Тёгерек-башны тазаларгъа алланып

КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эм экология министерствосундан билдиргенлерича, озгъан шабат кюн,  иссиликге да къарамай, битеуреспубликалы субботникге он мингнге жууукъ адам чыкъгъанды.  Анга  министерстволаны  бла ведомстволаны, предприятияланы  бла  организацияланы келечилеринден тышында, элледен волонтёрла да къатышхандыла.

Эсге сала айтсакъ, эллени санитар болумларын игилендирир хыйсап бла къуралгъан экология акция  регионну Правительствосуну бегимин толтурууну  чеклеринде барады. 

Тийишли ведомствода, алгъадан  чыгъарылгъан  эсеплени келтире, субботник баргъан кюн 70 тоннадан аслам зыбыр кир-кипчик жыйылгъанын айтхандыла. Бир-бир элледе алыкъа тёгерек-башны тазалау бла байламлы ишле тохтамагъанлары себепли ахыр эсеплеге  танг къошуллугъу баямды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.

24.05.2024 - 09:03

ХУНЕРЛИКЛЕРИН, ЧЕМЕРЛИКЛЕРИН ДА КЁРГЮЗТГЕНДИЛЕ

Россейни аманлыкъчыланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны 4-чю номерли колониясында Юйюрню жылын белгилегендиле.

23.05.2024 - 15:02

САБАН ИШЛЕ ЧЫРМАУСУЗ БАРАДЫЛА

Къабарты-Малкъарда чууакъ кюнле келгенлери бла эл мюлкледе тийишли кезиулю ишле башланнгандыла. Ол санда жазлыкълагъа мирзеу салып кюрешедиле.

23.05.2024 - 12:25

ЕВРАЗИЯНЫ КУБОГУНДА – ЭМ КЮЧЛЮЛЕ

«Евразияны кубогу» деген аты бла Оренбургда дзюдодан халкъла аралы эришиу къуралгъанды.