Тазалыкъгъа къошумчулукъ

Бу кюнледе Къабарты орамда «Периметр» чыгъармачылыкъ майданда «Жаш адамла табийгъатны сакълауда» деген акция бардырылгъанды. Аны къурагъан Батырбекланы Джамиля косметолог нёгерлерин косметикаларындан къалгъан-къулгъанланы башха-башха жыяргъа чакъыргъан эди. Анга «Экологистика», шахарны айнытыуну «Платформа Нальчик» институту, «Деловая Россия» жамауат организация себеплик этгендиле.

Ол кюн акциягъа кошулургъа сюйгенле юйлеринде неда ишлеген жерлеринде жыйылгъан пластик орунланы жыйып келтирирге эркин эдиле. Акцияны башламчылары алагъа саугъала къурагъандыла.

– Биринчи атламыбыз - ариулукъ бла кюрешген индустрияны пластмасс орунланы бош алай атып къоймазгъа юйретиудю. Мени оюмума кёре, аладан башласакъ, башха организацияла да бизге къошулургъа сюерикдиле, – дегенди Джамиля.

КъМР-де къалгъан-къулгъанланы жыйыу ючюн жууаплы болгъан регион оператор – «Экологистика» ООО да бу изеуге келген эди. Аны баш директоруну болушлукъчусу Елизавета Хакунова айтханнга кёре, ала адамла келтирген пластикни жыярча орунну келтиргендиле.

– Республикада къалгъан-къулгъанланы эм пластикни энчи жыйгъан тёре жокъду. Бу ишни баш магъанасы – бизде, башха жерледеча, пластикни жыйгъандан сора да, аны экинчи да къалай хайырланыргъа боллугъуна тюшюндюрюудю, - дегенди Елизавета Хакунова.

Дагъыда келгенлеге КъМКъУ-ну «Жашил дозоруну» экоактивистлери лекция окъугъандыла. Полиграфияны устасы Наталья Горностаева уа хайырланылгъан къагъытны жангыдан жарашдырыуну юсюнден мастер-класс бергенди.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа