ЩIалэгъуалэр егъэгушхуэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек ЩIалэгъуалэм я дунейпсо махуэм ирихьэлIэу иджыблагъэ къы­зэрагъэпэща автомобиль зе­кIуэм хэта­хэм я жэрдэмыр игъэдэхащ, ар зи гукъэкIхэр игъэгуш­хуащ, езы­ри яхэтащ.

ЩIалэгъуалэр автомобилхэмкIэ Тырныауз къалэм деж щежьэрти, Джаурген щхьэдэхыпIэмрэ Щауэкъан бгы тхыцIэмрэ кIуэцIрыкIыу Таучэшхэ я псынэм (Джылы-Су) хуэкIуэрт. АвтозекIуэр зэ­рекIуэкIам и хъыбарыр КIуэ­кIуэ Казбек и Телеграмым щыжиIащ: «АвтозекIуэм хэтащ ди щIалэгъуалэм ящы­щу мыпхуэдэ жэрдэмхэм ­жану хэлажьэхэр, «Шына­гъуэншагъэм и еджапIэ» егъэджэныгъэ проектым и волонтёрхэр, Урысейм и щIы­пIэ зэхуэмыдэхэм къикIа ­ныбжьыщIэхэр. Жэрдэмыр къы­хэзылъхьар Къэбэрдей­-Балъкъэрым ЩIалэгъуалэ Iуэху­хэмкIэ и министерст­вэрщ».

КIуэкIуэ Казбек къызэрыхигъэщамкIэ, автозекIуэм куп­щIэ хуэхъуащ ди щIы­налъэм щыщу зауэ операцэ хэхар щекIуэкI щIыпIэхэм щыIэ ди щIалэхэр гъэгушхуэныр.

«Урысей щIалэгъуалэ» ­къулыкъущIапIэм къыхилъ­хьауэ щыта зэхьэзэхуэм ­щытекIуа гупым Таучэшхэ я псынэм деж автомобиль ­зе­кIуэм хэтхэм папщIэ «Этно-шэтыр» зыфIаща къэувыIэпIэ щыхуащIащ. КъБР-м и Iэтащхьэм абдеж щIалэ­гъуалэм псалъэмакъ щхьэпэ щадригъэкIуэкIащ, ахэр Iуэху дахэхэмкIэ жэрдэм­щIакIуэу зэ­рыщытыр зэри­гуапэри къыхигъэщащ. «Сыт хуэдэ дин зепхьэми, сыт хуэдэ лъэпкъ укъыхэкIами, нэхъыщхьэр - узэры­цIыхур - ­зы­щыб­гъэ­гъуп­щэ хъунукъым. ЦIыхугъэм ­гъунэгъу узэхуещI, гуп­сысэ щхьэпэхэм ухуешэ, хъуэ­пса­пIэ лъагэ­хэм ухуеIэу, ахэр зэрызэбгъэхъулIэным уху­щIэкъуу уещI. ЦIы­ху­гъэ зи­Iэр цIыху щы­щIэркъым, ныб­жьэгъу пэж­хэр и куэдщ», - яжриIащ щIалэгъуалэм

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.04.2024 - 09:01

ЩIЫХЬЫЦIЭ КЪЫХУАГЪЭФАЩЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ - Алание республикэхэм я цIыхубэ артист, «Адыгейм и ЩIыхь» медалыр зыхуагъэфэща уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Нэхущ Чэрим иджыблагъэ къра

17.04.2024 - 09:01

ДУНЕЙ ПСОМ ЩЫЦIЭРЫIУЭ АДЫГЭ БЗЫЛЪХУГЪЭМ ТЕУХУАУЭ

Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ дунейм щыцIэрыIуэ бзылъхугъэ Хьэгъундокъуэ Елмэсхъан теухуа «Черкешенка» тхылъыр.

17.04.2024 - 09:00

ВАГЪУИЩЫМ Я НЭХЪ ЦIЫКIУМ

Астрономхэм къызэрахутауэ, ди Дыгъэм хуэдгъэдэну нэхъ тпэгъунэгъуу уахэм зыщызыгъазэр вагъуищу зэхэт Альфа Центаврэ гуэрэным хыхьэ Проксимэ Центаврэщ.   

16.04.2024 - 12:35

ХЬЭЦIЫКIУ БАШИР И ЗЭФIЭКI

Ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэми къыщацIыху уэрэджыIакIуэ щIалэщ ХьэцIыкIу Башир.

16.04.2024 - 08:21

ЗЭНЫБЖЬЭГЪУГЪЭР ЯПЭ ИРАГЪЭЩУ

Налшык къалэм дэт «Каисса» шахмат центрым иджыблагъэ республикэ зэхьэзэхуэ щекIуэкIащ. КъызэрыгуэкI шахмат джэгукIэмкIэ абы щызэпеуащ зауэ зэпэщIэувэныгъэхэм, дзэ Iуэху хэхахэм хэтахэр.