Россейни бла Къабарты-Малкъарны байракъларын, тюзлюкге бла бирликге табыныуну белгисинча, бийикге кётюргендиле

Тюнене, саулай къыралдача, Къабарты-Малкъарда да Россейни къырал байрагъыны кюнюн къууанчлы белгилегендиле. Эрттенликде республиканы район араларында анга аталгъан байрамла ётгендиле. Аланы бир ненчасына КъМР-ни Башчысы Казбек Коков да къатышханды. Артда уа ол 12 сагъатда  Келишиулюкню майданында бардырылгъан  къууанчлы жыйылыугъа келгенди.

Бу кюннге деп, майданны эки жанында 35-метрлик флагштокла орнатылгъан эдиле. Аладан биринде - Россейни, экинчисинде уа КъМР-ни байракълары бар эдиле. Байрам жыйылыуну бардыргъан артист жашыбыз Мызыланы Аубекир келгенлени россейли байракъны тарыхы бла къысха шагъырей этгенди. Ызы бла, Россейни бла КъМР-ни гимнлери согъулуп, сора байракъла 35-метрлик флагштоклагъа кётюрюлгенден сора, сёз Казбек Валерьевичге берилгенди. Ол бюгюнлюкде Херсон областьдан келип, Къабарты-Малкъарда къонакъда тургъанланы да республиканы адамларыны атларындан алгъышлагъанды.

-Къырал байракъ бизни тёрели хазналарыбызны – кертиликни бла тюзлюкню, бир ниетлиликни бла огъурлулукъну, Россейни буруннгулу эмда тауусулмазлыкъ тарыхына, бизни ата-бабаларыбызны жетишимлерине бла хорламларына хурмет этиуню, аланы Ата журтну сакъларгъа осуят этгенлерине кертичи болууну – белгисиди.  Биз аладан артха бир заманда да турлукъ тюйюлбюз. Шёндюгю тынчлыкъсыз кезиуде къыралыбыз тюзлюкню ызын тутуп, аны бла барады. Къырал тамата Владимир Путин салгъан борчла къайсы сферада да толтурула барадыла. Экономиканы айнытыу жангы амалла бла бардырылады. Россей мамырлыкъны бла тюзлюкню жолундады. Аллында салгъан борчларын къырал къысха заманда толтурлукъду. Биз а не жаны бла да билеклик этерге керекбиз, - дегенди Казбек Коков.

  Ызы бла уа жыйылгъанланы алларында урушну бла урунууну ветеранларыны Нальчик шахар советини таматасы Абдуллаланы Мустафа сёлешгенди. Ол миллетчиликге жол бермезге кереклисин чертгенди. Бизни жашларыбыз Донбассда аны ючюн кюрешгенлерин да эсгертип: « Ала хорлам бла къайтырларына толусунлай ийнанама», - дегенди.

Россейни къырал байрагъыны кюнюне жораланнган къууанчлагъа КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова, КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, депутатла, министерстволаны бла ведомстволаны келечилери да къатышхандыла.

Ахырында республикалы эстраданы артистлери жыйылгъанлагъа жырларын саугъа этгендиле.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.05.2024 - 09:03

СПАРТАКИАДАДА СЕРМЕШИРГЕ ЭРКИНЛИКНИ КЪОРУУЛАГЪАНДЫЛА

Краснодарда каратени киокушин тюрлюсюнден «Шиханны кубогу» деген аты бла битеуроссей эришиу бардырылгъанды. Анга къыралны 24 регионундан 500-ден аслам спортчу къатышхандыла.

17.05.2024 - 12:25

«СЕНИ ЮЧЮН, КЕСИМ ЮЧЮН ДА»

Быйыл Мечиланы Кязимни жылыды. Ол малкъар халкъгъа энчи байрамды – миллети аны сыйын, ол да халкъыны сыйын таула бла тенг этген шайырны туугъан кюню хар заманда да байрамды.

17.05.2024 - 09:03

ИШЛЕРИ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНДИРГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Нальчикде «Лаборатория робототехники» деген жаш тёлю инновациялы чыгъармачылыкъ ара къурап 6-14 жыллыкъ сабийлени арасында робототехникадан эришиуле баргъандыла.

17.05.2024 - 09:03

БУ АЙДА ТЮРЛЕНИУЛЕ

Терек бахчачылыкъ биригиулеге кёк отлукъ

17.05.2024 - 08:57

САУЛУКЪГЪА САКЪЛЫКЪ-УЗАКЪ ЁМЮРНЮ МУРДОРУ

Адамны ёмюрн узайтыр ючюн  не затны эсде тутаргъа кереклисини юсюнден Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан  бла ушакъ этгенбиз.