Кавказ макъамэхэр щоIу

Налшык и Театр щхъуантIэм шыщ­хьэуIум и ­25-м япэу къыщызэIуахащ KAVKAZ MUSIC FEST щэнхабзэ зэхы­хьэшхуэр. Ар къызэрагъэпэщащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ.

 

- Къэбэрдей-Балъкъэрым япэу кавказ ­макъамэ фестивалыр къыщызэзыгъэпэщахэм, ар зыгъэдахэхэмрэ и хьэщIэхэмрэ фIэхъус гуапэ фызох! ДэркIэ пщIэшхуэщ икIи ди щхьэр лъагэу дэзыгъэлъагъужщ щэнхабзэ проект иныр ди щIыналъэм япэу зэрыщрагъэжьар. Къэралыгъуэм и махуэмрэ республикэм и юбилеймрэ ирихьэлIэу фестивалыр зэрызэхашам зэхыхьэм и пщIэр нэхъри егъэин, - жиIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, зэхыхьэр къыщы­зэIуихым. - Мыпхуэдэ пшыхь гуапэхэр IэмалыфIщ артист цIэрыIуэхэр нэхъ­ри зэкъуэувэнымкIэ, хьэщIэхэр зэрыцIыхунымкIэ, зэп­сэлъэнымкIэ, я Iуэху еплъыкIэхэмкIэ зэ­хъуэжэнымкIэ. Кавказ Ищхъэрэм хыхьэ рес­публикэхэм щыщхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэм къы­пызыщэщ мы щэнхабзэ зэхы­хьэшхуэр.

Фестивалым и программэм хыхьэу къы­зэрагъэпэща «Звёзды 100-летия» махуэшхуэ концертым зыкъыщагъэлъэгъуащ Руссо Авраам, Къэзан Сэтэней, Варварэ, Клявер Денис, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ республикэхэм щIыхь зиIэ я артистхэм, Оманым къикIа хьэщIэ Рафи Мухьэмэд, Кавказ Ищхъэрэмрэ Белоруссиемрэ щыпсэу лъэпкъхэм я къэфакIуэ ансамблхэм, нэгъуэщIхэми.

- Артист цIэрыIуэхэр зыхэта концертхэу мыбы ипэкIэ ирагъэкIуэкIахэм щызэхуэсащ цIыху мелуанитIым щIигъу. Мы фестивалыр Налшык япэу щекIуэкIыу аращ. Псом хуэмыдэу япэ махуэр щIэщыгъуэу, щхъуэ­кIэплъыкIэу, гукъинэжу къы­зэрагъэпэщащ. КъыкIэлъыкIуэ махуэхэми респуб­ликэм исхэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ артистхэм ап­хуэдэ дыдэу я нэгу зэрызрагъэужьынум шэч къытетхьэркъым, - жиIащ проектым и генеральнэ продюсер Хьэцей Тимур.

Фестивалым и етIуанэ махуэр къафэм ­хухахынущ. Абы хыхьэу къызэрагъэпэщыну «Ритмы Кавказа» концертым зыкъыщагъэлъэгъуэнущ Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэ­рэшей-Шэрджэс, Адыгэ республикэхэм я къэрал къэфакIуэ ансамбль цIэ­рыIуэхэм. Апхуэдэхэщ «Кабардинка», «Балкария», «Налмэс», «Ислъэмей», «Эльбрус» ансамблхэр.

Фестивалым утыку къыщрахьэнущ лъэп­къ­­хэм я щэн­хабзэ, гъуазджэ хъугъуэфIы­гъуэ­хэр, макъамэмрэ къафэмрэ щаIэ зэ­фIэкI­хэр,  Iэп­щIэлъапщIэхэм я гъэлъэгъуэныгъэ­хэр, ­театр, сурэтыщI гъуазджэ, кинематографие, телевиденэ, радио, макъамэ, тхылъ тедзапIэ, компьютер джэгу, архитектурэ, дизайн, модэ, рекламэ, нэгъуэщI унэтIыныгъэхэм зи лэжьыгъэр пыщIа, зи ныбжьыр илъэс 35-м нэс щIалэгъуалэм папщIэ конференц къы­зэрагъэпэщынущ.

Щэнхабзэ зэхуэсышхуэр нобэ шыщхьэуIум и 27-м, зэхуащIыжынущ, ауэ фестивалыр гъэ къэс ирагъэкIуэкIыну яубзыхуащ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 10:01

ГИПОФИЗЫМ ЕЛЪЫТАР

ЦIыхухэм лъагагъкIэ къахэщхьэхукIхэм щхьэкIэ «иныжь» е «цIыкIужьей» жаIэ.

08.06.2023 - 09:03

ЛIЭУЖЬЫР БЖЬИБЛКIЭ МАУЭ

Гувэми щIэхми, цIыхур и блэкIам щыхуеплъэкIыж, и лъабжьэхэр къыщитIэщIыж, къызыхэкIар къыщилъыхъуэж зы лъэхъэнэ и гъащIэм къыхохуэ.

08.06.2023 - 09:03

АРУАН КЪУАЖЭМ ДЭТ ЕДЖАПIЭР ЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

Аруан (Мысостей) къуажэм дэт, курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт IуэхущIапIэр щIэгъэхуэбжьауэ зэрагъэпэщыж мы махуэхэм.

08.06.2023 - 09:03

ВИЗИТКЭР КЪЫЩЕЖЬАР

ЦIыхум и цIэмрэ зищIысымрэ зытет пасэрей картэ цIыкIухэр пхъэм е ятIэм къыхэщIыкIат. Абыхэм дэфтэр мыхьэнэ яIэуи щыттэкъым, яфIэфIыныгъэкIэ зэрахьэ мыхъумэ.

07.06.2023 - 15:02

СУРЭТЫЩI НЫБЖЬЫЩIЭХЭМ Я IЭДАКЪЭЩIЭКIХЭР

Сабийхэм я дунейпсо махуэм, мэкъуауэгъуэм и 1-м, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ музейм къыщызэIуахащ сурэт щIынымкIэ Кавказ Ищхъэрэм и XV зэпеуэр.