Комсомолхэм блынхэр ягъэдахэ

Налшык и комсомол зэгухьэныгъэм хэтхэм Къэбэрдей уэрамым тет унэм сурэтхэр тращIыхьащ, «Минеральные воды» IуэхущIапIэм пэмыжыжьэу. Iуэхур къызэрагъэпэщащ ЩIалэгъуалэм я урысейпсо махуэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъумрэ я щIыхькIэ.

 

Блыным граффити сурэтхэр тещIыхьыным теухуа Iуэхум хэтащ комсомолхэмрэ студентхэмрэ. Ар и жэрдэмщ КъБКъУ-м и япэ курсым щIэс комсомол Мэржан Аслъэн. Художник ныбжьыщIэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и ныпыр блыным тращIыхьащ икIи тратхащ «Къэбэрдей-Балъкъэрыр илъэси 100» псалъэхэр. Апхуэдэу Iуащхьэмахуэрэ Сосрыкъуэрэ я сурэтхэри тращIыхьащ.

 

- Блыным граффити сурэт тетщIыхьыным тыншу арэзы техъуакъым а IуэхущIапIэм и унафэщIхэр. ИкIэм арэзы хъури, ди мурадыр къыдэхъулIащ, - жеIэ Мэржан Аслъэн. - Гъунэгъуу абдеж сызэрыщыпсэум къыхэкIыу, махуэ къэс а унэмкIэ сыблэкIырти, сигу къэкIащ зы гъэщIэгъуэн гуэр а блыным тепщIыхьу и IуплъапIэр зэрыпхуегъэфIэкIуэнур.

 

Комсомол зэгухьэныгъэм и унафэщI Мыз Мурат зэрыжиIамкIэ, КПРФ-м и къудамэу ди республикэм щыIэм и япэ секретарь Пащты Борис IуэхущIапIэм и унафэщIхэм щагурыIуэм, щIалэхэм пщэдджыжьым сыхьэти 9-м щIадзэри, пщыхьэщхьэ хъуху егугъуу сурэтхэр блыным тращIыхьащ. НыбжьыщIэхэр Iэмэпсымэхэм щыдахьэха нобэрей зэманым щIалэхэм къэблагъэ махуэшхуэм и пэ къихуэу Iэмал иратащ сурэт щIыным щаIэ зэфIэкIхэр апхуэдэ щIыкIэкIэ къагъэлъэгъуэну. Мыз Мурат зэрыжиIэмкIэ, апхуэдэ лэжьыгъэхэм иджыри къыпащэну яубзыхуащ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.04.2024 - 09:01

ЩIЫХЬЫЦIЭ КЪЫХУАГЪЭФАЩЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ - Алание республикэхэм я цIыхубэ артист, «Адыгейм и ЩIыхь» медалыр зыхуагъэфэща уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Нэхущ Чэрим иджыблагъэ къра

17.04.2024 - 09:01

ДУНЕЙ ПСОМ ЩЫЦIЭРЫIУЭ АДЫГЭ БЗЫЛЪХУГЪЭМ ТЕУХУАУЭ

Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ дунейм щыцIэрыIуэ бзылъхугъэ Хьэгъундокъуэ Елмэсхъан теухуа «Черкешенка» тхылъыр.

17.04.2024 - 09:00

ВАГЪУИЩЫМ Я НЭХЪ ЦIЫКIУМ

Астрономхэм къызэрахутауэ, ди Дыгъэм хуэдгъэдэну нэхъ тпэгъунэгъуу уахэм зыщызыгъазэр вагъуищу зэхэт Альфа Центаврэ гуэрэным хыхьэ Проксимэ Центаврэщ.   

16.04.2024 - 12:35

ХЬЭЦIЫКIУ БАШИР И ЗЭФIЭКI

Ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэми къыщацIыху уэрэджыIакIуэ щIалэщ ХьэцIыкIу Башир.

16.04.2024 - 08:21

ЗЭНЫБЖЬЭГЪУГЪЭР ЯПЭ ИРАГЪЭЩУ

Налшык къалэм дэт «Каисса» шахмат центрым иджыблагъэ республикэ зэхьэзэхуэ щекIуэкIащ. КъызэрыгуэкI шахмат джэгукIэмкIэ абы щызэпеуащ зауэ зэпэщIэувэныгъэхэм, дзэ Iуэху хэхахэм хэтахэр.