«Сабийр еджапIэм хуэгъэхьэзыр»

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм «Сабийр еджа­пIэм хуэгъэхьэзыр» зыфIаща псапащIэ Iуэхур иджыри щокIуэкI.

 

КъБР-м Волонтёр зэщIэхъееныгъэм зиужьынымкIэ и щIыналъэ центрым и уна­фэщI Асыкинэ Татьянэ зэ­рыжиIамкIэ, псапащIэ Iуэ­хур Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалэхэми, и щIыналъэ­хэми къыщызэрагъэпэ-щащ, сабийхэр щIэтIысхьэжа нэужь, зыхуэныкъуэну Iэ­мэпсымэхэр, зэреджэну хьэп­­шыпхэр, ахъшэр щы­зэ­хуахьэс щIыпIэхэр къыщызэIуахащ.

Къыхэгъэщын хуейщ щытыкIэ гугъум ихуа бын­унагъуэшхуэхэм зыщIагъэ­къуэну хуейхэм я бжыгъэм махуэ къэс зэрыхэхъуэр, щхьэж хузэфIэкIкIэ сабийхэр гъэ еджэгъуэщIэм зэ­пэщу щIрагъэдзэжыным зэ­ры­хуепIэщIэкIыр. Псалъэм и хьэтыркIэ, иужьрей тхьэмахуитIым псапащIэ Iуэхум щIэгъэкъуэнышхуэ къахуэхъуащ КъБР-м ЩIы Iуэху­хэмрэ мылъку зэхущы­ты­кIэхэмкIэ и министерствэм и лэжьакIуэхэр,­ ­«Шэ­р­джэс» уней хъумакIуэ Iуэ­хущIапIэр, Сэрмакъ (Бабыгуей) къуажэм дэт, Лыджыдэ Хьэлым и цIэр зезыхьэ ку­рыт еджапIэ №2-м и егъэджакIуэхэмрэ къекIуалIэ ­сабийхэм я адэ-анэхэмрэ, «УхуакIуэ-Къалэ» IуэхущIапIэм и IэщIагъэлIхэр, Налшык къалэм дэт гимназие №13-м и егъэджакIуэхэр, КъБР-м и Iэтащхьэм деж Волонтёр зэщIэхъееныгъэм зиужьынымкIэ щыIэ советым хэтхэр, КъБР-м Лъэпкъ Iуэхухэмрэ жылагъуэ проектхэмкIэ  и министерствэм и лэжьакIуэхэр, КIуэкIуэ ­Валерэ и цIэр ­зез­ыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал мэкъумэш универси­тетым и егъэджакIуэхэмрэ еджа­кIуэ­хэмрэ, КъБР-м Про­мыш­лен­ностымкIэ, энер­­гети­кэмрэ сатумкIэ и министерствэм и Iэ­­щIа­гъэлIхэмрэ лэжьа­кIуэ­­хэмрэ, нэгъуэщI куэди. Ап­хуэ­дэу щIыналъэ­хэм щыIэ къулыкъущIапIэ­хэми лъэкI къагъанэркъым зи Iуэху хуэмыщIа унагъуэ­хэм я сабийхэр еджапIэм щIэгъэ­тIысхьэжыным хуэу­нэ­тIауэ зыхуэныкъуэхэм-кIэ къызэгъэпэща хъунымкIэ.

ПсапащIэ Iуэхум зыхуигъэувыж къалэнхэм ящыщщ сабийр еджэным къы­щигъэсэбэпыну Iэмэп­сы­мэхэмкIэ къызэгъэпэщы­ныр, щытыкIэ гугъум ихуа, зауэм и мафIэр зылъэIэса унагъуэхэм защIэгъэ­къуэныр. Iуэхур зэфIэкIа нэужь, «Гум къыбгъэдэ­кIыу» зыфIаща, ЦокIыл Азэмэт и псапащIэ концертыр екIуэкIынущ. Абы къы­хэкIа ахъшэр сабийхэм я тхылъылъэхэр къэщэху- ным трагъэкIуэдэнущ,  къы­дэхуар Луганск икIи Донецк щыщ унагъуэхэм Iэрагъэ­хьэнущ. Концертыр шыщ­хьэуIум и 20-м сыхьэт ­19.00-м щIидзэу Театр щхъуан­тIэм щызэхашэ- нущ.

ПсапащIэ Iуэхур «Лэгъу­пыкъум ищхьэжкIэ» псапащIэ фондым, ЦIыхубзхэм я урысейпсо зэщIэхъееныгъэм КъБР-м щиIэ щIыналъэ къудамэм, «Уи гъунэ­гъум дэIэпыкъу» жылагъуэ зэгухьэныгъэм, «Гум къыбгъэдэкIыу» зи фIэщыгъэ, ЦокIыл Азэмэт и проектым я щIэгъэкъуэнышхуэ хэлъу КъБР-м ЩIалэгъуалэ Iуэ­хухэмкIэ и министерствэм и жэрдэмкIэ къызэрагъэпэщащ.

Сабийхэм я гукъыдэжыр къэзыIэт, унагъуэхэм ятелъ хьэлъэ куэд ящхьэщызых псапащIэ Iуэхур шыщхьэу-Iум и 20 пщIондэ екIуэкIынущ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.04.2024 - 09:03

УНАФЭЩIХЭМРЭ IЭНАТIЭ ЛЪЫХЪУЭХЭМРЭ ЗЭРОЩIЭ

КъБР-м ЦIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымкIэ и центрыр мы махуэхэм жыджэру хэтащ Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэмрэ КъБКъУ-мрэ щекIуэкIа IэнатIэхэм я жармыкIэ «Работа России.

12.04.2024 - 09:00

ЦIЫХУ МЕЛУАНИПЩI ЕПЛЪАЩ

«Урысей» гъэлъэгъуэныгъэ-зэхуэсым мэлыжьыхьым и 6-м щрагъэблэгъащ цIыху мелуан епщIанэ хъуа, Ярославль щыщ Панфилов Константин. Абы и гъусэт и щхьэгъусэ Екатеринэ.

12.04.2024 - 08:59

НОБЭРЕЙ ТОМИРИС

2023 гъэм щэкIуэкIуэ мазэм къэмыувыIэу сыхьэти 8-кIэ зи щхьэгъусэр зубэрэжьурэ зыIэщIэукIа,  Къэзахъстан Республикэм Лъэпкъ экономикэмкIэ и министру щыта Бишимбаев Куандык и судыр ящIэ мы махуэхэм.

12.04.2024 - 08:59

«КЪЭБЭРДЕЙ» ЩIЫФIАЩАР

Хы ФIыцIэм и Iуфэм пщитI щыпсэурт: Тамбий и къуэмрэ Бэлэтокъуэмрэ. Я жылэхэр дапщэ хъуми псори зэхуэдитI зэхуращIыкIауэ щхьэж къылъысыр ихъумэжу псэурт. Ауэрэ Тамбий и къуэм къишащ.

11.04.2024 - 12:25

ДЫДЕЙХЭРЩ НЭХЪЫФIЫР

«Russian Cup» фIэщыгъэр зэрихьэу Анапэ къалэм футболымкIэ иджыблагъэ щызэхаша урысейпсо зэхьэзэхуэм Бахъсэн къалэм и «Форвард» командэм и гъэсэнхэм зэфIэкIыфIхэр къыщагъэлъэгъуащ.