Миллет маршрутланы къурау – туризмни айнытыуну жангы амалы

Москвада «Путешествуй!» деген экинчи турист форум къуралгъанды, анда СКФО-ну битеу субъектлери «Кавказ. РФ» къурагъан майданда кёргюзтюлгендиле. Форумгъа къатышханла мастер-класслагъа, презентациялагъа къарагъандыла, россейли регионланы бла жууукъдагъы тыш къыралланы солуу къурауда онглары бла шагъырейлленнгендиле.

Республиканы делегациясына башчылыкъны курортла эм туризм министр Мурат Шогенцуков этгенди. Ишчи сессияланы кезиуюнде регионлагъа инвестициялагъа келирча этиуню, миллет маршрутланы къурауну юсюнден айтылгъанды. Министерствону келечилери автотуризмни айнытыуну юсюнден оюмларын билдиргендиле. Ызы бла регионла аралы маршрутну жарашдырыуну юсюнден юч жанлы келишимге – Ставрополь край + Къабарты-Малкъар + Шимал Осетия-Алания – къол салыннгандыла.

Кёрмючде Къабарты-Малкъарны турист, маданият энчиликлери, аш-азыкълары кёргюзтюлгендиле. Мокъаланы Дина ийлеген кийиз, Залина Шишманны накъут-налмас затлары, Мадина Саральпны адыг миллет кийимлери къонакълагъа сейир кёрюннгендиле.  Залина Умыхова къолдан усталыкъланы кёргюзтгенди, Абхазияны сыйлы артисти  Зубер Еуаз а бурун макъамланы эшитдиргенди. Къонакъланы региондан келтирилген сют, эт, татлы ашарыкъла бла сыйлагъандыла. Кавказны аш этиучюлерини ассоциацияларыны президенти Чеченланы Бисо бла ассоциацияны келечиси Мичукаланы Мадина хычинле этерге юйретгендиле.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа