Хэт и къафэ нэхъ дахэ?!

ШыщхьэуIум и 15 - 19-хэм Кърымым щрагъэкIуэкI «Таврида. АРТ» фестивалым и лезгинкэ-батлым ­Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIэкIэ зыкъыщигъэлъэ­гъуэнущ «Кабардинка» къэ­рал академическэ къэфа­кIуэ ансамблым. Зэхы­хьэр ящыщщ Урысейм ис лъэпкъхэм я щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэм я гъэу мы илъэсыр зэрагъэувам и щIыхькIэ къызэрагъэпэщ Iуэ­ху дахэхэм.

 

КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и ми­нистерствэм хъыбар къы­зэрыдигъэщIамкIэ, фестивалхэм я фестивалу къалъыта, Кърымым щекIуэкI «Таврида. АРТ» щIалэгъуалэ зэхуэсышхуэм хыхьэ «Коро- ли лезгинки» Iыхьэм Кавказ ­Ищхъэрэм и къэфакIуэ- хэм зыкъыщагъэлъэгъуэ- нущ. Уры­­сейм ис лъэпкъхэм ­къа­­фэм щаIэ зэфIэкIхэр ­къа- ­­гъэлъэгъуэнущ икIи абы къы­щыхахынущ «Къафэм и пащ­тыхь» цIэр зыхуэфащэр.

«Таврида. Арт» фестивалым и продюсер Чаплинская Викторие жиIащ Урысейм щыпсэу лъэпкъхэм я деж щIэупщIэ нэхъ ин щызиIэ лезгинкэ къафэр къыщыу­нэхуам, ар къэзыгупсысам, нэхъыфIу зыгъэзащIэм теу­хуа зэдауэ нобэр къыздэсым зэрыщыIэр. Аращ абы теухуа зэпеуэр къыщIыхалъхьам и щхьэусыгъуэри. Лъэпкъхэм Iэмал яIэщ къафэ гъуа­-зджэм щаIэ зэфIэкIыр къа­гъэ­лъэгъуэну. Зэхьэзэхуэм и иужьрей Iыхьэр шыщхьэуIум и 18-м «Таврида. АРТ» фес­тивалым и утыку нэхъыщхьэм щрагъэкIуэкIынущ. Зэпеуэм цIыху мин 25-м щIигъу щы­зэхуэсынущ икIи лезгинкэ нэхъыфIу къафэхэр IэIэткIэ къы­щыхахынущ.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, 2019 гъэм щыщIэдзауэ «Таврида. АРТ» щIалэгъуалэ фес­тивалыр Кърымым къы­щы­зэрагъэпэщ. Абы я зэфIэкI щоплъыж щэнхабзэмрэ ­гъуа­­зджэмрэ ехъулIэныгъэфI­хэр щызиIэхэр.

- Федеральнэ проектым ­хыхьэ «Таврида. АРТ» фес­тивалым ди республикэм и цIэкIэ зыкъыщыдгъэлъэ­гъуэну я дзыхь къызэрыдагъэзар гуапэ тщыхъуащ. Апхуэдэ цIыхушхуэ щызэхуэса зэхы­хьэм зыкъы­щыб­гъэ­лъэгъуэ­ныр жэуаплыныгъэ ин зы­пылъщ. Къызэхуэсахэм я ­пащхьэм ди щэнхабзэмрэ ­гъуазджэмрэ щыд­гъэлъэ­гъуэн къудейкъым ди къалэныр, атIэ ди лъэпкъ щэнхабзэм и дахагъэм дед­гъэ­хьэ­хынырщ. КърихьэлIа дэтхэнэми къафэм и псэр - лезгинкэр - ягу дыхьэу дгъэ­зэщIэну ди мурадщ, - жаIэ «Кабардинка» ансамблым хэтхэм.

БЖЬЫХЬЭЛI Розэ.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.04.2024 - 09:03

УНАФЭЩIХЭМРЭ IЭНАТIЭ ЛЪЫХЪУЭХЭМРЭ ЗЭРОЩIЭ

КъБР-м ЦIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымкIэ и центрыр мы махуэхэм жыджэру хэтащ Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэмрэ КъБКъУ-мрэ щекIуэкIа IэнатIэхэм я жармыкIэ «Работа России.

12.04.2024 - 09:00

ЦIЫХУ МЕЛУАНИПЩI ЕПЛЪАЩ

«Урысей» гъэлъэгъуэныгъэ-зэхуэсым мэлыжьыхьым и 6-м щрагъэблэгъащ цIыху мелуан епщIанэ хъуа, Ярославль щыщ Панфилов Константин. Абы и гъусэт и щхьэгъусэ Екатеринэ.

12.04.2024 - 08:59

НОБЭРЕЙ ТОМИРИС

2023 гъэм щэкIуэкIуэ мазэм къэмыувыIэу сыхьэти 8-кIэ зи щхьэгъусэр зубэрэжьурэ зыIэщIэукIа,  Къэзахъстан Республикэм Лъэпкъ экономикэмкIэ и министру щыта Бишимбаев Куандык и судыр ящIэ мы махуэхэм.

12.04.2024 - 08:59

«КЪЭБЭРДЕЙ» ЩIЫФIАЩАР

Хы ФIыцIэм и Iуфэм пщитI щыпсэурт: Тамбий и къуэмрэ Бэлэтокъуэмрэ. Я жылэхэр дапщэ хъуми псори зэхуэдитI зэхуращIыкIауэ щхьэж къылъысыр ихъумэжу псэурт. Ауэрэ Тамбий и къуэм къишащ.

11.04.2024 - 12:25

ДЫДЕЙХЭРЩ НЭХЪЫФIЫР

«Russian Cup» фIэщыгъэр зэрихьэу Анапэ къалэм футболымкIэ иджыблагъэ щызэхаша урысейпсо зэхьэзэхуэм Бахъсэн къалэм и «Форвард» командэм и гъэсэнхэм зэфIэкIыфIхэр къыщагъэлъэгъуащ.