Радиомаяк хайырлылыгъын кёргюзтгенди

«Эльбрусиада-2022» фестивальны ётдюрюуню чегинде къыйын хауа болумлада 4700 метр бийикликде радиомаякны сынау болгъанды. Ол ачыгъан адамны къайда тургъанын беш метр радиусда кёргюзтеди, билдириуню уа КОСПАС-САРСАТ халкъла аралы координация ара МЧС-ни регионда бёлюмюне оналты минутну ичинде иеди.

Сынау кёргюзтгенича, радиомаяк сотовый сетьле тутмагъан жерледе да ишлейди. Алай бла туристлени къоркъуусузлукъларын сакълауда ол излеу отрядлагъа уллу себеплик этерикди. Ол антеннасы бла приёмникден, авария радиосигналланы передатчигинден, маякдан, автоном халда заярдка берген блокдан, светодиод индикаторладан къуралады, деп билдиредиле республиканы Курортла эм туризми министерствосундан.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа