Министрым зыхуагъазэ

КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам я щхьэ IуэхукIэ лъэIу яIэу и деж къекIуа­лIэхэм зэрыхузэфIэкIкIэ дэIэпыкъуэгъу зэрахуэхъуным хущIокъу.

 

Иджыблагъэ абы и деж щыIащ цIыхуи 8. Абыхэм ­зыкъыхуагъазэрт республикэм и медицинэ IуэхущIапIэ-хэм Iуэхутхьэбзэхэр щагъуэтыным, къэралым и клиникэхэм зэрыкIуэн квотэхэр къыдэхыным, цIыху щхьэхуэхэр хущхъуэ лъапIэхэмкIэ къызэгъэпэщыным теухуа упщIэ­хэмкIэ. Апхуэдэуи абыхэм яхэтт министрым, лэжьыгъэ и пIалъэ фIыуэ зыщIэ хирургыу зэрыщытым къыхэкIыу, и чэнджэщ хуэныкъуэхэри, абы и лъэныкъуэкIэ зэрызрагъэIэзэнум теухуауэ дэIэпыкъуныгъэ щIэлъэIухэри.

Къалэбатэм зэрызыкъыхуагъэза дэтхэнэ зы Iуэхури яхузэпкърихащ, ахэр зэфIэхыныр пщэрылъ ящищIащ ­КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и лэжьакIуэхэмрэ медицинэ IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэм-рэ.

КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм щIэх-щIэхыурэ щрагъэкIуэкI я щхьэ IуэхукIэ закъыхуэзыгъа­зэ цIыхухэр щрагъэблагъэ зэIущIэ. Ар сэбэп мэхъу щIы­налъэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и IэнатIэр тэмэму зэ­теуб­лауэ щытынымкIэ, тхьэусыхафэ щыIэхэр къызыхэкIыр къэхутэнымкIэ, апхуэдэ щIыкIэкIи лэжьыгъэр егъэ­фIэ-­кIуэ­нымкIэ.

ЩхьэщэмыщI Изэ.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.10.2022 - 09:35

ДЕПУТАТХЭР КЪЫЗЭХУОСЫЖ

КъБР-м и Парламентым и бжьыхьэ лэжьэгъуэм зэры­щIадзэ зэIущIэр фокIадэм и 29-м ирагъэкIуэкIащ.

02.10.2022 - 09:35

ЩIЭНЫГЪЭМ И ХЪУАСКIЭР

Хабзэ хъуауэ, ди къэралым гъэ къэс щокIуэкI «Илъэсым и егъэджакIуэ» къэралпсо зэпеуэр.

02.10.2022 - 09:35

УБЫХХЭМ Я ЩХЬЭМ КЪРИКIУАР

Илъэсищэм щIигъукIэ екIуэкIа Кавказ зауэм кIэ щигъуэтар убых щIыналъэрщ - 1864 гъэм накъыгъэ мазэм и 21-м.

01.10.2022 - 09:35

ЩIЫНАЛЪЭР ЕФIЭКIУЭН ПАПЩIЭ

КъБР-м и Iэтащхьэр фокIадэм и 29-м видео IэмалкIэ хэтащ УФ-м и Правительствэм ЩIыналъэ зыу­жьыныгъэмкIэ и комиссэм и зэIущIэм.

01.10.2022 - 09:35

ГЪАЩIЭ ЗИ КIЫХЬАГЪ ЛЭЖЬЫГЪЭ

ЩыIэщ цIыху зэпIэзэрытыщэхэр, я лэ­жьыгъэкIи, я IуэхущIафэкIи, я унагъуэкIи.