Сэралъп зэшыпхъухэр

ХьэрычэтыщIэ Сэралъп Альбертрэ модельер-ди­зайнер цIэрыIуэ Мадинэрэ ­яп­хъухэу Лалинэрэ Ликэрэ я анэм и лъагъуэм ирикIуэжащ. Гъуазджэмрэ щэнхабзэмрэ гулъытэ ин щы­-хуащI унагъуэм къихъуа зэ­шыпхъухэр зыщIапIыкIа дэр­бзэр IэщIагъэм зэфIэкI­хэр къызэрыща-гъэлъагъуэр гуапэщ.

 

- Творчествэм пыщIа ди адэ-анэм гъуазджэмрэ щэнхабзэмрэ дыдрагъэхьэхащ. Ди анэм къыдэхуэ щэкI кIапэхэм Iэмал имыIэу зыгуэрхэр къыхэтщIыкIыну депэ­щэ­щырт зэшыпхъуитIри дызэ­рысабийрэ икIи а унэтIы­ныгъэм дызыщIимышэнкIэ Iэ­мал иIэтэкъым. Сыщы­цIы­кIум сур-эт щIыным сыдихьэхати, IэщIагъэ схуэхъунур твор­чествэм пыщIауэ зэры­щытынур гурыIуэгъуэу, ауэ къыхэсхыну унэтIыныгъэм сегупсысу сыкъыдэкIуэтеящ, - жеIэ Лалинэ. - Иужьым щыгъынхэм я дизайным сыдихьэхри, сыкъытеувыIащ. Абы ехьэлIауэ зэрызызу­жьы­ным, щIэ гуэрхэр хэс-лъхьэурэ адэ­кIи зэрыпысщэным сы­ху­щIокъу.

Курыт еджапIэ нэужьым, КъБКъУ-м ДизайнымкIэ и колледжым графикэ дизайнымкIэ и факульте-тым 2014 гъэм Лалинэ щIэтIысхьащ. Абы щеджэурэ, пщащэр дихьэхащ махуэ къэс щатIагъэ щыгъынхэм IэкIэ сурэтхэр ­тещIыхьыным, ахэр гъэдэ­хэ­ным. И егъэджакIуэхэу Мэзло Руслан, Аккизов Керим, Тураев Рустам сымэ щIэныгъэфI къызэрыбгъэдалъхьам, и зэ­фIэкIхэм зэрызрагъэужьам папщIэ фIыщIэ яхуэфащэу къелъытэ. Арджэн зэIущэ­ным, графикэ сурэтхэр щIы­ным, нэгъуэщIхэм зэрыхуа­гъэсар уасэншэу къелъытэ. Колледж нэужьым Лалинэ и IэщIагъэм щыхигъэхъуащ Москва - Зайцев Вячеслав и курсхэм щыIащ. МазищкIэ пщыхьэщхьэеджэу абы щIэ­-са нэужьи, и щIэныгъэр иджыри къызэремэщIэкIыр къыгурыIуащ. Дэрбзэрхэм я Iэзагъэм хагъэхъуэнымкIэ а курсым и егъэджакIуэ Iэзэ­-хэм кърата чэнджэщхэм тету, абы Москва тригъэзэжу зы илъэс­кIэ щеджэну мурад ищIащ. Зайцевым и деж зэ­рыщыIам и фIыгъэкIэ къы­гуры­Iуащ щылэжьэну унэ­тIы­ны­гъэр зыхуэдэр. ГъэщIэгъуэ­ны­ракъэ, Лалинэ и насып ­кърихьэкIауэ къэплъытэ хъунущ - зыхэхуа а гупыр иужьрей хъуащ, ахэр къыщIагъэкIри, Зайцевым и курсхэр зэхуа­щIыжащ.

