Боран планланы бузгъанды

Билдире тургъаныбызча, Къабарты-Малкъарны 100-жыллыгъына аталгъан «Эльбрусиадагъа» хазырланыу къыстау баргъанды. Битеу да бу жумушха тюрлю-тюрлю миллетлени келечилеринден 100 адам къатышады. Аладан 30-гъа жууугъу халкъыбызны келечилеридиле. Ала бирикдирилген къауумну 18-чи бёлюмюн къурап, атларына да «Малкъар» деп атагъандыла. Ары киргенлени санында тау  эллерибизни келечилери эм тыш къыралдан келген жашларыбыз да бардыла. Аладан бири КъМКъУ-ну магистратурасыны студенти Бачиланы Зеитди. Ол бу жумушха кесини кючюн сынаргъа, миллетини келечилерини саны бу жумушха къатышханланы араларында кёбюрек болур ючюн эм байракъны Минги тауну тёппесинде кётюрюр мурат бла къошулгъанын билдиргенди.

Акклиматизацияны юсюнден айтханда, биринчи кюн гидле аланы «Шхельдада» альплагерьге, 3700 метрде орналгъан «105 пикетге» элтгендиле. Экинчи кюн Тонгуз-Оруннга бла Чегетге  кётюрюлгендиле. Тёртюнчю кюн аланы жоллары «Онбиреуленни ышыгъына» болгъанды, 4100 метрге. Ол бийикликни да жашла барысы да тап кётюргендиле.

 

 - Альпинист керекле бла хайырланыргъа бек тынгылы юйретгендиле. Андан сора 4800 метрдеги Пастуховну къаяларына жетген эдик. Хау, бир кесек къыйыныракъ эди. Болсада барыбыз да ыразыбыз акклиматизациябызны ётюуюне. Андан тышында да, къоркъуусузлукъ бла байламлы инструктажла да бардыргъандыла. Жиплени къалай къысаргъа, буз балтала бла къалай хайырланыргъа эм дагъыда башха магъаналы затлагъа юйретгендиле, - дейди Бачи улу.

 

«Малкъар» къауумгъа уа Хасаниядан, Огъары Малкъардан, Къашхатаудан, Кёнделенден жашла киредиле. Сёз ючюн Къабарты-Малкъарны юбилейине аталгъан жумушха Къашхатауну администрациясыны  таматасы Къазиланы Мурат да барды.

Тиширыуларыбызны юслеринден айтханда уа, бу ишге бизни газетде ишлеп кетген, бюгюнлюкде ТАСС агентствону КъМР-де энчи корреспонденти Герийланы Асият да къатышады.

 

«Эльбрусиаданы» программасына кёре, таугъа атланыу байрым кюнню кечесинде болургъа  керек эди, алай  кюнню халы бла байламлы  ол жумуш шабат кюнню кечесине кёчюрюлгенди. Боран бла байламлы Гара-Башындагъы къонакъ юйде сакълап, барысы да артха, базалагъа, къайтхандыла.

 

Материал басмагъа хазырланнган кезиуде бу ишге къатышханла жангы жолоучулукъгъа чыгъаргъа  хазырлана тура эдиле.

 

   Суратда: «Малкъар» къауумну келечилери.

Таппасханланы Аминат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

06.02.2023 - 12:35

ЖЮЗЮМЧЮЛЮКНЮ АЙНЫТЫРГЪА – ТАНГ КЕСЕК БОЛУШЛУКЪ

Белгилисича, жюзюмчюлюк агропромышленный  комплексни къыйматлы бёлюмюне саналады. Ол себепден аны айнытыугъа  къыралдан  танг кесек болушлукъ тапдырылады.  

06.02.2023 - 10:05

КЁНДЕЛЕННИ АТЫ САГЪЫНЫЛГЪАН ЖЫРЛА

Халкъ жырлада Кёнделенни аты бир ненча кере сагъынылады. Белгилисича, ол жукъгъан аурууланы, башкеслени хаталарындан жети кере жокъ болуп, сегизинчи кере 1868 жылда жангыргъанды.

06.02.2023 - 09:25

ТЫРНЫАУУЗДА ШКОЛ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Тырныауузда ючюнчю номерли орта школ 1966 жылда ишленнгенди. Энди уа аны тынгылы жангыртыргъа оноу этилгенди, деп билдиргендиле КъМР-ни Жарыкъландырыу эмда илму министерствосундан.

06.02.2023 - 09:25

ТЕНГИНГИ САТМА

Тау эллени биринде эки татлы тенг Хапмат бла Гие жашагъандыла.  Къууанчны, бушууну да кётюре билген, бири-бирине билеклик этип тургъан жашла болгъандыла.

06.02.2023 - 09:25

ДАРМАНЛАНЫ БАГЪАЛАРЫНА КИМ КЪАРАЙДЫ?

Жашау этгенде эм магъаналы эмда керекли дарманланы багъаларына къырал контроль этеди.