Ал жанында – къоркъуусузлукъну жалчытыу

Билимни кюнюне, Терроризмге къажау кюрешде бир ниетлиликни кюнюне эмда Республиканы къыраллыгъыны кюнюне жораланнган ишлени кезиулеринде террорчулукъдан сакъланырча мадарла этиуню юсюнден сёлешиннгенди Терроризмге къажау комиссияны бла Оператив штабны бирге бардырылгъан жыйылыуларында. Аны КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бардыргъанды.

Кенгешге КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова, КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков, РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечисини аппаратыны КъМР-де баш федерал инспектору Тимур Макоев, тийишли министерстволаны, муниципал администрацияланы, право низамны сакълаучу органларыны оноучу къуллукъчулары да къатышхандыла.

Казбек Коков келир кезиу магъаналы битеуроссей эмда республикалы ишледен бай боллугъун эсге салгъанды. Ол жумушлагъа республиканы жамауаты, Россейни тюрлю-тюрлю регионларындан келлик къонакъла да кёп санда къатышырыкъдыла, деп чертилгенди.

Жыйылыуда дагъыда къууанчла ётерик объектледе къоркъуусузлукъну жалчытыуну мадарлары сюзюлгендиле. Кюч структураланы, толтуруучу власть органланы бла муниципалитетлени келечилери алада ол жаны бла не зат этилгенини юсюнден билдиргендиле. Казбек Коков ведомстволаны араларында бирге ишлеуню излеген мадарла бла байламлы талай буйрукъ бергенди.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.03.2024 - 09:14

КАДАСТР «ЦИФРАГЪА» КЁЧЕДИ

Роскадастрны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню архивинде сакъланнган 102 мингден артыкъ документни былтыр электрон халгъа кёчюргендиле.

05.03.2024 - 09:13

ХЫЙЛАЧЫ СЁЛЕШГЕН СУНМАГЪЫЗ

Хыйлачыла телефон бла сёлешип, адамланы арт кезиуледе безитип бошагъандыла. Кёпле,  тюз кеси таныгъан адамы сёлешмесе, неда ол номер мында жюрюген номерлеге ушамаса , телефонну алмай да къоядыла.

05.03.2024 - 09:12

«МИЛЛЕТ ЭНЧИЛИГИБИЗНИ САКЪЛАУНУ ЭМ БАШХА САЛЫРГЪА КЕРЕКБИЗ»

Педагогикагъа жашаууну иги кесегин жоралагъанладан бири огъары жемталачы Тетууланы Борисди.

04.03.2024 - 09:27

Бек башы – Россейни халкъы ырахатлы эмда къолайлы болурча этиу

Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин орта кюн, 29 февральда,  Федерал Жыйылыуну аллында Посланиясы бла сёлешгенди. Аны баш магъаналы оноулары бла окъуучуларыбызны шагъырей этебиз.

04.03.2024 - 09:23

Илму эмда чыгъармачылыкъ жолун ачыкълай

Жазыучу, кесаматчы, филология илмуланы доктору, профессор, КъМР-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Толгъурланы Хамитни жашы Зейтун туугъанлы 85-жыллыгъына жораланып, КъМКъУ-ну китапханасында  «Малкъар