Спорт организацияла билим учреждениялагъа саналлыкъдыла

Президентни оноууна тийишлиликде, къыралда спортчуланы хазырлау эм физкультура жаны бла къошакъ билим бериу программаланы игилендириу жаны бла иш бардырылады. 2023 жылдан башлап спорт аралагъа бла школлагъа билим бериу ишни тамамларгъа лицензия берилликди, деп билдиредиле РФ-ни Министрлерини кабинетини сайтында.

Бегимге Правительствону башчысы Михаил Мишустин къол салгъанды. Анга кёре лицензияны алыу тынчыракъ боллукъду. Спортчуланы хазырлау программалагъа кёре ишлеген организацияла аны ючюн Рособрнадзоргъа заявление жазсала, тамамды. Женгил амалла бла алыннган лицензияла бла жарым жылны хайырланыргъа жарарыкъды, андан сора аланы болжалсыз халда алыргъа боллукъду.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.04.2024 - 09:03

«МЕНИ АЛЛАЙ АДАМЛА ОКЪУТХАНДЫЛА, АЛАНЫ ДЕРСЛЕРИНДЕН СОРА УСТАЗ БОЛМАЙ КЪАЛЫРГЪА КЪЫЙЫН ЭДИ»

Озгъан жылда сабийлени окъутууда бла юйретиуде ишлеген аслам адамыбыз даражалы атлагъа тийишли болгъанлары кёллендиргенди. Аланы санында уа Ёзденланы Мадина да барды.

12.04.2024 - 09:03

ЖАШ АДАМЛАГЪА – НЕ ЖАНЫ БЛА ДА ОНГЛА

Жаш тёлю политиканы бардырыугъа къырал, регион даражада да уллу магъана бериледи.

11.04.2024 - 10:01

Итиниулюклерин кёргюзтгендиле

Футболдан 2015 жылда туугъан спортчуланы араларында Минеральные Воды шахарда эришиу болгъанды. Анга СКФО-ну регионларындан тогъуз команда къатышханды.

11.04.2024 - 10:01

Гиртчиликлери ючюн – сый-махтау, саугъала да

Профессионал усталыкъланы  битеуроссей  чемпионатыны регион кесеги  бошалгъанды. Анга жораланып Нальчикде Сабийлени эмда жаш тёлюню чыгъармачылыгъыны къаласында   къууанчлы  жыйылыу болгъанды.

11.04.2024 - 09:27

СОТТАЛАНЫ КЪУРМАН ИНСАНЛАНЫ СОРУУЛАРЫН САКЪЛАЙДЫ

Бюгюн 13 сагъатда Эльбрус районну администрациясыны  башчысыны къуллугъун толтургъан Сотталаны Къурман КъМР-ни Регионнга оноу этген арасында «Магъаналы соруула» деген тема бла байламлы министерство