Урлукъчулукъда бла селекцияда сынамны хайырланыр умутда

КБНЦ-ны Эл мюлк институтуну Терк районда илму-производстволу участкасында «Сабанны кюню 2022 ж. Жазлыкъ битимлени (нартюх, чёплеу, соя) импортну алышындырыу халда ёсдюрюуню энчиликлери» деген ат бла семинар-кенгеш ётгенди бу кюнледе. Аны КъМР-ни Эл мюлк министерствосу, сагъынылгъан институт, нартюхню бла чёплеуню урлукъларын чыгъарыучуланы Миллет ассоциациясы бардыргъандыла.

 

«Россельхозараны» бизни республикада бёлюмюню башчысы Куржиев Хасанбий «Къабарты-Малкъарда эл мюлк битимлени урлукъчулугъун эмда селекциясын айнытыу» деген презентациясын кёргюзтгенди. Ызы бла семинаргъа къатышханла сынам халда къуралгъан сабанлагъа къарагъандыла, кёрмючде кёрген затларына (биопрепаратла, семиртгичле, энтомофагла) да багъа бергендиле

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.05.2024 - 12:25

«СЕНИ ЮЧЮН, КЕСИМ ЮЧЮН ДА»

Быйыл Мечиланы Кязимни жылыды. Ол малкъар халкъгъа энчи байрамды – миллети аны сыйын, ол да халкъыны сыйын таула бла тенг этген шайырны туугъан кюню хар заманда да байрамды.

17.05.2024 - 09:03

ИШЛЕРИ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНДИРГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Нальчикде «Лаборатория робототехники» деген жаш тёлю инновациялы чыгъармачылыкъ ара къурап 6-14 жыллыкъ сабийлени арасында робототехникадан эришиуле баргъандыла.

17.05.2024 - 09:03

БУ АЙДА ТЮРЛЕНИУЛЕ

Терек бахчачылыкъ биригиулеге кёк отлукъ

17.05.2024 - 08:57

САУЛУКЪГЪА САКЪЛЫКЪ-УЗАКЪ ЁМЮРНЮ МУРДОРУ

Адамны ёмюрн узайтыр ючюн  не затны эсде тутаргъа кереклисини юсюнден Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан  бла ушакъ этгенбиз.

16.05.2024 - 09:03

«АЛТЫНЛА» БЛА КЪАЙТХАНДЫЛА

 Орёл шахарда Россейни Битеустильли каратеден бардырылгъан биринчилигине бизни «Эльбрус» спорт клубубузну келечилери да къатышхандыла.