Ал жанында – къоркъуусузлукъну жалчытыу

Билимни кюнюне, Терроризмге къажау кюрешде бир ниетлиликни кюнюне эмда Республиканы къыраллыгъыны кюнюне жораланнган ишлени кезиулеринде террорчулукъдан сакъланырча мадарла этиуню юсюнден сёлешиннгенди Терроризмге къажау комиссияны бла Оператив штабны бирге бардырылгъан жыйылыуларында. Аны КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бардыргъанды.

Кенгешге КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова, КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков, РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечисини аппаратыны КъМР-де баш федерал инспектору Тимур Макоев, тийишли министерстволаны, муниципал администрацияланы, право низамны сакълаучу органларыны оноучу къуллукъчулары да къатышхандыла.

Казбек Коков келир кезиу магъаналы битеуроссей эмда республикалы ишледен бай боллугъун эсге салгъанды. Ол жумушлагъа республиканы жамауаты, Россейни тюрлю-тюрлю регионларындан келлик къонакъла да кёп санда къатышырыкъдыла, деп чертилгенди.

Жыйылыуда дагъыда къууанчла ётерик объектледе къоркъуусузлукъну жалчытыуну мадарлары сюзюлгендиле. Кюч структураланы, толтуруучу власть органланы бла муниципалитетлени келечилери алада ол жаны бла не зат этилгенини юсюнден билдиргендиле. Казбек Коков ведомстволаны араларында бирге ишлеуню излеген мадарла бла байламлы талай буйрукъ бергенди.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа