Буруннгу малкъар жырланы байрамы – жарыкъ халда

Къарачай-малкъар эрттегили жырланы КъМР-ни, КъЧР-ни да халкъ артисти Отарланы Омар атлы «Мени Ата журтум – мени жырым» деген фестивалы Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрда бардырылгъанды. Ол Къабарты-Малкъар Республиканы къыраллыгъыны 100-жыллыгъын эм Россей Федерацияны халкъларыны маданият хазналарыны жылын белгилеуге жораланнганды.

 

Фестивальгъа къатышханлагъа айланып КъМР-ни маданият министри Мухадин Кумахов былай айтханды: «Халкъ жырны фестивалыны тёресин андан ары бардыргъаныбызгъа ыразыма. Быйыл ол сабийлени араларында да ётгени къууанчлыды, нек дегенде ала боллукъдула тамблагъы кюнде маданият тёрелерибизни жюрютгенле, келлик тёлюлеге аны ётдюргенле. Сабий фестиваль да тёрели боллукъду».

 

Эрттегили малкъар жырланы Къабарты-Малкъарны битеу районларындан 11 жылдан 16 жылларына дери сабийле айтхандыла. Байрамны чегинде «Мариям», «Кёк ала», «Айджаякъ», «Белляу», «Голлу», «Нарт батырла», «Минги тау», «Атам», «Озай», «Тепена», «Анала», «Боз алаша», «Акъ толкъунла» деген жырла эшитилгендиле. Буруннгу малкъар жырланы айтхан КъМР-ни халкъ артисти Газаланы Алимни энчи дипломун Нальчик шахар округну 14-чю гимназиясыны 6-чы классыны окъуучусу Шауаланы Дениза алгъанды. Фестивальгъа къатышханлагъа Мухадин Кумахов дипломла эм эсде къаллыкъ саугъала бергенди.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа