Ал жанында – юбилейге, жангы окъуу жылгъа хазырланыу

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кезиулю «муниципал сагъатны» бардыргъанды. Анда  сёз миллет проектле къалай толтурулгъанларыны, иш хакъны кётюрюуню, юйлеге жылыу берилген кезиуге хазырланыуну, элледе бла шахарлада жашагъанланы суу бла жалчытыуну юслеринден баргъанды. Андан сора да, Къабарты-Малкъарны 100-жыллыгъына эмда жангы окъуу жылгъа хазырланыу не халда болгъанына  къаралгъанды.

 Республикада 12 миллет проектге кёре ишле бардырыладыла. Школлагъа ремонт этиуге энчи эс бурулады. Суу бла жалчытыу бла байламлы кемчиликле да аз-аз кетериле барадыла. Бюгюнлюкде Россейни Правительствосуну хайырындан Бахсанда, Нальчикде, Элбрус районда уллу инфраструктура проектле, башха муниципалитетледе уа ууагъыракъ жумушла  тамамланыладыла.

Августда бла сентябрьде регионну юбилейине жораланнган  ишле бютюн асламдыла. Ала республикада жашагъанлагъа бла аны къонакъларына тап келирча мадарла этиледиле. Казбек Коков байрам жумушланы тийишлисича бардырыугъа эмда къоркъуусузлукъну жалчытыугъа энчи эс бурургъа кереклисин эсгертгенди.

20 августда республикалы субботникни кенг халда ётдюрюрге белгиленеди. Анга битеу министерствола бла ведомствола, муниципалитетлени администрациялары, предприятияла бла организацияла да къатышырыкъдыла.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.10.2022 - 10:30

НАРТ ЭПОСНУ БАЙРАМЫ

Россейни халкъларыны маданият хазналарыны  жылыны чегинде Къалмукъ Республикада «Джангарны туудукъларыны жеринде дунияны нарт таурухлары» деген  халкъла аралы фестиваль къуралгъанды.

01.10.2022 - 10:30

БАНКЛА БЛА КЕЛИШИМЛЕ ТАУУСУЛГЪАНДЫЛА

Юйюрле аналыкъ капиталны турмуш болумланы игилендириуге тынч эм чурумсуз хайырланылырча, Пенсия фонд 108 банк бла, ол санда Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк да бардыла, информация байламлыкъ жюрютюуню юс

01.10.2022 - 10:30

«АДАМ ИГИ КЁРМЕЙ БАШЛАГЪАНЛАЙ, МЫЧЫМАЙ ВРАЧХА ЖЕТЕРГЕ ТИЙИШЛИДИ»

Катаракта (кёзлеге ау тюшген ) жайылгъан аурууду, аны багъыуну  алчы амалын республикалы больницаны офтальмология бёлюмюнде хайырланадыла.

01.10.2022 - 09:35

УНУТУЛМАЗЛЫКЪ ЖИГИТЛЕ

Минги тауну тийресинде 1942 жылда бардырылгъан урушну кезиуюнде жоюлгъан 22 совет аскерчини ёлюклери кёп болмай табылгъан эдиле. Бу кюнледе аланы хурмет бла асырау жумуш ётгенди.

30.09.2022 - 10:30

Туберкулёзну жайылыууна къажау мадарла сюзюлгендиле

КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова законла чыгъарыучу органны президиумуну кезиулю жыйылыуун бардыргъанды.