ЩIалэгъуалэр егъэгушхуэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек ЩIалэгъуалэм я дунейпсо махуэм ирихьэлIэу иджыблагъэ къы­зэрагъэпэща автомобиль зе­кIуэм хэта­хэм я жэрдэмыр игъэдэхащ, ар зи гукъэкIхэр игъэгуш­хуащ, езы­ри яхэтащ.

ЩIалэгъуалэр автомобилхэмкIэ Тырныауз къалэм деж щежьэрти, Джаурген щхьэдэхыпIэмрэ Щауэкъан бгы тхыцIэмрэ кIуэцIрыкIыу Таучэшхэ я псынэм (Джылы-Су) хуэкIуэрт. АвтозекIуэр зэ­рекIуэкIам и хъыбарыр КIуэ­кIуэ Казбек и Телеграмым щыжиIащ: «АвтозекIуэм хэтащ ди щIалэгъуалэм ящы­щу мыпхуэдэ жэрдэмхэм ­жану хэлажьэхэр, «Шына­гъуэншагъэм и еджапIэ» егъэджэныгъэ проектым и волонтёрхэр, Урысейм и щIы­пIэ зэхуэмыдэхэм къикIа ­ныбжьыщIэхэр. Жэрдэмыр къы­хэзылъхьар Къэбэрдей­-Балъкъэрым ЩIалэгъуалэ Iуэху­хэмкIэ и министерст­вэрщ».

КIуэкIуэ Казбек къызэрыхигъэщамкIэ, автозекIуэм куп­щIэ хуэхъуащ ди щIы­налъэм щыщу зауэ операцэ хэхар щекIуэкI щIыпIэхэм щыIэ ди щIалэхэр гъэгушхуэныр.

«Урысей щIалэгъуалэ» ­къулыкъущIапIэм къыхилъ­хьауэ щыта зэхьэзэхуэм ­щытекIуа гупым Таучэшхэ я псынэм деж автомобиль ­зе­кIуэм хэтхэм папщIэ «Этно-шэтыр» зыфIаща къэувыIэпIэ щыхуащIащ. КъБР-м и Iэтащхьэм абдеж щIалэ­гъуалэм псалъэмакъ щхьэпэ щадригъэкIуэкIащ, ахэр Iуэху дахэхэмкIэ жэрдэм­щIакIуэу зэ­рыщытыр зэри­гуапэри къыхигъэщащ. «Сыт хуэдэ дин зепхьэми, сыт хуэдэ лъэпкъ укъыхэкIами, нэхъыщхьэр - узэры­цIыхур - ­зы­щыб­гъэ­гъуп­щэ хъунукъым. ЦIыхугъэм ­гъунэгъу узэхуещI, гуп­сысэ щхьэпэхэм ухуешэ, хъуэ­пса­пIэ лъагэ­хэм ухуеIэу, ахэр зэрызэбгъэхъулIэным уху­щIэкъуу уещI. ЦIы­ху­гъэ зи­Iэр цIыху щы­щIэркъым, ныб­жьэгъу пэж­хэр и куэдщ», - яжриIащ щIалэгъуалэм

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 15:02

АДЫГЭ ФАЩЭР ЯЩЫГЪЫУ КЪЫЗЭДЭЖАЩ

Мыгъэрей зэхьэзэхуэхэм я ещанэ шыгъэжэгъуэр Налшык и ипподромым щызэхэтащ. Щыгъуазэ фыхуэтщIынщ абы кърикIуахэм.

08.06.2023 - 15:02

ЗИ IЭУЖЬЫР МЫКIУЭДЫЖЫН

Зи цIэ лIэщIыгъуэхэм щызэIэпахыу, зи Iэужьыр щысэтехыпIэу зэрахьэу гъуэгурыкIуэнухэм ящыщщ къызэралъхурэ илъэс 224-рэ ирикъуа усакIуэшхуэ Пушкин Александр.

08.06.2023 - 10:01

ГИПОФИЗЫМ ЕЛЪЫТАР

ЦIыхухэм лъагагъкIэ къахэщхьэхукIхэм щхьэкIэ «иныжь» е «цIыкIужьей» жаIэ.

08.06.2023 - 09:03

ЛIЭУЖЬЫР БЖЬИБЛКIЭ МАУЭ

Гувэми щIэхми, цIыхур и блэкIам щыхуеплъэкIыж, и лъабжьэхэр къыщитIэщIыж, къызыхэкIар къыщилъыхъуэж зы лъэхъэнэ и гъащIэм къыхохуэ.

08.06.2023 - 09:03

АРУАН КЪУАЖЭМ ДЭТ ЕДЖАПIЭР ЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

Аруан (Мысостей) къуажэм дэт, курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт IуэхущIапIэр щIэгъэхуэбжьауэ зэрагъэпэщыж мы махуэхэм.