Алан патчахны къаласы табылгъанды

Кёп болмай Нарсана шахар округда Луначарский бла Аликоновка эллени арасында къаяланы биринде орта ёмюрледен къалгъан къала табылгъанды. Алгъадан этилген оюмгъа кёре, ол алтынчы ёмюрде жашагъан Саросий деген алан патчахныкъы болгъанды.

 - Аны алгъаракълада бу тийрелени къыдырып айланнган жерлешлерибиз тапхандыла. Эрттегили деменгили къаланы жаланда мурдоруну бир кесеги къалгъанды. Болсада аны чабакъгъа ушагъаны бурун заманланы неда орта ёмюрлени архитектурасына келишгенин ачыкълайды. Россейни эм тыш къыралланы белгили археологлары айтханларыча, Аликоновка сууну къатында, къая башында, Кюнбатыш Кавказгъа ётген ауушну аллында Саросийни къаласы сюелгенди. Белгили аскер башчыны юсюнден Византияны тарых шартларында кёп айтылады. Мындан арысында ол туристле келирге сюйген жер болур деп бек ышанабыз, – дейди Нарсана шахарны администрациясыны башчысы Евгений Моисеев.

Жаудан сакъланырча ишленнген къалада юйюрлери бла 300 аскерчи жашагъанды. Жау чапхан заманда уа анда дагъыда 700-ден аслам адам бугъуннганды. Бу тийреледе жашагъанла тау этекледе мирзеу салгъандыла, бахча ишлегендиле. Аланы къол къыйынларыны кючю бусагъатда да тау бетледе ачыкъ эсленеди.

Иги да алгъада он жылны ичинде къаланы тийресин Москвадан экспедиция къазып, тинтип кюрешгенди. Ишле этнология эм антропология институтну этноархеология бёлюмюню таматасы Ирина Аржанцеваны башчылыгъы бла баргъандыла. Аны башламчылыгъы бла орта ёмюрню къаласын тинтирге Англиядан, Израильден, Германиядан эм АБШ-дан специалистле келе тургъандыла. Болсада алан шахарда археология ишле 2005 жылда тохтатылып, объект унутулур чекге жетген эди.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа