Миллет маршрутланы къурау – туризмни айнытыуну жангы амалы

Москвада «Путешествуй!» деген экинчи турист форум къуралгъанды, анда СКФО-ну битеу субъектлери «Кавказ. РФ» къурагъан майданда кёргюзтюлгендиле. Форумгъа къатышханла мастер-класслагъа, презентациялагъа къарагъандыла, россейли регионланы бла жууукъдагъы тыш къыралланы солуу къурауда онглары бла шагъырейлленнгендиле.

Республиканы делегациясына башчылыкъны курортла эм туризм министр Мурат Шогенцуков этгенди. Ишчи сессияланы кезиуюнде регионлагъа инвестициялагъа келирча этиуню, миллет маршрутланы къурауну юсюнден айтылгъанды. Министерствону келечилери автотуризмни айнытыуну юсюнден оюмларын билдиргендиле. Ызы бла регионла аралы маршрутну жарашдырыуну юсюнден юч жанлы келишимге – Ставрополь край + Къабарты-Малкъар + Шимал Осетия-Алания – къол салыннгандыла.

Кёрмючде Къабарты-Малкъарны турист, маданият энчиликлери, аш-азыкълары кёргюзтюлгендиле. Мокъаланы Дина ийлеген кийиз, Залина Шишманны накъут-налмас затлары, Мадина Саральпны адыг миллет кийимлери къонакълагъа сейир кёрюннгендиле.  Залина Умыхова къолдан усталыкъланы кёргюзтгенди, Абхазияны сыйлы артисти  Зубер Еуаз а бурун макъамланы эшитдиргенди. Къонакъланы региондан келтирилген сют, эт, татлы ашарыкъла бла сыйлагъандыла. Кавказны аш этиучюлерини ассоциацияларыны президенти Чеченланы Бисо бла ассоциацияны келечиси Мичукаланы Мадина хычинле этерге юйретгендиле.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.09.2023 - 09:25

ТИРЛИКНИ КЪАЙГЪЫСЫН БЮГЮНДЕН ЭТЕРГЕ

Бирси битимле бла бирге жилекле бериучю юлкюле да бу кюнледе кеслерин къышха хазырлайдыла. Аны себепли андан экинчи жыл да тирлик алыргъа сюе эсек, ол битимлеге да болушургъа борчлубуз.

24.09.2023 - 09:25

НАЛЬЧИК КУРОРТНУ БИРИНЧИ АТЛАМЛАРЫ

Къабарты-Малкъар Республика Кавказ тауланы айбатлы тиклеринде, Терк сууну сол жанында орналады. Тамашалы табийгъаты, дарманлы хауасы адамны саулугъуна хайырлыдыла.

24.09.2023 - 09:25

МЕНИ ЁХТЕМЛЕНДИРГЕН АЙБАТ ТАУ ЭЛ

Къабарты –Малкъарны  эм  ариу  эллеринден  бирине Ташлы-Тала  саналады.  Эл  тюз  жерде  орналгъанлыкъгъа,  тёгерегин къаяла къуршалайдыла.  Тенгизден 1119 метр   бийикдеди.

23.09.2023 - 12:35

ЖЕТИШИМЛИ БОЛУРГЪА ЮЙРЕННГЕНДИЛЕ

КъМКъУ-ну «Точка кипения» платформасында «Кесинги келир заманынгы къура» деген ат бла ишчи оюн озгъанды. Ол «Сбербанк» ПАО-ну Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башламчылыгъы бла бардырылгъанды.

23.09.2023 - 10:05

ЖАНГЫ СЕКЦИЯЛА АЧЫЛГЪАНЫ – ЖАШ АДАМЛАГЪА СЕБЕПЛИК

Спортну талай тюрлюсюнден - ауур атлетикада, грек-рим тутушууда, каратеде, боксда, пауэрлифтингде - Олимпиада оюнланы призёрлары, дунияны, Европаны, къыралны, даражалы халкъла аралы эришиулени кёп