Жомакълы чучхургъа – тау жолчукъ бла

Минги тауда Терс-Къолну тийресинде 2800 метр бийикликде «Девичьи косы» чучхурну кёрлюксюз. Анга аллай ат а къызны чачына ушагъан кёрюмдюсю ючюн берилгенди. 30 метр бийикликден келген суу базальт къаялада жайылып саркъады. Ол Россейни эм ариу 20 чучхуруну санына киреди.

 

Республиканы Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерича, чучхургъа суу Минги тауну 23 чыранындан бири Гара-Башындан келеди, июльда бла августда ол бютюн кёбейеди. Къаядан Гара суугъа тюшеди, ол кеси да бек татыулуду, не исси кюнде да сууукълай къалады.

 

Чучхургъа жибимегенлей жууукълашыргъа боллукъду, алай аны къатында ушакъ не хазна эталлыкъсыз – сууну саркъыуундан зат эшитилмейди. Жолу да къыйын тюйюлдю. Мында совет аскерчиле немислилени «Эдельвейс» дивизиясы бла уруш этгендиле. 1966 жылда уа Владимир Высоцкий бла «Вертикаль» фильмни талай сценасы алыннганды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 12:25

«ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪ МЕНИ СОЛУТХАН ЭТЕДИ»

Сурат ишлей билген бир энчи фахмуду. Ол усталыкъгъа сабийлени юйретсенг, ол аланы дуниягъа къарамларын байыкъландырады.

12.06.2024 - 09:03

САБИЙЛЕ, АБАДАНЛА ДА СЮЙГЕН ТАТЛЫ АШАРЫКЪ

«Мороженое сюемисе?» деп сорсанг, анга угъай дерик адамны тапхан бек къыйын боллукъду. Татлы, кеси да исси кюнде бютюнда аламат – нечик хычыуун затды ол.

12.06.2024 - 09:03

БИРИНЧИЛИК ЮЧЮН – КЪАТЫ КЮРЕШЛЕ

КъМР-ни Жаш  тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну себеплиги бла «Жигитлени лигасы» интеллектуал – спорт эришиулени чегинде Лескен районда грек-рим тутушуудан сынаула болгъандыла.

11.06.2024 - 09:13

ЭКИ ЖАНЛЫ БИРГЕ ИШЛЕУНЮ ОНГЛАРЫН СЮЗГЕНДИЛЕ

Петербургдагъы XXVII халкъла аралы экономика форумда КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну Газпромбанкны правленини таматасыны орунбасары Владимир Зауэрс бла ишчи тюбешиую болгъанды.

11.06.2024 - 09:12

АНА ТИЛ – ЖЫРЛАДА, НАЗМУЛАДА, САГЪЫШЛАДА

Мечиланы Кязим атлы фонд кёп ахшы проектлени бардыргъанлай турады.