Лъэмыжыр и кIэм нагъэс

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Шэджэмыпсым лъэмыжыщIэ телъхьэныр здынэсар зригъэлъэгъуащ икIи жиIащ цIыхухэр гугъу емыхьын щхьэкIэ, лэжьыгъэр щаухын хуей пIалъэм мазэкIэ ипэ къихуэу зэрызэфIагъэкIынур.

 

Метр 68-рэ зи кIыхьагъ лъэмыжым иджыпстукIэ и лъабжьэр ягъэбыдэ. Ар 1950 гъэм яухуауэ щытащ, зэрагъэпэщыжу иужьрейуэ щелэжьар илъэс 13 ипэкIэщ. Иджы лъэмыжыр жьы зэрыхъуам, хьэлъэ куэд зэрызэпрашым, хэгъэгуищ зэрызэпищIэм къыхэкIыу икIэщIыпIэкIэ зэгъэпэщыжын ­хуейт. Ди республикэм и щIыналъэхэм нэмыщI, Ставрополь крайм, Осетие Ищхъэрэ - Аланием кIуэхэри зэрыкIыр а лъэмыжращ. Зы махуэм къриубыдэу автомобиль мин 25-рэ йож абы.

УхуакIуэхэм жьыр трахыжри, лъэмыжыщIэм и лъабжьэхэр зыхуей хуагъэзащ, щIэгъэкъуэнхэр ягъэуващ, иджырей мардэхэм къызэригъэувым тету лэжьыгъэр йокIуэкI. Езым и ­бгъуагъыу щытар метри 9,5-ти, иджы метр 11,5-рэ ящIащ. ДяпэкIэ машинэ нэхъыбэ щызэблэкIыфынущ икIи нэхъ шынагъуэншэ зэрыхъунур IэщIагъэлIхэм къыхагъэщ. Абы къыдэкIуэу Шэджэм и кIэм щынагъэсащ «Кавказ» Р-217 гъуэгум и щIыщIагъ зэпрыкIыпIэри. Абыхэм елэжьыр «Кавказ» гъуэгу управленэрщ.

Федеральнэ мыхьэнэ иIэу ди республикэм кIуэцIрыкI гъуэгум и нэгъуэщI щIыпIэхэми зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэр щокIуэкI. Къубэ-Тэбэрэ ПсыкIэхурэ я зэхуаку дэт лъэмыжри зэщIагъэбыдэри, къызэIуахыжауэ мэлажьэ. Анзорей щIыналъэм щыIэ, Лэскэн псым телъ лъэмыжри фокIадэм и 1-м ирихьэлIэу ятынущ. Эльбрус жылэм дэт, Бахъсэныпсым телъ лъэмыжри, Хеу псым зэрызэпрыкI, Аушыджэр и гъунэгъу лъэмыжри къагъэщIэрэщIэж. А лэжьыгъэхэри куэд мыщIэу зэфIагъэкIынущ.

Абыхэм къищынэмыщIауэ, Прогрессым, Малкэ къыщыщIэ­дзауэ Къубэ-Тэбэ нэс кIуэ гъуэгур яух. Апхуэдэуи Осетие ­Ищхъэрэ - Аланием кIуэцIрыкI федеральнэ гъуэгур, Аргудан деж къыщыщIэдзауэ, хъарзынэу зыхуей хуагъэзащ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.05.2024 - 17:32

ЗЭХЪУЭКIЫНЫГЪЭХЭР ХАЛЪХЬЭ

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ ­хабзэубзыху орган нэхъыщ­хьэм и президиумым хэтхэм я зи чэзу зэIущIэ иригъэ­кIуэкIащ. 

24.05.2024 - 14:19

ПАСЭРЕЙ АДЫГЭХЭМ Я ТХЫБЗЭР

Илъэс 50-м нэблэгъащ Псыжь щIыналъэм мэуэт къалэхэр къыщагъуэтыжауэ, къызэратIэщIрэ.

24.05.2024 - 14:19

ГЪУЭГУМРЭ ЖЫЛАГЪУЭ ЕХЪУЛIЭНЫГЪЭХЭМРЭ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэр ди щIыналъэм къызэрыщыхалъхьэрэ илъэс зыбжанэ хъуащ.

23.05.2024 - 09:03

САБИЙХЭМИ ЯХУЭГУАПЭТ

ГъукIэлI Исуф (Юрэ) Цацым и къуэр тележурналист Iэзэу зэрыщытам и мызакъуэу, усэхэри рассказхэри итхырт.  Абыхэм яхэтщ сабийхэм яхуэгъэзахэри. Мыбдежым къыщытхьыр апхуэдэхэм ящыщ зыщ.

23.05.2024 - 09:03

ЕДЖАПIЭ ГЪАТХЭХЭР ЗЭЩIОГЪАГЪЭ

«Урысей еджапIэ гъатхэ» фIэщыгъэ дахэр зиIэ II къэралпсо зэхьэзэхуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу хэта еджакIуэхэм текIуэныгъэ зыбжанэ къыщыхьащ, къызэрымыкIуэуи купщIафIэу къахущIэкIащ.