Кёпле борчларын жабаргъа ашыкъгъандыла

Быйыл озгъан жети айгъа «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» биригиуню диспетчер бёлюмюню специалистлери хайырланнган ток ючюн тёлемей 1,3 миллиард сом чакълы борч этип тургъан 65 минг абонентге ЛЭП -дан кесерге боллукъларына эсгертиу этгендиле. Аладан 47 минги энчи арбазлагъа эм 18 минги да организациялагъа жетеди.

 

Андан сора 62 мингден аслам абонент къаты жууапха тартылмаз ючюн 1,2 миллиард сом тёлеп къутулгъандыла. Болсада уллу кёллюлюк этген 2,6 минги уа токсуз къалгъандыла. Бюгюнлюкде аланы 155 миллион сом берликлери барды.

 

Ала борчларын жапханларындан сора да, энди ток ызларын кесгенлерине эм жангыдан къошханларына да ахча тёлерге тюшерикдиле. Аны ёлчеми объектни къыйынлыгъына кёре болады. Сёз ючюн, энчи арбазны иеси 3 минг, организацияны таматасы уа 10 минг сом берликдиле.

 

Эсге сала айтсакъ, хайырланылгъан ток ючюн хакъны айны онусундан кеч къалмай тёлерге тийишлиди. Аны бла бирге, ай сайын эсеплеген приборла кёргюзтгенни суратха алып, аны юсюнден 23-26 кюнледе компаниягъа жиберирге керекди. Ол счётчикни ишлегенин бла ишлемегенин билирге болушады. Бирде, юй бошуна тургъанлыкъгъа, ток ючюн квитанция келип, арада ангылаусузлукъ чыгъаргъа да болады. Бир тюрлю сылтау бла юйлеринден чыгъалмагъанла уа «Россети Северный Кавказ» компанияны «СветОнлайн» къошагъы бла тёлерге боллукъдула.

 

Заманында этилген тёлеулени хайыры бла республиканы электрокюч бёлюмю ишин тынгылы бардырады, ол санда ток бла сылтаусуз жалчытырча эм аны качествосун ёсдюрюрча мадар этиледи.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

06.02.2023 - 12:35

ЖЮЗЮМЧЮЛЮКНЮ АЙНЫТЫРГЪА – ТАНГ КЕСЕК БОЛУШЛУКЪ

Белгилисича, жюзюмчюлюк агропромышленный  комплексни къыйматлы бёлюмюне саналады. Ол себепден аны айнытыугъа  къыралдан  танг кесек болушлукъ тапдырылады.  

06.02.2023 - 10:05

КЁНДЕЛЕННИ АТЫ САГЪЫНЫЛГЪАН ЖЫРЛА

Халкъ жырлада Кёнделенни аты бир ненча кере сагъынылады. Белгилисича, ол жукъгъан аурууланы, башкеслени хаталарындан жети кере жокъ болуп, сегизинчи кере 1868 жылда жангыргъанды.

06.02.2023 - 09:25

ТЫРНЫАУУЗДА ШКОЛ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Тырныауузда ючюнчю номерли орта школ 1966 жылда ишленнгенди. Энди уа аны тынгылы жангыртыргъа оноу этилгенди, деп билдиргендиле КъМР-ни Жарыкъландырыу эмда илму министерствосундан.

06.02.2023 - 09:25

ТЕНГИНГИ САТМА

Тау эллени биринде эки татлы тенг Хапмат бла Гие жашагъандыла.  Къууанчны, бушууну да кётюре билген, бири-бирине билеклик этип тургъан жашла болгъандыла.

06.02.2023 - 09:25

ДАРМАНЛАНЫ БАГЪАЛАРЫНА КИМ КЪАРАЙДЫ?

Жашау этгенде эм магъаналы эмда керекли дарманланы багъаларына къырал контроль этеди.