Борчларын тёлемей къутулалмагъандыла

Жыл башланнганлы  «Россети Северный Кавказ»-«Каббалкэнерго» биригиу  ток ючюн борчларын жапмагъан 1 308 чакълы адамдан  сюдню  болушлугъу бла  7,5 миллион сом  алгъанды.

 

Саулай алып айтханда, сагъынылгъан кезиуде электрокюч бла жалчытхан компания  борчлары 23,6 миллион сомгъа жетген   3 155 адамгъа   даулагъан къагъыт жибергенди. Аладан 31 проценти,  ишлери сюдге берилирин сакъламай,  борчларын жабаргъа ашыкъгъандыла. Болсада этилген эсгериуле къулакъ салмагъан эм бир тюрлю мадар излемеген 1 847 абонентге   16,1 миллион сомгъа дау къагъыт жарашдырылгъанды. Аладан да бюгюнлюкде 1377 -си 11 миллион сом бергендиле.  Башхаларыны ишлерине алыкъа къарала турады.

 

  Электрокюч компанияны дауун къулакъгъа алмагъанны  отуз кюнню ичинде  иши сюдге берилирге боллукъду. Аллай адам,  борчун жапхандан сора да,  сюдню иши ючюн да  тёлерге тюшерикди. Эм аманы уа - токсуз къаллыкъды эм анга  къошулама  десе,  юч минг сом  тёлерикди.

 

Эсге сала айтсакъ, хайырланылгъан ток ючюн хакъны  айны онусундан кеч къалмай тёлерге тийишлиди. Аны бла бирге  ай сайын эсеплеген приборла кёргюзтгенни  суратха алып, аны юсюнден  23-26 кюнледе компаниягъа жиберирге керекди. Ол счётчикни ишлегенин  бла ишлемегенин билирге болушады. Бирде, юй бошуна тургъанлыкъгъа, ток ючюн квитанция келип, арада ангылаусузлукъ чыгъаргъа да   болады. Бир тюрлю сылтау бла  юйлеринден чыгъалмагъанла уа  «Россети Северный Кавказ» компанияны «СветОнлайн» къошагъы бла тёлерге боллукъду

 

Заманында этилген тёлеулени хайыры бла республиканы электрокюч бёлюмю ишин тынгылы бардырады, ол санда ток бла сылтаусуз жалчытырча эм аны качествосун ёсдюрюрча мадар этиледи.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа