Сыйдам да, къоркъуусуз да болгъанды

Кёп болмай «Къоркъуусуз эм тынгылы  автомобиль жолла» миллет проектге кёре,  «Прохладный — Эльбрус» жолну  эки километр чакълы бири  болжалдан алгъа  жангыртылгъанды. Аны юсюнден бизге КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан билдиргендиле.

 

Автомобиль жолла бла байламлы информация арадан билдиргенлерича,  объектни ремонтуна 20 миллион сом къоратылгъанды. Ишлени кезиуюнде он жылны ичинде тийилмеген  Сога улу бла  Лесная орамлагъа да къаралгъанды.  Ала  сабий сад,  амбулатория  эм межгит орналгъан элге  магъаналыдыла. 

 

Подряд организацияны келечилери жолланы мурдорун игилендиргендиле, жауун суу барырча арыкъла, быргъыла тартхандыла  тротуарла, бордюрла, къоркъуусузлукъну жалчытырча буруула эм жангы белгиле да    салгъандыла.

 

Саулай алып айтханда, бюгюнлюкде  миллет проектге кёре 25 объектден 18-си хазыр болгъанды. Алай бла планда  белгиленнген 98 километрден 68 чакълысы  хазырды.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.10.2022 - 10:30

НАРТ ЭПОСНУ БАЙРАМЫ

Россейни халкъларыны маданият хазналарыны  жылыны чегинде Къалмукъ Республикада «Джангарны туудукъларыны жеринде дунияны нарт таурухлары» деген  халкъла аралы фестиваль къуралгъанды.

01.10.2022 - 10:30

БАНКЛА БЛА КЕЛИШИМЛЕ ТАУУСУЛГЪАНДЫЛА

Юйюрле аналыкъ капиталны турмуш болумланы игилендириуге тынч эм чурумсуз хайырланылырча, Пенсия фонд 108 банк бла, ол санда Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк да бардыла, информация байламлыкъ жюрютюуню юс

01.10.2022 - 10:30

«АДАМ ИГИ КЁРМЕЙ БАШЛАГЪАНЛАЙ, МЫЧЫМАЙ ВРАЧХА ЖЕТЕРГЕ ТИЙИШЛИДИ»

Катаракта (кёзлеге ау тюшген ) жайылгъан аурууду, аны багъыуну  алчы амалын республикалы больницаны офтальмология бёлюмюнде хайырланадыла.

01.10.2022 - 09:35

УНУТУЛМАЗЛЫКЪ ЖИГИТЛЕ

Минги тауну тийресинде 1942 жылда бардырылгъан урушну кезиуюнде жоюлгъан 22 совет аскерчини ёлюклери кёп болмай табылгъан эдиле. Бу кюнледе аланы хурмет бла асырау жумуш ётгенди.

30.09.2022 - 10:30

Туберкулёзну жайылыууна къажау мадарла сюзюлгендиле

КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова законла чыгъарыучу органны президиумуну кезиулю жыйылыуун бардыргъанды.