Радиомаяк хайырлылыгъын кёргюзтгенди

«Эльбрусиада-2022» фестивальны ётдюрюуню чегинде къыйын хауа болумлада 4700 метр бийикликде радиомаякны сынау болгъанды. Ол ачыгъан адамны къайда тургъанын беш метр радиусда кёргюзтеди, билдириуню уа КОСПАС-САРСАТ халкъла аралы координация ара МЧС-ни регионда бёлюмюне оналты минутну ичинде иеди.

Сынау кёргюзтгенича, радиомаяк сотовый сетьле тутмагъан жерледе да ишлейди. Алай бла туристлени къоркъуусузлукъларын сакълауда ол излеу отрядлагъа уллу себеплик этерикди. Ол антеннасы бла приёмникден, авария радиосигналланы передатчигинден, маякдан, автоном халда заярдка берген блокдан, светодиод индикаторладан къуралады, деп билдиредиле республиканы Курортла эм туризми министерствосундан.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.