«Си лъахэ - си уэрэд»

А фIэщыгъэм щIэту КъБР-м и цIыхубэ артист, IуэрыIуатэдж, щIэныгъэлI КъардэнгъущI Зырамыку и фэеплъу пасэрей уэрэ­дыжь­хэм я япэ ныбжьыщIэ фес­тиваль мы махуэхэм Налшык щекIуэкIащ.

 

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэ­рал драмэ театрым и пэIущIэ пэшым Зырамыку и гъащIэм­рэ лэжьыгъэхэмрэ ятеухуа су­рэтхэм я гъэлъэгъуэныгъэ гъэ­щIэгъуэн щегъэувэкIат.

Къэбэрдей-Балъкъэрыр къы­зэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу зэхаша пшыхьым ди республикэм и къалэ, къуажэ псоми къикIа, зи ныбжьыр илъэси 8 - 15-м итхэр хэтащ.

ЗэIущIэм зыкърезыгъэ­хьэ­лIахэм ягу къагъэкIыжащ лъэп­къылI щэджащэ КъардэнгъущI Зырамыку и гъащIэ гъуэгуанэр, ди щэнхабзэм ­хуищIа хэлъхьэныгъэр. Абы зэхуихьэсыжу ди деж къэ­сыжа уэрэдыжьхэм я мы­хьэнэм щхьэхуэу и гугъу щащIащ зэхыхьэм.

КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин зэIущIэр къыщызэIуихым лъэпкъ щэнхабзэмрэ лъапIэныгъэ нэхъыщхьэхэмрэ хъу­ма хъунымкIэ мыпхуэдэ фестивалхэм я мыхьэнэр зэ­рыиным тепсэлъыхьащ.

- КъардэнгъущI Зырамыку и гъащIэ гъуэгуанэр ди лъэпкъ тхыдэм къыгуэхыпIэ имыIэу епхащ. ИкъукIэ си гуа­пэщ мы гъэм къыщыщIэдзауэ пасэ­рей уэрэдыжьхэм я фестивалым ныбжьы­щIэ­хэри къызэрыхэтшэр. А цIыкIухэм уэрэдыжьхэр яхъу­мэу къащIэхъуэ щIэб­лэм Iуралъхьэжыну дащогугъ. Фестивалым хэт псоми творческэ ехъулIэныгъэ яIэну си гуапэщ, - захуи­гъэзащ Къумахуэм къы­зэхуэсахэм.

Пасэрей уэрэдыжьхэм мэгъу къару зэращIэлъыр наIуэ ящыхъуат пшыхьым щIэса дэтхэнэми. Лъэпкъ тхыдэр, гупсысэр къызы­хэщ уэрэдыжьхэр цIыкIу­-хэм къызэрымы­кIуэу дахэу ягъэ­защIэрт. Макъ лъэщ, жьгъыру зиIэ ныбжьыщIэ 30-м нэблагъэм ди адэжь­хэм къащIэна уэрэдыжьхэр щыжаIащ пшыхьым.

КъБР-м и цIыхубэ артист Нэхущ Чэрим лъэпкъ щэнхабзэм хуищIа хэлъхьэныгъэр къалъытэри, КъардэнгъущI Зырамыку и цIэр зе­зыхьэ щIыхь тхылъ щыхуа­гъэфэщащ пшы­хьым.

Фестивалым хэта ныбжьыщIэхэми щIыхь тхылърэ фэеплъ саугъэтхэмрэ иратащ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.06.2023 - 10:01

ФIЫМ Я ФIЫЖХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

«Уэ хьэрычэт щIэи, сэ берычэт хэслъхьэнщ», – жиIащ, жаIэ, Тхьэм.

01.06.2023 - 10:01

ПШЭРЫХЬ ХУЩАНЭ…

Новеллэ

01.06.2023 - 09:03

ГЪАЩIЭМ И ДАМЫГЪЭХЭР

Щыхьэрышхуэхэмрэ къалэ цIыкIухэмрэ я теплъэхэр егъэфIэкIуэным, хьэщIэ кIуапIэ щIыным, цIыху нэхъыбэ ешэлIэным, ахэр нэгузыужьыпIэу гъэпсыным ехьэлIауэ зэхьэзэхуэ куэд къэралым иужьрей илъэсхэм щраг

01.06.2023 - 09:03

ПХЪЭIЭПЭ

Ди зэманым хадэхэм дызэрилэжьыхь пхъэIэпэр къызытехъукIа Iэмэпсымэр къызэрыунэхурэ куэд щIащ.

31.05.2023 - 12:25

УАХЭР ЗЫЩIЭЗЫШЭЩ

 Къыщысынур дымыщIэми…

Хьэршыр зыдж щIэныгъэлIхэм зэрыжаIэмкIэ, уахэ щIэншэм къыщызылъэтыхь мащэ кIыфIхэм я зэранкIэ ЩIы Хъурейр бзэхыжыпэнкIэ хъунущ.