Министрым зыхуагъазэ

КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам я щхьэ IуэхукIэ лъэIу яIэу и деж къекIуа­лIэхэм зэрыхузэфIэкIкIэ дэIэпыкъуэгъу зэрахуэхъуным хущIокъу.

 

Иджыблагъэ абы и деж щыIащ цIыхуи 8. Абыхэм ­зыкъыхуагъазэрт республикэм и медицинэ IуэхущIапIэ-хэм Iуэхутхьэбзэхэр щагъуэтыным, къэралым и клиникэхэм зэрыкIуэн квотэхэр къыдэхыным, цIыху щхьэхуэхэр хущхъуэ лъапIэхэмкIэ къызэгъэпэщыным теухуа упщIэ­хэмкIэ. Апхуэдэуи абыхэм яхэтт министрым, лэжьыгъэ и пIалъэ фIыуэ зыщIэ хирургыу зэрыщытым къыхэкIыу, и чэнджэщ хуэныкъуэхэри, абы и лъэныкъуэкIэ зэрызрагъэIэзэнум теухуауэ дэIэпыкъуныгъэ щIэлъэIухэри.

Къалэбатэм зэрызыкъыхуагъэза дэтхэнэ зы Iуэхури яхузэпкърихащ, ахэр зэфIэхыныр пщэрылъ ящищIащ ­КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и лэжьакIуэхэмрэ медицинэ IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэм-рэ.

КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм щIэх-щIэхыурэ щрагъэкIуэкI я щхьэ IуэхукIэ закъыхуэзыгъа­зэ цIыхухэр щрагъэблагъэ зэIущIэ. Ар сэбэп мэхъу щIы­налъэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и IэнатIэр тэмэму зэ­теуб­лауэ щытынымкIэ, тхьэусыхафэ щыIэхэр къызыхэкIыр къэхутэнымкIэ, апхуэдэ щIыкIэкIи лэжьыгъэр егъэ­фIэ-­кIуэ­нымкIэ.

ЩхьэщэмыщI Изэ.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.04.2024 - 09:03

УНАФЭЩIХЭМРЭ IЭНАТIЭ ЛЪЫХЪУЭХЭМРЭ ЗЭРОЩIЭ

КъБР-м ЦIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымкIэ и центрыр мы махуэхэм жыджэру хэтащ Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэмрэ КъБКъУ-мрэ щекIуэкIа IэнатIэхэм я жармыкIэ «Работа России.

12.04.2024 - 09:00

ЦIЫХУ МЕЛУАНИПЩI ЕПЛЪАЩ

«Урысей» гъэлъэгъуэныгъэ-зэхуэсым мэлыжьыхьым и 6-м щрагъэблэгъащ цIыху мелуан епщIанэ хъуа, Ярославль щыщ Панфилов Константин. Абы и гъусэт и щхьэгъусэ Екатеринэ.

12.04.2024 - 08:59

НОБЭРЕЙ ТОМИРИС

2023 гъэм щэкIуэкIуэ мазэм къэмыувыIэу сыхьэти 8-кIэ зи щхьэгъусэр зубэрэжьурэ зыIэщIэукIа,  Къэзахъстан Республикэм Лъэпкъ экономикэмкIэ и министру щыта Бишимбаев Куандык и судыр ящIэ мы махуэхэм.

12.04.2024 - 08:59

«КЪЭБЭРДЕЙ» ЩIЫФIАЩАР

Хы ФIыцIэм и Iуфэм пщитI щыпсэурт: Тамбий и къуэмрэ Бэлэтокъуэмрэ. Я жылэхэр дапщэ хъуми псори зэхуэдитI зэхуращIыкIауэ щхьэж къылъысыр ихъумэжу псэурт. Ауэрэ Тамбий и къуэм къишащ.

11.04.2024 - 12:25

ДЫДЕЙХЭРЩ НЭХЪЫФIЫР

«Russian Cup» фIэщыгъэр зэрихьэу Анапэ къалэм футболымкIэ иджыблагъэ щызэхаша урысейпсо зэхьэзэхуэм Бахъсэн къалэм и «Форвард» командэм и гъэсэнхэм зэфIэкIыфIхэр къыщагъэлъэгъуащ.