Министрыр ягъэпажэ

УФ-м и ФСИН-м и унафэкIэ КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам къыхуагъэфэщащ IэнатIэм республикэм щиIэ управленэм и IуэхущIапIэхэм щаIыгъхэм медико-санитар Iуэхутхьэбзэхэр яхуэщIэнымкIэ дэIэпыкъуэгъу зэрыхъум папщIэ Гаазэ Фёдор и медалыр.

 

Дамыгъэр министрым иратыжащ Урысейм и ФСИН-м КъБР-м щиIэ къудамэм и унафэщI, къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник Къанкъул Аслъэнрэ УФ-м и ФСИН-м и ФКУЗ МСЧ-7-м и унафэщI, къэрал кIуэцI къулыкъум и подполковник Тэтэр Заирэрэ. Апхуэдэу УФ-м и уголовно-гъэзэщIакIуэ IэнатIэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и къудамэм зегъэужьыным, ар егъэфIэкIуэным и гуащIэшхуэ зэрыхилъхьэм, абы щылажьэхэмрэ щаIыгъхэмрэ фIагъ лъагэ зиIэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэкIэ къызэгъэпэщынымкIэ щIэгъэкъуэн зэрыхъум папщIэ IуэхущIапIэм и ФIыщIэ тхылъымкIэ ягъэпэжащ СПИД-мрэ узыфэ зэрыцIалэхэмрэ защыхъумэнымкIэ, абыхэм япэщIэтынымкIэ республикэ центрым и дохутыр нэхъыщхьэ Иуан Маринэ.

Къалэбатэ Рустам Урысейм къуэншахэм тралъхьа тезырхэр егъэпшыныжынымкIэ и федеральнэ къулыкъущIапIэм и Управленэу КъБР-м щыIэм и лIыкIуэхэм фIыщIэ яхуищIащ гулъытэ къы­зэрыхуащIам папщIэ икIи къыхигъэщащ и гуапэу я зэдэлэжьэныгъэм адэкIи къызэрыпищэнур, хузэфIэкIымкIэ дэIэпыкъуэгъу зэрахуэхъунур.

 

ЩхьэщэмыщI Изэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

06.02.2023 - 09:25

УЗЭРЕЖЬАМ ТЕТУ

Мы махуэхэм зи илъэс 18-р зыгъэлъапIэ Мэршэнкъул Данэ Мухьэмэд и пхъур Краснодар дэт, УФ-м и МВД-м и университетым и япэ курсым щIэсщ.

06.02.2023 - 09:25

ТЕКIУЭНЫГЪЭ КЪАХЬАЩ

Адыгэ Республикэм и къалащхьэ Мей­къуапэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Урысейм ушу спорт лIэужьыгъуэмкIэ и чемпионатрэ бжьыпэр убыдынымкIэ къэрал зэхьэзэхуэрэ.

06.02.2023 - 09:25

IУЭХУ ЩХЬЭПЭМ ПАЩЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым ще­кIуэкI «Ди сабийхэм я узыншагъэмрэ шынагъуэншагъэмрэ папщIэ» наркотикым пэщIэт профилактикэ акцэм адэкIи ­пащэ.

05.02.2023 - 09:25

ДЫГУЛЫБГЪУЕЙ И ТХЫДЭ ЖЫЖЬЭР

Дыгулыбгъуей къуажэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыпIэ нэхъ жьы дыдэхэм ящыщщ. Тхыдэм къызэрыхэщыжымкIэ, ар жылэу тIысауэ щытащ 1597 гъэм.

05.02.2023 - 09:25

ЯХУЗЭФIЭКIАХЭР КЪАПЩЫТЭЖ

МафIэсгъэункIыфI  IэнатIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым мафIэсым пэщIэт-къегъэлакIуэ и IэнатIэм щызэхалъхьэжащ 2022 гъэм ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэм кърикIуахэр.