Мыхьэнэшхуэ зиIэ лэжьыгъэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек республикэм и ухуа­кIуэхэм я махуэм теухуауэ хъуэхъу псалъэкIэ захуигъэзащ.

 

«КъБР-м и ухуакIуэхэмрэ а IэнатIэм лэ­жьыгъэкIэ епхауэ щытахэмрэ сигуми си псэми къабгъэдэкIыу фи махуэм хуэгъэза­-уэ сынывохъуэхъу! Фи IэщIагъэр, сытым ­дежи хуэдэу, щIэупщIэшхуэ зиIэщ, пщIэи щIыхьи зыхуэфащэщ. Ухуэныгъэм пыщIа лэжьыгъэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и экономикэм зиужьынымкIэ мыхьэнэ ин дыдэ зиIэщ.

Фи IэщIагъэм къыщывгъэлъагъуэ Iэзагъэм, зыхуэвгъэувыжа къалэнхэм жэуап­лыныгъэ нэс пылъу фызэрыбгъэдыхьэм, шэч хэмылъу, елъытащ фи Iуэхухэм фызэ­рехъулIэр. Фи лэжьыгъэм щыщу псом япэ­рауэ къыхэгъэщыпхъэр дызэрыт лъэхъэ­нэм цIыхухэр зыхуэныкъуэ-зыпэлъэщ псэу­пIэхэмкIэ къызэрызэвгъэпэщырщ, иджы­рей мардэхэм къитIасэ школыщIэхэр, сабий садхэр, сымаджэщхэр, поликлиникэхэр, щэн­хабзэмрэ спортымкIэ ухуэныгъэхэр зэ­рызэфIэвгъэувэрщ. Фи лэжьыгъэм ерыщу фызэрыбгъэдэтымрэ Iэзагъэу къыщывгъэ­лъагъуэмрэ я фIыгъэкIэ республикэм и къалэхэмрэ къуажэхэмрэ я теплъэм фIы и лъэныкъуэкIэ захъуэж, цIыхухэм я псэукIэр кIуэ пэтми йофIакIуэ.

Лэжьыгъэм фыхуэпэжрэ хьэлэлуи фы­зэрыбгъэдэтым, фызыIууэ гугъуехьхэри къы­зэвнэкIрэ зыхуэвгъэувыжа къалэнхэми фызэрехъулIэм папщIэ Тхьэм фIыгъуэр къыфхуищIэ вжыдоIэ. ФIыщIэ лей яхудощI зи гъащIэр, лэжьыгъэр ухуэныгъэм епхауэ къэгъуэгурыкIуа, зи Iэзагъэ-щIэныгъэкIэ щIэб­лэм щапхъэ яхуэхъуа нэхъыжьхэм. 

Псоми узыншагъэ быдэ фиIэну, ехъу­лIэныгъэ фыщымыщIэу куэдрэ фыпсэуну сынывохъуэхъу!».

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 15:02

АДЫГЭ ФАЩЭР ЯЩЫГЪЫУ КЪЫЗЭДЭЖАЩ

Мыгъэрей зэхьэзэхуэхэм я ещанэ шыгъэжэгъуэр Налшык и ипподромым щызэхэтащ. Щыгъуазэ фыхуэтщIынщ абы кърикIуахэм.

08.06.2023 - 15:02

ЗИ IЭУЖЬЫР МЫКIУЭДЫЖЫН

Зи цIэ лIэщIыгъуэхэм щызэIэпахыу, зи Iэужьыр щысэтехыпIэу зэрахьэу гъуэгурыкIуэнухэм ящыщщ къызэралъхурэ илъэс 224-рэ ирикъуа усакIуэшхуэ Пушкин Александр.

08.06.2023 - 10:01

ГИПОФИЗЫМ ЕЛЪЫТАР

ЦIыхухэм лъагагъкIэ къахэщхьэхукIхэм щхьэкIэ «иныжь» е «цIыкIужьей» жаIэ.

08.06.2023 - 09:03

ЛIЭУЖЬЫР БЖЬИБЛКIЭ МАУЭ

Гувэми щIэхми, цIыхур и блэкIам щыхуеплъэкIыж, и лъабжьэхэр къыщитIэщIыж, къызыхэкIар къыщилъыхъуэж зы лъэхъэнэ и гъащIэм къыхохуэ.

08.06.2023 - 09:03

АРУАН КЪУАЖЭМ ДЭТ ЕДЖАПIЭР ЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

Аруан (Мысостей) къуажэм дэт, курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт IуэхущIапIэр щIэгъэхуэбжьауэ зэрагъэпэщыж мы махуэхэм.