- «Хьэцыбанэ» брендыр къы­зэзыгъэпэща, хьэпIацIэ­щыгъэкIэ екIуу хэзыдыкI Iэп­щIэлъапщIэ Щоджэн ФатIимэрэ сэрэ дызэакъылэгъуу ды­зэдолажьэ. Сэ щыгъынхэм сурэтхэр тызощIыхь, ди лъэпкъ тхыпхъэхэр, дамыгъэ­хэр, цIугъэнэхэр, бгъэIулъхэр хэзухуанэу. Пасэрей ди лъэпкъ фэилъхьэгъуэхэм щыщ пкъыгъуэхэр зыхэдухуа­нэу къэдгъэщIэрэщIэж, дгъэдахэ, махуэ къэс къагъэсэбэп иджырей щыгъыныгъуэхэм нобэ щIэупщIэ зэраIэр гуа­пэщ, - жеIэ Лалинэ. - IэкIэ гъэ­хьэзыра фэилъхьэгъуэ зе­зыхьэхэр адрейхэм къахэзыгъэщхьэхукIщ. Гу зылъыстаращи, ахэр щызытIагъэхэр ап­хуэдэуи дахьэх лъэпкъ фащэм къикIуа тхыдэмрэ щэнхабзэмрэ. Интернетым щызиIэ напэкIуэцIым щызгъэ­лъагъуэ си лэжьыгъэхэм нэгъуэщI лъэпкъхэм щыщ­хэ­ри, хамэ къэралхэм щыпсэу­хэри зэрыдахьэхыр гуапэщ.

Лалинэ мызэ-мытIэу и зэ­фIэкI щеплъыжащ дизайнерхэм я урысейпсо, дунейпсо зэпеуэхэм икIи япэ увыпIэхэр къыщихьащ. КъБКъУ-м ДизайнымкIэ и колледжым и егъэджакIуэ, модельер Ста-риковэ Еленэ и тригъэгуш­хуэу, илъэс 18 фIэкIа мыхъуу, Геленджик щекIуэкIа «Подиум» зэхьэзэхуэм япэу зэры­хэ­тар икIи абы япэ увыпIэр къы­зэрыщыхуагъэфэщар гукъи­нэж щыхъуащ. ИужькIэ Лалинэ зэпеуэ куэдым хэтыну ирагъэблэгъащ. Апхуэдэхэм ящыщ зыщ моде-льер цIэ­рыIуэ Харбовэ Иннэ Америкэм и Штат Зэгуэтхэм къы­щызэригъэпэщар. Лалинэ абы игъэхьа и лэжьыгъэхэм я фIагъыр къалъытауэ щы­-тащ. Иужьрейуэ зыхэтахэм ящыщщ Зай-цев Вячеслав Москва ДахагъэмкIэ щиIэ унэм и гъэсэнхэм я лэжьыгъэхэр здыщагъэлъэгъуар. «Русский силуэт» зэпеуэм ­Лалинэ и Iэдакъэ къыщIэ­-кIахэр щыщигъэлъагъуэм, Адыгэ, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм щIыхь зиIэ я артист ЛIыбзу Аслъэн и ма­къамэхэр къызэры-щигъэ­сэ­бэпар гуапэ щыхъури, Сэ­ралъ­пым и фэилъхьэгъуэхэр пшынауэ Iэзэм Дубай щиты­-ну концертым утыку щрихьэну иригъэблэгъащ. Лалинэ и Iэдакъэ къыщIэкIахэр ящыгъыу ди лъэпкъ къафэхэр зыгъэ­лъэгъуа пщащэхэм Iэгуауэ ин хуаIэтащ. Апхуэдэ зэхыхьэхэр Лалинэ щхьэпэу къелъытэ и лэжьэгъу дизайнерхэр зригъэцIыхунымкIэ, я Iуэху бгъэ­дыхьэкIэхэмкIэ зэ­хъуэжэ­нымкIэ. Хъыджэбз жы­джэ­рым и зэфIэкIым адэ­кIи ­хигъэхъуэну, нэгъуэщI ди­зай­нерхэми ядэлэжьэну и мурадщ.

