Къоркъуусузлукъну жорукъларына тюшюндюредиле

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню Бахсанда бёлюмюню келечилери, Нальчикде «Радуга» реабилитация санаторийде солугъан 250-ден аслам сабийге, электрокючню къоркъуусуз хайырланыугъа жоралай, ачыкъ дерс бардыргъандыла.

Энергетикле гитчеле кеслерин юйде эм эшикде да тийишли халда жюрюте билирча хар сменагъа келип юйретедиле. Бу жол да сабийлеге ток объектлени, трансформатор подстанцияланы, бийик вольтлу ызланы къатларына жууукъ барыргъа, алайлада ойнаргъа жарамагъанын, ол уллу хатагъа келтирирге боллугъун ангылатхандыла. Аллай жерледе эсгертиулени окъургъа, бурууладан ётмезге керек болгъанын да эслерине салгъандыла. Жерге тюшген ток чыбыкъдан эм азындан сегиз метр узакъда турургъа, алай ток урургъа къоркъуу бар эсе уа, «къазча» атларгъа юйретгендиле.

Дагъыда токчула юйде жюрютюлюучю электроприборла къалай ишлегенлерини, аланы къоркъуусуз хайырланыуну амалларыны юслеринден да хапарлагъандыла.

Ызы бла школчула ток ургъан адамгъа биринчи болушлукъ берирге реанимация тренажёрда юйреннгендиле. Дагъыда энергетиклени энчи кийимлерине эм оборудованияларына да къарагъандыла. Аланы хар бири не затха жарагъанын да билгендиле.

Жай каникулладан сора да РЭС-ни специалистлери школлада бла сабий садлада дайым ачыкъ дерсле ётдюрлюкдюле. 

Эсге сала айтсакъ, электрокюч бла байламлы баш жорукъланы билдириу бютюнда жай каникуллада керекди. Ол кезиуледе сабийле кёбюсюнде юйлеринде эм тышында да кеслери алларына къаладыла. Гитчелени арасында уа жорукъланы билмеген неда уллу кёллюлюк этгенле да тюбемей къалмайдыла.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа