Миллетлени шуёхлукъларыны белгиси бла

Къабарты-Малкъарны къыраллыгъыны 100-жыллыгъына аталып  Нальчикде Жашил театрда байрам концерт болгъанды. Ингир салкъында республиканы юч махтаулу ансамбли – «Балкария»,  «Кабардинка» эм «Терк къазакъла» - тепсегендиле.

Концерт «На вершине столетия» деген ат бла хакъсыз бардырылгъанды, ариу тепсеулеге къараргъа юч мингден аслам адам жыйылгъанды, аланы араларында башха субъектледен къонакъла да болгъандыла. «Балкария» «Асланбий», «Жортууул», «Голлу», «Ындырбай», «Хардар», абезех тепсеулери бла къууандыргъанды. «Кабардинка» «Хурома», «Моздокский», къафа, «Удж хэш», «Черноморский», «Черкесское игрище» тепсеулерин кёргюзтгенди. «Терк къазакъла» уа кёл кётюрген жырларын да айта тепсегендиле.

Байрам ингир Азамат Беков бла Рената Бесланееваны республиканы бирлигине аталгъан «Кабардино-Балкария» деген жырлары бла бошалгъанды. Къараучула уа артистлеге ыразылыкъларын кёпге созулгъан къарсла бла билдиргендиле, оюмларын айта, быллай концертни эрттеден бери да сакълагъанларын белгилегендиле. Къонакъла уа тепсеулени юслери бла регионну халкъларыны маданиятларыны энтта бир кесеги бла шагъырейленнгенлерин чертгендиле.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.10.2022 - 10:30

НАРТ ЭПОСНУ БАЙРАМЫ

Россейни халкъларыны маданият хазналарыны  жылыны чегинде Къалмукъ Республикада «Джангарны туудукъларыны жеринде дунияны нарт таурухлары» деген  халкъла аралы фестиваль къуралгъанды.

01.10.2022 - 10:30

БАНКЛА БЛА КЕЛИШИМЛЕ ТАУУСУЛГЪАНДЫЛА

Юйюрле аналыкъ капиталны турмуш болумланы игилендириуге тынч эм чурумсуз хайырланылырча, Пенсия фонд 108 банк бла, ол санда Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк да бардыла, информация байламлыкъ жюрютюуню юс

01.10.2022 - 10:30

«АДАМ ИГИ КЁРМЕЙ БАШЛАГЪАНЛАЙ, МЫЧЫМАЙ ВРАЧХА ЖЕТЕРГЕ ТИЙИШЛИДИ»

Катаракта (кёзлеге ау тюшген ) жайылгъан аурууду, аны багъыуну  алчы амалын республикалы больницаны офтальмология бёлюмюнде хайырланадыла.

01.10.2022 - 09:35

УНУТУЛМАЗЛЫКЪ ЖИГИТЛЕ

Минги тауну тийресинде 1942 жылда бардырылгъан урушну кезиуюнде жоюлгъан 22 совет аскерчини ёлюклери кёп болмай табылгъан эдиле. Бу кюнледе аланы хурмет бла асырау жумуш ётгенди.

30.09.2022 - 10:30

Туберкулёзну жайылыууна къажау мадарла сюзюлгендиле

КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова законла чыгъарыучу органны президиумуну кезиулю жыйылыуун бардыргъанды.