Жомакълы чучхургъа – тау жолчукъ бла

Минги тауда Терс-Къолну тийресинде 2800 метр бийикликде «Девичьи косы» чучхурну кёрлюксюз. Анга аллай ат а къызны чачына ушагъан кёрюмдюсю ючюн берилгенди. 30 метр бийикликден келген суу базальт къаялада жайылып саркъады. Ол Россейни эм ариу 20 чучхуруну санына киреди.

 

Республиканы Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерича, чучхургъа суу Минги тауну 23 чыранындан бири Гара-Башындан келеди, июльда бла августда ол бютюн кёбейеди. Къаядан Гара суугъа тюшеди, ол кеси да бек татыулуду, не исси кюнде да сууукълай къалады.

 

Чучхургъа жибимегенлей жууукълашыргъа боллукъду, алай аны къатында ушакъ не хазна эталлыкъсыз – сууну саркъыуундан зат эшитилмейди. Жолу да къыйын тюйюлдю. Мында совет аскерчиле немислилени «Эдельвейс» дивизиясы бла уруш этгендиле. 1966 жылда уа Владимир Высоцкий бла «Вертикаль» фильмни талай сценасы алыннганды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа