Бир ниетде бирикдиреди, муратлагъа жетерге кёллендиреди

Россей Федерацияны Къырал байрагъыны кюню солуу кюннге саналмагъанлыкъгъа, аны кенг халда белгилеу тёреге айланнганды. Ол кюн тюрлю-тюрлю къууанчлы ишле,акцияла бардырыладыла. Аланы баш мураты – россейлилеге байрамны тарыхын билдириудю, Россейни къырал белгисини магъаналылыгъын ангылатыуду. Керти окъуна, байракъ къыралны буруннгу заманын, бюгюннгюсюн бла тамбласын бирикдирген  магъаналы белгилеринден бириди. Ол къыралны ниетлерин, жашау ызын да туура этеди, аны инсанларын къыралларын кючлю этерге, жашнарына итиниулюклерин бирикдиреди.

 

Россейни  юч тюрсюнлю къырал байрагъына миллет байракъны даражасы  къайтарылгъанлы 30 жылдан артыкъ болады. Алайды да, 1991 жылны 22 августунда РСФСР-ни къырал башчылары   Россейни тарых байрагъын миллет байракъгъа санаргъа деп оноу чыгъаргъандыла. Кёп да бармай а, 1994 жылда, жангы байрам да тохташдырылгъанды – Россейни Къырал байрагъыны кюню. Ол жыл сайын 22 августда белгиленеди. Алай аны тарыхы эрттеден келеди.

 

 1705 жылда Петр I патчах сатыу-алыу кемеле барысы да акъ-кёк- къызыл тюрсюнлю байракъланы кётюрюрге керекдиле деп, аллай буйрукъ чыгъаргъанды.  Болсада Байракъны кюню башха ишге жораланып тохташдырылгъанды – 1991 жылны 22 августунда (август къазгъалыуну кезиуюнде) тарых триколор жангыдан къайтарылгъаны бла байламлыды. Ары дери уа Совет Россейни байрагъы юсюнде оракъны бла салтаны суратлары бла къызыл къумачдан болгъанды.

 

Байракъгъа акъ-кёк-къызыл бояу нек сайланнганын тарыхчыла энтта да билалмайдыла, бир оюмгъа да келалмайдыла. Алай аллындан окъуна байракъны хар тюрсюнюню кесини энчи магъанасы барды деп, оюм алайды.  Сёз ючюн, бирле акъ – азатлыкъны, кёк – Россейни къоруулагъан сыйлы Богородицаны, къызыл  – къыраллыкъны белгисидиле. Башха оюмгъа кёре уа, акъ – тазалыкъны, огъурлулукъну, кёк – тюз ниетлиликни бла кертиликни, къызыл – батырлыкъны, кишиликни эмда жюрек халаллыкъны, дагъыда Ата журт ючюн тёгюлген къанны белгисидиле.

 

Алайды да, 1991 жылны 22 августунда акъ-кёк-къызыл къумачлы байракъ Москваны ортасында Акъ юйде биринчи кере орнатылгъанды. Андан бери РФ-ни Байрагъыны кюню Россейни битеу регионларында да къууанчлы халда белгиленеди. Ол кюн  маданият эмда спорт ишле, авто-, вело-  эмда  моточаришле, конкурсла, концертле бардырыладыла. Бек уллу байрамла уа, тёреде болгъаныча, уллу шахарлада ётдюрюледиле. Хар байрам да РФ-ни гимни согъула тургъанлай Россейли  байракъны кётюрюуден башланады. Кертисин айтханда, ол кюн юч тюрсюнлю къумачланы хар къалайда да кёрюрге боллукъду: жамауатны къолларында, битеу къырал учрежденияларыны башларында эм башхалада да. Андан сора да, 22 августда президент эмда башха уллу къуллукъчула, хар замандача, инсанларыбызны байрам бла алгъышлайдыла, халкъны аллында сёлешедиле. Ол кюн къырал саугъала бериу да ахшы тёреге айланнганды.

 

Аны бла бирге 1991 жылны августунда болгъан бушуулу ишле да унутулмайдыла. Сёз ючюн, Москвада август къазауатда жан бергенлени эсгертмелерине гюлле салынмай къалмайдыла.

 

Байракъны кюнюн рекордла бла белгилегенле да кёпдюле. Сёз ючюн,  2011 жылда Чеченде Россейни бек уллу байрагъын кётюргендиле. Ол заманда  Ойсхараны бла Центаройну ортасында  бийиклиги 300 метр болгъан дуппурда  150 кватрат метрни тутхан  триколорну орнатхандыла. Флагштокну бийиклиги уа 70 метр эди. Омск шахар а уллу автобайрагъы бла атын айтдыргъанды – 2014 жылны 22 августунда 225 машина юч тюрсюнлю байракъны къурагъандыла.

 

Быйыл а Москвада Хорламны музейини аллында  бир минг квадрат метр уллулугъу болгъан  юч тюрсюнлю къумачны жаяргъа хазырланадыла. Музейни волонтёрлары уа келгенлеге байрамны белгисин – юч тюрсюнлю журунчукъланы – юлеширикдиле, байракъны бла байрамны тарыхыны юсюнден хапарларыкъдыла.

 

Къабарты-Малкъарда  да Россейли къырал байракъны кюнюне жоралап кёп тюрлю ишле бардырыладыла. «Биз – Россейни инсанларыбыз» деген жаш тёлю акцияла, россейли байракъны тарыхын билиу бла байламлы  викторинала, кёрмючле къураладыла, кёпле  юч ызлыкълы къумачланы кётюрюп, орамлагъа чыгъадыла. 2019 жылда уа 150-ден артыкъ адам, ол санда тыш къыраллы студентле да, бир да болмагъанча уллу байракъны кётюрюп, 400-жыллыкъны майданындан башлап, Къабарты орамгъа дери элтгендиле.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа