Бюджет ахчаны хуржуннга ургъанды

РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны келечилери МВД-ны сотрудниклери бла бирге экономика жаны бла бузукълукъланы ачыкълар хыйсап бла бардыргъан оператив-излеу ишлени кезиуюнде коммерция организацияладан бирини таматасы бюджетден аслам ахча урлагъанын ачыкълагъандыла. 

Буруннгу жылда Терк районну Арик элини Маданият юйюне ремонт этилирча муниципалитетни администрациясы бла коммерция организация келишим этгендиле. Болсада подрядчик ремонт ишле баргъан кезиуде бетсизлик этип, белгиленнген ахчагъа 660 минг сом къошханды.  

Ачыкъланнган шартха кёре, бузукълукъ этгени ючюн РФ-ни Уголовный кодексини 159-чу статьясыны 3-чю кесегине тийишлиликде алты жылгъа олтурургъа боллукъду.

Эркинликсиз салыннган объект кетерилгенди

Кёп болмай сюд приставланы контролю бла Азау талада предпринимательледен бири эркинликсиз салгъан вагончукъ кетерилгенди.

Алгъаракълада Миллет паркны администрациясыны тарыгъыууна сюд къарагъандан сора, эркинликсиз сюелтилиннген объект кетерилирча оноу чыгъаргъанды. Болсада аны иеси уллу кёллюлюк этип юйчюкню ишлетип тургъанды. Алай бла болумгъа сюд приставла къатышыргъа тюшгендиле. Ол игилик бла унамагъандан сора, Россейден тышына чыкъмазча, мюлкюне регистрация этерге жарамазча чекле салыннгандыла эм бир къауум административ жууапха да тартылгъанды. Болсада бизнесмен бойсунургъа унамагъанда, приставла мындан арысында ол бютюн къаты жууапха тартыллыгъын билдиргендиле. Андан сора, эркегырыу вагончугъун кетерирге ыразы болгъанды.

Рынокда жалгъан тютюн сатылгъанды

Кёп болмай МВД-ны Нальчикде бёлюмюню участковыйлери бла административ законодательствону толтуруу бёлюмюню келечилери, профилактика ишлени кезиуюнде шахарны базарында сатыу-алыу точкаланы биринде энчи маркировкасыз иги кесек тютюн продукцияны эслегендиле. 

Алай бла полициячыла 4 670 чакълы тютюн  пачканы сыйыргъандыла. Экспертиза этилгенден сора аны багъасы 366 минг сомгъа жетгени да тохташдырылгъанды.

Следствие ачыкълагъаннга кёре, контрафакт продукция нальчикчи тиширыунукъуду. Ол кеси айтханнга кёре, тютюнлени сатаргъа танымагъан адамларындан алгъанды. 

Дознание бардыргъан бёлюмню келечилери бла аманлыкъчыгъа РФ-ни Уголовный кодексини 171.1 статьясыны 5-чи кесегине кёре уголовный иш ачылгъанды.

Мюлкюне арест салыннгынчы, алиментле тёлерге унамагъанды

Кёп болмай Прохладнада жашагъан эркегырыу къызына алиментле тёлерге сюймегени бла байламлы УФССП-ны бёлюмюнде  иш ачылгъанды. Аны къолайы тыш къыраллы машинасы болгъанына да къарамай, ол кёп заманны ичинде тёлемей 145 минг сом чакълы борч этгенди.

Болсада къызына болушургъа кереклисин эсине сюд приставла тюшюргендиле. Анга Россейден тышына чыкъмазча, банклада ахчасын хайырланмазча чекле салыннгандыла. Аннга да къарамай, прохладначы тёлерге ашыкъмагъанды.

Алай бла сюд приставла аны юйюн эм машинасын да сыйырыргъа акт жазгъанларында, ол къайтышып, борчун толусунлай тёлерге ашыкъгъанды.

Тазир орунуна жамауат ишле

Эркегырыу ахча урлагъаны ючюн сюдню оноуу бла он минг сом тазир тёлерге тийишли болгъанды. Алай иги кесек заманны уллу кёллюлюк этип борч этип тургъанды. Аны иши сюд приставлени къолларына тюшгенде уа, ол Россейден тышына чыгъалмазча чек салгъандыла. Анга мындан арысында да бютюн къаты сураллыгъын билдиргендиле. Болсада ариулукъ бла айтылгъан хайыр келтирмегенде, приставла ахчаны орунуна аманлыкъчы жамауат ишлеге тартылса иги боллугъун тийишли кёргендиле. Сюд жангыдан ишине къарагъан сора, эркегырыу административ тазирни орунуна жюз сагъатны ишлерча оноу чыгъаргъанды. 

Водительлени сакълыкъгъа чакъыргъандыла

Жангы окъуу жылны аллында къырал автоинспекцияны келечилери школчу жаш коллегалары бла бирге водительлени сакълыкъгъа чакъырырча акция бардыргъандыла. Анга ЮИД-ни таматасы Светлана Юкиш эм Прохладна шахар округну администрациясыны бшчысыны пресс-секретары Алхас Сонов да къатышхандыла.
Сотрудникле ЮИД-ни келечилери бла бирге машиналаны тохтатып алагъа жолда белгилеге, светофорлагъа, жаяу жюрюгенлеге, бютюнда сабийлеге, эс бурурча жорукъланы юсюнден билдиргендиле эм эсгертиу открыткала да  бергендиле. Автомобилистле да жаш инспекторлагъа жолда сакъ болургъа сёз бергендиле.

Полициячыла донарла болгъандыла

Кёп болмай Россейде миллетлени маданият хазналарыны байлыгъыны жылына  жоралап Прохладна шахарны ара Маданият юйюню аллында «Донорлукъгъа культура» эм «Донорлукъ бирикдиреди» битеуроссей акцияны чеклеринде «Донор бол – жашауну сакъла» деген акция ётгенди.

Анга МВД-ны «Прохладненский» бёлюмюню къырал автоинспекциясыны, акъылбалыкъ болмагъанла бла ишлеген бёлюмюню, участковыйле эм башхала да къатышхандыла.

Полициячыла ишлери бла байламлы къыйын болумгъа тюшгеннге заманында медицина болушлукъ тапдырыу баш магъаналы болгъанын уста биледиле. Сутканы ичинде къан керекли адам чыгъып къалыучуду. Сотрудникле айтханнга кёре, быллай акцияны хайыры бла иги кесек адамгъа болушургъа онг табыллыкъды. Аланы къанлары биреуленни жашауун сакъларыгъы да баямды.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.