Къэрал ныпхэр щаIэтынущ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Налшык къалэ дэт, Науржан Ибрэхьим и цIэр зе­зыхьэ Гимназие №1-р зэ­зыгъэ­пэ­щыж лэжьыгъэхэр зэры­щекIуэкIыр зригъэ­щIэ­ну иджы­благъэ щы-Iащ.

 

Курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт IуэхущIапIэр 1961 гъэм яухуауэ щытащ. Мы зэманым абы сабий 700-м щIигъу що­джэ. Зэгъэпэщыжын хуей Iуэхугъуэхэм къызэщIаубыдэ еджапIэм и унащхьэр, бжэ­хэмрэ щхьэгъубжэхэмрэ зэ­хъуэ­кIы­ныр, пэшхэм я лъэгур ­къихауэ щIэ идзыжыныр, ­уэз­дыгъэ зэрыкIуэ кIапсэхэр, бжьамийхэр щIэуэ щIэшэ­жыныр, санитар-техникэ Iэ­мэ­псымэхэмкIэ къызэ­гъэ­пэ­щы­ныр, унэ кIуэцI блынхэр зехьэныр. «Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ зэрахьэ икIи къагъэ­щIэрэ­щIэж еджапIэм и IуплъапIэм ехьэлIа Iуэхугъуэ нэхъыщ­хьэхэр зэ­фIэ­кIащ - унащхьэр тралъхьащ, бжэ-щхьэгъубжэхэр халъ­хьащ.

КъБР-м и Iэтащхьэр ап­хуэдэу щыIащ къалэр гъэдэ­хэным икIи зэIузэпэщ щIы­ным ехьэлIауэ ухуэныгъэхэр щекIуэкI щIыпIэхэм. Апхуэдэу КIуэкIуэ Казбек щыIащ Къуэ­ныкъуей Назир и цIэр зезыхьэ уэрамым деж щагъэтIыса жыг хадэ мащIэм лэжьыгъэр зэрыщекIуэкIым еплъыну. Мы зэманым абдеж лъэс ­лъагъуэхэр тралъхьащ, уэздыгъэ пкъохэр щагъэуващ, са­бийхэр щы­джэгу, я нэгур зыщрагъэужь хъуну зыгъэп­сэхупIэхэри щащIащ. Удзып­цIэхэм IэкIэ зэрагъакIуэ псы­щIэгъэ­лъа­дэхэр хуащIащ. Бжьыхьэ пщIондэ жыг хадэ мащIэм иджыри жыгыщIэхэр щагъэтIысыну я мурадщ.

Абхъаз утми ухуэныгъэ лэ­жьыгъэхэр щIэгъэхуэбжьауэ щокIуэкI. УнафэщIхэм къы­халъхьа проектым ипкъ иткIэ, Абхъаз утымрэ Къэ­бэр­дей-­Балъкъэрыр илъэси 100 зэ­рырикъум и щIыхькIэ ягъэ­тIысыну жыг хадэмрэ зы архитектурэ жыпхъэ яIэнущ. ЩIыпIэм зэрызрагъэукъуэдиям и мызакъуэу, мыбдеж зекIуапIэхэмрэ лъэс лъа­гъуэхэмрэ и кIыхьагъкIэ пхашынущ, тетIысхьэпIэхэр ­трагъэувэнущ, щIыпIэ-щIы­пIэкIэ ут щхъуантIэхэр щащIынущ. «Апхуэдэ дыдэу, - щетх и Телеграмым КIуэкIуэ Казбек, - ЗэгурыIуэныгъэм и утри зэдгъэпэщыну ди ­гугъэщ. IэщIагъэлIхэр иужь ихьащ Къэ­бэрдей-Балъ­къэрымрэ Уры­­сеймрэ я къэрал ныпхэр зытетыну шыкуэтэнхэм я гъэу­выным. Ныпхэр шы­щхьэу­Iум и 22-м - Урысейм и къэрал ныпым и махуэм - яIэтыну траухуащ. Шыкуэтэнхэм я лъагагъыр метр 35-рэ хъунущ, ныпхэр къызыхэ­щIы­кIа щэкIхэм я инагъри метри 7 x 10,5-рэ ­хъунущ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.11.2023 - 17:19

СТРАДИВАРИ И СКРИПКЭ ТЕЛЪЫДЖЭХЭР

ЦIыху IэпщIэлъапщIэ Страдивари Антонио и гъащIэр триухуат макъамэ Iэмэпсымэ къэгъэщIыным. ИкIи и IэрыкIхэм я фIыгъэкIэ и цIэр жыжьэ Iури, игъащIэкIэ гъуазджэ тхыдэм къыханащ.

29.11.2023 - 17:19

И ХЬЭКЪ ЗЫТЕМЫХУЭ ЩЫIЭКЪЫМ

Хыпс щхъуантIафэр щоIэуэлъауэ

29.11.2023 - 15:02

Шэмызокъуэ Заур инструктор пажэщ

«2023 гъэм мафIэсым пэщIэт профилактикэ Iуэхум- кIэ инструктор нэхъыфI» цIэм щыщIэбэна еплъыны­-гъэ-зэпеуэр зэфIэкIащ.

29.11.2023 - 12:25

Зэадэзэпхъум я утыку

Къэбэрдей-Балъкъэрым     и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ къы­зэIуаха «Сквер 100-летия» зыгъэпсэхупIэм хыхьэу яухуа гъуазджэ галереем щагъэлъагъуэ сурэтыщI зэ­адэзэпхъухэу Турай Руст

29.11.2023 - 09:03

Мыужьыхыж мафIэ

Псыпэр зэрыкIуэм псыкIэри ирожэ, жаIэ.