Ал жанында – юбилейге, жангы окъуу жылгъа хазырланыу

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кезиулю «муниципал сагъатны» бардыргъанды. Анда  сёз миллет проектле къалай толтурулгъанларыны, иш хакъны кётюрюуню, юйлеге жылыу берилген кезиуге хазырланыуну, элледе бла шахарлада жашагъанланы суу бла жалчытыуну юслеринден баргъанды. Андан сора да, Къабарты-Малкъарны 100-жыллыгъына эмда жангы окъуу жылгъа хазырланыу не халда болгъанына  къаралгъанды.

 Республикада 12 миллет проектге кёре ишле бардырыладыла. Школлагъа ремонт этиуге энчи эс бурулады. Суу бла жалчытыу бла байламлы кемчиликле да аз-аз кетериле барадыла. Бюгюнлюкде Россейни Правительствосуну хайырындан Бахсанда, Нальчикде, Элбрус районда уллу инфраструктура проектле, башха муниципалитетледе уа ууагъыракъ жумушла  тамамланыладыла.

Августда бла сентябрьде регионну юбилейине жораланнган  ишле бютюн асламдыла. Ала республикада жашагъанлагъа бла аны къонакъларына тап келирча мадарла этиледиле. Казбек Коков байрам жумушланы тийишлисича бардырыугъа эмда къоркъуусузлукъну жалчытыугъа энчи эс бурургъа кереклисин эсгертгенди.

20 августда республикалы субботникни кенг халда ётдюрюрге белгиленеди. Анга битеу министерствола бла ведомствола, муниципалитетлени администрациялары, предприятияла бла организацияла да къатышырыкъдыла.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.04.2024 - 09:03

«МЕНИ АЛЛАЙ АДАМЛА ОКЪУТХАНДЫЛА, АЛАНЫ ДЕРСЛЕРИНДЕН СОРА УСТАЗ БОЛМАЙ КЪАЛЫРГЪА КЪЫЙЫН ЭДИ»

Озгъан жылда сабийлени окъутууда бла юйретиуде ишлеген аслам адамыбыз даражалы атлагъа тийишли болгъанлары кёллендиргенди. Аланы санында уа Ёзденланы Мадина да барды.

12.04.2024 - 09:03

ЖАШ АДАМЛАГЪА – НЕ ЖАНЫ БЛА ДА ОНГЛА

Жаш тёлю политиканы бардырыугъа къырал, регион даражада да уллу магъана бериледи.

11.04.2024 - 10:01

Итиниулюклерин кёргюзтгендиле

Футболдан 2015 жылда туугъан спортчуланы араларында Минеральные Воды шахарда эришиу болгъанды. Анга СКФО-ну регионларындан тогъуз команда къатышханды.

11.04.2024 - 10:01

Гиртчиликлери ючюн – сый-махтау, саугъала да

Профессионал усталыкъланы  битеуроссей  чемпионатыны регион кесеги  бошалгъанды. Анга жораланып Нальчикде Сабийлени эмда жаш тёлюню чыгъармачылыгъыны къаласында   къууанчлы  жыйылыу болгъанды.

11.04.2024 - 09:27

СОТТАЛАНЫ КЪУРМАН ИНСАНЛАНЫ СОРУУЛАРЫН САКЪЛАЙДЫ

Бюгюн 13 сагъатда Эльбрус районну администрациясыны  башчысыны къуллугъун толтургъан Сотталаны Къурман КъМР-ни Регионнга оноу этген арасында «Магъаналы соруула» деген тема бла байламлы министерство