ЩэнхабзэмкIэ унэр къагъэщIэрэщIэж

Май районым хыхьэ Александровскэ станицэм ЩэнхабзэмкIэ и унэр къызыхуэтыншэу зэрагъэпэщыж, «Щэнхабзэ» лъэпкъ проектым хыхьэу. КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек 20I9 гъэм лэжьыгъэ IуэхукIэ а станицэм щыкIуам яубзыхуащ ар.

I976 гъэм станицэм щаухуауэ щыта зыгъэпсэхупIэ центрым и залым тIысыпIэ 400 иIэщ. Абы гупжьей 2I-рэ щолажьэ, илъэсихым щыщIэдзауэ илъэс 70-м щхьэдэхахэр екIуалIэу. Къапщтэмэ, нэхъыжь дыдэу гупжьейм екIуалIэ Шалинэ Любовь и ныбжьыр илъэс 77-рэ мэхъу. ЩэнхабзэмкIэ унэм щолажьэ Контер З. и цIэр зезыхьэ гъуазджэхэмкIэ Сабий школым и къудамэр. КъищынэмыщIауэ, Май районым и спортзал нэхъ ин дыдэр аращ зыхэтыр.

ЩэнхабзэмкIэ унэм и унафэщI Горбулинская Кулистан зэрыжиIэмкIэ, IуэхущIапIэр зэрагъэпэщыжыным илъэс зыбжанэ хъуауэ щIохъуэпс, сыту жыпIэмэ иужьрей илъэс 50-м къриубыдэу ар зыхуей хуагъэзакъым. КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Май район администрацэм и унафэщIымрэ я фIыгъэкIэ иджы ар зэрагъэпэщыж. Лэжьыгъэхэм зи инагъыр киломер зэбгъузэнатIэ 760-рэ хъу спортзалымкIэ ирагъэжьащ. Абы и унащхьэмрэ щхьэгъубжэхэмрэ зэрахъуэкIащ, блынхэр зэрахьащ. Апхуэдэу Музыкэ школым и унащхьэмрэ бжэ-щхьэгъубжэхэмрэ яхъуэжащ. Иджы дыдэ сценэр, залхэр, щIыхьэпIэр къагъэщIэрэщIэжащ, псыжапIэхэр ягъэуващ, ток кIапсэхэр зэрахъуэкIащ.

Горбулинская Кулистан зэрыжиIамкIэ, зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэшхуэ къызэранэкIащ, ауэ къызыхуэтыншэу псори и кIэм нагъэсын папщIэ подрядчикым зэгурыIуэныгъэщIэ иращIылIащ. ЗэрызэгурыIуам тету, ЩэнхабзэмкIэ унэр капитальнэу зэгъэпэщыжыныр мы гъэм фокIадэм и 20 пщIондэ и кIэм нагъэсынущ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 10:01

ГИПОФИЗЫМ ЕЛЪЫТАР

ЦIыхухэм лъагагъкIэ къахэщхьэхукIхэм щхьэкIэ «иныжь» е «цIыкIужьей» жаIэ.

08.06.2023 - 09:03

ЛIЭУЖЬЫР БЖЬИБЛКIЭ МАУЭ

Гувэми щIэхми, цIыхур и блэкIам щыхуеплъэкIыж, и лъабжьэхэр къыщитIэщIыж, къызыхэкIар къыщилъыхъуэж зы лъэхъэнэ и гъащIэм къыхохуэ.

08.06.2023 - 09:03

АРУАН КЪУАЖЭМ ДЭТ ЕДЖАПIЭР ЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

Аруан (Мысостей) къуажэм дэт, курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт IуэхущIапIэр щIэгъэхуэбжьауэ зэрагъэпэщыж мы махуэхэм.

08.06.2023 - 09:03

ВИЗИТКЭР КЪЫЩЕЖЬАР

ЦIыхум и цIэмрэ зищIысымрэ зытет пасэрей картэ цIыкIухэр пхъэм е ятIэм къыхэщIыкIат. Абыхэм дэфтэр мыхьэнэ яIэуи щыттэкъым, яфIэфIыныгъэкIэ зэрахьэ мыхъумэ.

07.06.2023 - 15:02

СУРЭТЫЩI НЫБЖЬЫЩIЭХЭМ Я IЭДАКЪЭЩIЭКIХЭР

Сабийхэм я дунейпсо махуэм, мэкъуауэгъуэм и 1-м, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ музейм къыщызэIуахащ сурэт щIынымкIэ Кавказ Ищхъэрэм и XV зэпеуэр.