Программист - къыйматлы усталыкъладан бири

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде ITV компания бардырып алтынчы кере «Япрограммист» билим бериу программагъа алыу башланнганды. Эсге сала айтсакъ, 2003 жылдан бери ITV Group биригиу Россейде къоркъуусузлукъ бла жалчытыу системалагъа, ол санда видеокамерала энчи программала жарашдыргъан алчы компанияладан бирине саналады. Аны алчы технологиялары жюзден аслам къыралда хайырланадыла.

 

- Россейде биринчи болгъаныбыз бла тохтап къалмай, халкъла аралы рынокга чыгъаргъа, алыучуланы къоркъуусузлукъ жаны бла жангы технологияларыбыз бла шагъырей этерге муратлыбыз. Пролукциябызгъа сурам ёсерча ала бирсиледен иги болургъа керекдиле. Бизни аллай башламчылыкъларыбызны хайырындан къыралыбыз технологияла жаны бла жер жюзюню экономикасында кесини жерин табаргъа боллукъду, -дегенди ITV Group компанияны къурагъан эмда президенти Алтууланы Мурат.

 

 Бу жол тестлеге республиканы школчулары бла колледжлеринде окъугъан эки жюзден аслам адам къатышханды. ITV компанияны кадрла хазырлау жаны бла таматасы Алтууланы Елена айтханнга кёре, «ЯПрограммист» программаны магъанасы иги да алгъадан жаш адамланы программированиягъа эслерин бурургъады.

 

Бюгюнлюкде Россейни экономикасын айнытыуда информация технологияла жаны бла усталыкъла эм къыйматлыгъа саналадыла. Башха къыраллада да иги специалистлеге сурам уллуду.

 

Тестле берген кезиуде, бир сагъатны ичинде логикадан беш эм программированиядан эки задачаны этерге керек болгъанды. Эсепле чыгъарылгъанларындан сора, кеслерин айырмалы кёргюзталгъанла «ЯПрограммист» курсланы хакъсыз ётерге онглары боллукъду. Тёрт жылны ичинде жаш адамла «Pasca1»), «C++», «Scratch», «Python и Java Script» прогрммала бла ишлерге юйренирикдиле. Курсланы жетишимли бошагъан выпускникле уа ITV Group компнаияда стажировканы ётерикдиле эм урунургъа да онг табарыкъдыла.

 

Тестлени эсеплери бла 30 августда «ЯПрограммист» программаны сайтында шагъырейленирге боллукъду. Вузну студентлери уа тестлеге 13 сентябрьде къатышырыкъдыла. Аны ючюн ITV компанияны сайтында регистрацияны ётерге керекди. Анда бирси жылланы тестлери бла шагъырейленирге да онг барды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа