Урлукъчулукъда бла селекцияда сынамны хайырланыр умутда

КБНЦ-ны Эл мюлк институтуну Терк районда илму-производстволу участкасында «Сабанны кюню 2022 ж. Жазлыкъ битимлени (нартюх, чёплеу, соя) импортну алышындырыу халда ёсдюрюуню энчиликлери» деген ат бла семинар-кенгеш ётгенди бу кюнледе. Аны КъМР-ни Эл мюлк министерствосу, сагъынылгъан институт, нартюхню бла чёплеуню урлукъларын чыгъарыучуланы Миллет ассоциациясы бардыргъандыла.

 

«Россельхозараны» бизни республикада бёлюмюню башчысы Куржиев Хасанбий «Къабарты-Малкъарда эл мюлк битимлени урлукъчулугъун эмда селекциясын айнытыу» деген презентациясын кёргюзтгенди. Ызы бла семинаргъа къатышханла сынам халда къуралгъан сабанлагъа къарагъандыла, кёрмючде кёрген затларына (биопрепаратла, семиртгичле, энтомофагла) да багъа бергендиле

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.11.2023 - 17:21

КЪЫРАЛЫБЫЗНЫ ИГИЛИГИНЕ ДЕП РЕСПУБЛИКАНЫ КЪОШУМЧУЛУЛУГЪУНУ ЮСЮНДЕН СЁЛЕШГЕНДИЛЕ

Къабарты-Малкъар къырал университетге кёп белгили  къонакъла  келиучюдюле.

29.11.2023 - 15:02

ТАМАТА ТЁЛЮНЮ КУЛЬТУРА, ЖАМАУАТ ЖАШАУГЪА СИНГДИРИР МУРАТ БЛА

«Единая Россияны» «Тамата тёлю» партия проекти жашауда бардырылгъанлы он жыл толгъанына аталып, Нальчикде Культура айнытыу арада къууанчлы жыйылыу болгъанды.

29.11.2023 - 09:03

САУГЪА

«»

Окъуучуларыбызны Темуккуланы Адилни энтта да бир хапары бла шагъырей этерге сюебиз. Белгилисича, иги къылыкълы, тюз адамны ёсдюралгъан, ол насыпды, аны юсюнденди бу материал да.  

29.11.2023 - 09:03

БЕЛГИЛИ ЖЕРЛЕШИБИЗ БЛА ТЮБЕШГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Къырал Думаны депутаты, «Единая Россия» фракцияны башчысыны орунбасары Адальби Шхагошев студентле бла тюбешгенди.

29.11.2023 - 09:03

КАВКАЗ ХАЛКЪЛАНЫ БАЙЛАМЛЫКЪЛАРЫНЫ ШАГЪАТЛАРЫ

«…экспедициябыз бу къаланы узунлугъун ёнчлеген кезиуде, ол сванлыла ишлеген мекям бла тенг болгъанын ачыкълагъанбыз, алай бла уа ала экиси да бир бирге ушагъанлары баям болгъанды…», - деп жазгъанды