛУУ УЧУЗУРАКЪ БОЛУРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерича, 2024 жылны 1 сентябринден башлап къонакъ юйледе талай жумушха къошакъ багъа ючюн налогла (НДС) тёленирик тюйюлдюле.

20.05.2024 - 09:14

«МАДАНИЯТ ЖАШАУ СЕЙИР БОЛУР ЮЧЮН, КЪОЛУБУЗДАН КЕЛГЕННИ АЯМАЙБЫЗ»

Халкъыбызны  бурун заманладан  къала келген  ниет, ырысхы байлыгъыбызны сакълау, аны  чыгъармачылыкъ жаны бла фахмусун ачыкълау, ёсюп  келген тёлюню бош заманын хайырлы ётдюрюу, фахмулу жаш адамлаг

20.05.2024 - 09:14

ТАУЛУЛАНЫ АДЕТЛЕРИНДЕН

Огъурлу окъуучубуз Улбашланы Саният бизге кеси абаданладан, ынналарындан, анасындан эшитген, билген кёп сейир хапарларын билдиргенди. Аланы алгъын да басмалай тургъанбыз.

19.05.2024 - 15:02

ТЫШ КЪЫРАЛЛАГЪА КЪАЛАЙ БАРЫРГЪА БОЛЛУКЪДУ?

Бизден туристлеге быйыл жюзден артыкъ тыш къыралгъа жол ачылыпды, ол санда къыркъ къыралгъа самолётла тюзюнлей учадыла.