Илъэс 18 хъу Сэралъп Лики и анэмрэ и шыпхъу нэхъы­жьымрэ я IэщIагъэм пищэну мурад ищIащ. Хьэрычэт Iуэху­хэмрэ дизайнымкIэ институтым щеджэу ар жыджэру хэтащ Москва и «Зарядье» паркым и утыкум, «Лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэ» псыут­хым пэгъунэгъуу, мэ­къуауэгъуэм 20 - 26-хэм ще­кIуэкIа «Дахагъэм и тхьэмахуэ» къэралпсо выставкэ нэхъыщхьэм икIи и лэжьыгъэ щIэщыгъуэхэр щигъэлъэ­гъуащ, дизайнер нэхъыфI 200-м щIигъум я Iэдакъэ­щIэкIхэм къадэкIуэу. Апхуэ­дэхэщ Юдашкин Валентин, Зайцев Вячеслав, зи фэилъ­хьэгъуэхэм зэи къытезымыгъэзэж икIи сыт щыгъуи ахэр IэкIэ зыщI Чапурин Игорь, Родинэ Светланэ, Берг Даниил, Добряковэ Катя сымэ, нэгъуэщIхэри. Ликэ Iэмал иIащ Москва, Санкт-Петербург, Рязань, Улан-Удэ, Дон Iус Ростов, Новосибирск, нэгъуэщI щIыпIэхэм дизайнер Iэзэхэм щагъэхьэзырахэм ящыщу выставкэм ща-гъэлъэгъуа цIыхухъу, цIыхубз фэилъхьэгъуэхэм, IэкIэ ягъэхьэзыра щыгъыныгъуэхэм, вакъэхэм, цIугъэнэхэм зыхигъэгъуэзэну, игу дыхьэр абдеж къыщи­щэхуу гъэмахуэ, бжьыхьэ лъэхъэнэм зэрахьэну хьэпшып­хэм къыхигъэхъуэну, дызы­хуэкIуэ зэманым дизайнерхэм я IэдакъэщIэкIхэм щыщу тыкуэнхэм къыщIалъхьэнухэр зыхуэдэр япэ иту къищIэну.

Дизайнер цIэрыIуэхэм ящIа гъэщIэгъуэнхэм еплъам имызакъуэу, иджырей фэилъхьэгъуэхэм ятеухуа зэIущIэ, лекцэ, зэпсэлъэныгъэ, мастер-класс щхьэпэхэм хэтащ ­Налшык икIа хъыджэб-зыр. Гъэ­лъэ­гъуэныгъэм и програм­мэм хыхьэу абы къыщызэрагъэпэща, модельер ныбжьы­щIэхэм я зэхьэзэхуэхэми и зэ­фIэкI щеплъыжащ дизайнер IэщIагъэм япэ лъэбакъуэ хэзычэ Ликэ. Зэпеуэхэмрэ гъэ­лъэгъуэныгъэхэмрэ къы­хэ­жаныкI пщащэ цIыкIум и цIэ а IэщIагъэм зэрыщигъэIунум шэч хэлъкъым.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 15:02

ЦIЫХУ 400-М ЩIИГЪУ ЯГЪЭХЪУЖАЩ

Лышх узыфэхэмкIэ Тэн Iус Ростов къалэм щыIэ щIэныгъэ-медицинэ IуэхущIапIэм къызэритымкIэ, 2024 гъэр къызэрихьэрэ абы щеIэзащ Урысей Федерацэм и щIыналъэщIэхэм ящыщу цIыху 400-м щIигъум.

12.06.2024 - 09:03

БРИКС-М ЗЭХУЕШЭС

Урысей Федерацэм и командэ къыхэхахэм я тренерхэм иджыблагъэ ягъэбелджылащ БРИКС-м хыхьэ къэралхэм я 5-нэ Спорт джэгухэм ягъэкIуэну спортсменхэр.

12.06.2024 - 09:03

ЗЫХИЛЪХЬЭ ЩЫIЭТЭКЪЫМ

Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ хэлъхьэныгъэ хуэзыщIахэм я цIэхэр пэш щхьэхуэхэм фIэщыныр Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым хабзэ дахэу щыувауэ зыбжанэ лъандэрэ къ

11.06.2024 - 15:02

КХЪУЭ БЫНЫМРЭ МЫЩЭМРЭ

Тележурналист Iэзэу щыта ГъукIэлI Исуф (Юрэ) Цацым и къуэм «Шы лъэмакъ жылэ» зыфIищу 2007 гъэм Абхъазым и къалащхьэ Сыхъум къыщыдигъэкIа и тхылъым къитхыжащ. 

11.06.2024 - 10:01

ЗЭДЭЛЭЖЬЭНУ ЗЭГУРОIУЭ

Урысей ФСИН-м и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI, къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник Демидов Александр хуэзащ КъБР-м щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Лу Азэмэт.