Хэт и къафэ нэхъ дахэ?!

ШыщхьэуIум и 15 - 19-хэм Кърымым щрагъэкIуэкI «Таврида. АРТ» фестивалым и лезгинкэ-батлым ­Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIэкIэ зыкъыщигъэлъэ­гъуэнущ «Кабардинка» къэ­рал академическэ къэфа­кIуэ ансамблым. Зэхы­хьэр ящыщщ Урысейм ис лъэпкъхэм я щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэм я гъэу мы илъэсыр зэрагъэувам и щIыхькIэ къызэрагъэпэщ Iуэ­ху дахэхэм.

 

КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и ми­нистерствэм хъыбар къы­зэрыдигъэщIамкIэ, фестивалхэм я фестивалу къалъыта, Кърымым щекIуэкI «Таврида. АРТ» щIалэгъуалэ зэхуэсышхуэм хыхьэ «Коро- ли лезгинки» Iыхьэм Кавказ ­Ищхъэрэм и къэфакIуэ- хэм зыкъыщагъэлъэгъуэ- нущ. Уры­­сейм ис лъэпкъхэм ­къа­­фэм щаIэ зэфIэкIхэр ­къа- ­­гъэлъэгъуэнущ икIи абы къы­щыхахынущ «Къафэм и пащ­тыхь» цIэр зыхуэфащэр.

«Таврида. Арт» фестивалым и продюсер Чаплинская Викторие жиIащ Урысейм щыпсэу лъэпкъхэм я деж щIэупщIэ нэхъ ин щызиIэ лезгинкэ къафэр къыщыу­нэхуам, ар къэзыгупсысам, нэхъыфIу зыгъэзащIэм теу­хуа зэдауэ нобэр къыздэсым зэрыщыIэр. Аращ абы теухуа зэпеуэр къыщIыхалъхьам и щхьэусыгъуэри. Лъэпкъхэм Iэмал яIэщ къафэ гъуа­-зджэм щаIэ зэфIэкIыр къа­гъэ­лъэгъуэну. Зэхьэзэхуэм и иужьрей Iыхьэр шыщхьэуIум и 18-м «Таврида. АРТ» фес­тивалым и утыку нэхъыщхьэм щрагъэкIуэкIынущ. Зэпеуэм цIыху мин 25-м щIигъу щы­зэхуэсынущ икIи лезгинкэ нэхъыфIу къафэхэр IэIэткIэ къы­щыхахынущ.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, 2019 гъэм щыщIэдзауэ «Таврида. АРТ» щIалэгъуалэ фес­тивалыр Кърымым къы­щы­зэрагъэпэщ. Абы я зэфIэкI щоплъыж щэнхабзэмрэ ­гъуа­­зджэмрэ ехъулIэныгъэфI­хэр щызиIэхэр.

- Федеральнэ проектым ­хыхьэ «Таврида. АРТ» фес­тивалым ди республикэм и цIэкIэ зыкъыщыдгъэлъэ­гъуэну я дзыхь къызэрыдагъэзар гуапэ тщыхъуащ. Апхуэдэ цIыхушхуэ щызэхуэса зэхы­хьэм зыкъы­щыб­гъэ­лъэгъуэ­ныр жэуаплыныгъэ ин зы­пылъщ. Къызэхуэсахэм я ­пащхьэм ди щэнхабзэмрэ ­гъуазджэмрэ щыд­гъэлъэ­гъуэн къудейкъым ди къалэныр, атIэ ди лъэпкъ щэнхабзэм и дахагъэм дед­гъэ­хьэ­хынырщ. КърихьэлIа дэтхэнэми къафэм и псэр - лезгинкэр - ягу дыхьэу дгъэ­зэщIэну ди мурадщ, - жаIэ «Кабардинка» ансамблым хэтхэм.

БЖЬЫХЬЭЛI Розэ.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.10.2022 - 09:35

ДЕПУТАТХЭР КЪЫЗЭХУОСЫЖ

КъБР-м и Парламентым и бжьыхьэ лэжьэгъуэм зэры­щIадзэ зэIущIэр фокIадэм и 29-м ирагъэкIуэкIащ.

02.10.2022 - 09:35

ЩIЭНЫГЪЭМ И ХЪУАСКIЭР

Хабзэ хъуауэ, ди къэралым гъэ къэс щокIуэкI «Илъэсым и егъэджакIуэ» къэралпсо зэпеуэр.

02.10.2022 - 09:35

УБЫХХЭМ Я ЩХЬЭМ КЪРИКIУАР

Илъэсищэм щIигъукIэ екIуэкIа Кавказ зауэм кIэ щигъуэтар убых щIыналъэрщ - 1864 гъэм накъыгъэ мазэм и 21-м.

01.10.2022 - 09:35

ЩIЫНАЛЪЭР ЕФIЭКIУЭН ПАПЩIЭ

КъБР-м и Iэтащхьэр фокIадэм и 29-м видео IэмалкIэ хэтащ УФ-м и Правительствэм ЩIыналъэ зыу­жьыныгъэмкIэ и комиссэм и зэIущIэм.

01.10.2022 - 09:35

ГЪАЩIЭ ЗИ КIЫХЬАГЪ ЛЭЖЬЫГЪЭ

ЩыIэщ цIыху зэпIэзэрытыщэхэр, я лэ­жьыгъэкIи, я IуэхущIафэкIи, я унагъуэкIи.