ЩэнхабзэмкIэ унэр къагъэщIэрэщIэж

Май районым хыхьэ Александровскэ станицэм ЩэнхабзэмкIэ и унэр къызыхуэтыншэу зэрагъэпэщыж, «Щэнхабзэ» лъэпкъ проектым хыхьэу. КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек 20I9 гъэм лэжьыгъэ IуэхукIэ а станицэм щыкIуам яубзыхуащ ар.

I976 гъэм станицэм щаухуауэ щыта зыгъэпсэхупIэ центрым и залым тIысыпIэ 400 иIэщ. Абы гупжьей 2I-рэ щолажьэ, илъэсихым щыщIэдзауэ илъэс 70-м щхьэдэхахэр екIуалIэу. Къапщтэмэ, нэхъыжь дыдэу гупжьейм екIуалIэ Шалинэ Любовь и ныбжьыр илъэс 77-рэ мэхъу. ЩэнхабзэмкIэ унэм щолажьэ Контер З. и цIэр зезыхьэ гъуазджэхэмкIэ Сабий школым и къудамэр. КъищынэмыщIауэ, Май районым и спортзал нэхъ ин дыдэр аращ зыхэтыр.

ЩэнхабзэмкIэ унэм и унафэщI Горбулинская Кулистан зэрыжиIэмкIэ, IуэхущIапIэр зэрагъэпэщыжыным илъэс зыбжанэ хъуауэ щIохъуэпс, сыту жыпIэмэ иужьрей илъэс 50-м къриубыдэу ар зыхуей хуагъэзакъым. КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Май район администрацэм и унафэщIымрэ я фIыгъэкIэ иджы ар зэрагъэпэщыж. Лэжьыгъэхэм зи инагъыр киломер зэбгъузэнатIэ 760-рэ хъу спортзалымкIэ ирагъэжьащ. Абы и унащхьэмрэ щхьэгъубжэхэмрэ зэрахъуэкIащ, блынхэр зэрахьащ. Апхуэдэу Музыкэ школым и унащхьэмрэ бжэ-щхьэгъубжэхэмрэ яхъуэжащ. Иджы дыдэ сценэр, залхэр, щIыхьэпIэр къагъэщIэрэщIэжащ, псыжапIэхэр ягъэуващ, ток кIапсэхэр зэрахъуэкIащ.

Горбулинская Кулистан зэрыжиIамкIэ, зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэшхуэ къызэранэкIащ, ауэ къызыхуэтыншэу псори и кIэм нагъэсын папщIэ подрядчикым зэгурыIуэныгъэщIэ иращIылIащ. ЗэрызэгурыIуам тету, ЩэнхабзэмкIэ унэр капитальнэу зэгъэпэщыжыныр мы гъэм фокIадэм и 20 пщIондэ и кIэм нагъэсынущ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 15:02

ЦIЫХУ 400-М ЩIИГЪУ ЯГЪЭХЪУЖАЩ

Лышх узыфэхэмкIэ Тэн Iус Ростов къалэм щыIэ щIэныгъэ-медицинэ IуэхущIапIэм къызэритымкIэ, 2024 гъэр къызэрихьэрэ абы щеIэзащ Урысей Федерацэм и щIыналъэщIэхэм ящыщу цIыху 400-м щIигъум.

12.06.2024 - 09:03

БРИКС-М ЗЭХУЕШЭС

Урысей Федерацэм и командэ къыхэхахэм я тренерхэм иджыблагъэ ягъэбелджылащ БРИКС-м хыхьэ къэралхэм я 5-нэ Спорт джэгухэм ягъэкIуэну спортсменхэр.

12.06.2024 - 09:03

ЗЫХИЛЪХЬЭ ЩЫIЭТЭКЪЫМ

Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ хэлъхьэныгъэ хуэзыщIахэм я цIэхэр пэш щхьэхуэхэм фIэщыныр Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым хабзэ дахэу щыувауэ зыбжанэ лъандэрэ къ

11.06.2024 - 15:02

КХЪУЭ БЫНЫМРЭ МЫЩЭМРЭ

Тележурналист Iэзэу щыта ГъукIэлI Исуф (Юрэ) Цацым и къуэм «Шы лъэмакъ жылэ» зыфIищу 2007 гъэм Абхъазым и къалащхьэ Сыхъум къыщыдигъэкIа и тхылъым къитхыжащ. 

11.06.2024 - 10:01

ЗЭДЭЛЭЖЬЭНУ ЗЭГУРОIУЭ

Урысей ФСИН-м и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI, къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник Демидов Александр хуэзащ КъБР-м щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Лу Азэмэт.