Жаш адамланы жамауат штабы къураллыкъды

Кёп болмай КъМР-ни Жарыкъландырыу эмда илму министерствосунда Къабарты-Малкъарда сабийлени бла жаш адамланы битеуроссей жамауат–къырал къымылдауларыны регион бёлюмюн къурау жаны бла жамауат штабны кенгеши болгъанды. Анга КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков, жаш тёлюню ишлери жаны бла министр Азамат Люев,  Парламентде билим бериу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла комитетни председатели Нина Емузова эм право жаны бла юйретиуню «Праволу республика» деген школу» проектни таматасы  Аслан Шипшев къатышхандыла.

Мухамед Кодзоков, жыйылыуну ача, сабийлени бла жаш адамланы битеуроссей жамауат-къырал къымылдауларыны регион бёлюмюн къурау - жамауат организацияланы бирикдирирге эм жаш адамланы магъаналы иш бла кюреширге итиндирирге болушуругъун билдиргенди. Бу къымылдау алгъаракълада  халкъла аралы «Артек» сабий арада  20 июльда къуралгъанды.  Аны магъанасы -  къырал политиканы сабийлени бла жаш адамланы сейирлерин эсге алып бардырыргъады, аланы башламчылыкъларына бла айныуларына бирча онгла къураргъады.

Кенгешде тийишли федерал законну чеклеринде Сабийлени бла жаш адамланы битеуроссей къымылдауларын Къабарты-Малкъарда бардырыу бла байламлы соруула да сюзюлгендиле. Азамат Люев жангы биригиу жаш тёлюню ариу къылыкъгъа юйретиу ишге, сынамларын кючлерге да ахшы себеплик этеригин айтханды. КъМР-ни Башчысы Казбек Коков, Правительство эм Жаш тёлюню ишлери жаны бла федерал агентство салгъан борчланы толтуруугъа аслам эс буруллугъун чертгенди. 

Бюгюнлюкде Аслан Шипшевни башчылыгъы бла  битеуроссей программаны регионда  сигментин  бардырыу жаны бла жамауат штаб тири   къармашып башлагъанды. Анга республикада жашагъан, къошумчулукъ этерге излеген  школчула, студентле, ата-анала эм башхала да  къатышыргъа боллукъдула. Саулай алып айтханда, ол хар кимге да ачыкъ, бюгюннгю излемлеге келишген, сейир эм жаш адамланы башламчылыкъларында тутхучлукъ этген биригиу боллукъду. 

- Аны мен ахшы башламчылыкъгъа санайма. Мени  оюмума кёре, сабий бир тюрлю зат бла жаланда анга сейир болгъаны ючюн кюрешгени азды. Ол аны къылыгъын, дуниягъа  къарамын тюрлендирирге, жашаууну магъанасы болургъа керекди. Инсан башхаладан айырылмазгъа, аны  къыйыны жамауатха керек болгъанын сезерге тийишлиди, – деп къошханды Нина Емузова да.

Жыйылыуну ахырында Аслан Шипшев, жамауат штаб къаллай ишле бла кюреширигини юсюнден  хапарлай, баш жумушла бла шагъырей этгенди. Къымылдауну бёлюмлерин, билим бериу организацияладан сора да, маданият эм спорт  учреждениялада къураргъа, аны бир программасын жарашдырыргъа чакъыргъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.05.2024 - 12:35

КЪЫРАЛ ЧЕКНИ КЪОРУУЛАУЧУЛАРЫ БЛА ЁТМЕКНИ ЖАРТЫ ЭТИП ЖАШАГЪАНДЫЛА

Чекчини кюнюне

29.05.2024 - 12:35

ЖЕТИШИМЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БОЛУРГЪА СЮЙГЕНЛЕГЕ

Озгъан ыйыкъда Нальчикде «Мени бизнесим – онгланы заманы 2024» деген форум ётгенди.

29.05.2024 - 10:00

ТЫРНЫАУУЗЧУЛА БАРЫСЫН ДА ХОРЛАГЪАНДЫЛА

Алгъаракъда Нарткъала шахарны «Эльбрус» деген картодромунда Шимал Кавказны Кубогу деген эришиу ётгенди. Ол энчи аскер операцияда ёлген аскерчилени хурметлерине жораланнган эди.

29.05.2024 - 09:59

ЖАН АУРУТА БИЛИУ АДАМЛЫКЪНЫ ШАРТЫДЫ

Адамны къартлыкъдан къачар, къутулур онгу болмайды. Алай, аны насыплы ётдюрюр ючюн амалла къураргъа уа болады.

29.05.2024 - 09:25

ГИТЧЕ БИЗНЕС – КЪЫРАЛНЫ ЭКОНОМИКАСЫНЫ ТУТУРУГЪУ

Бизни къыралда адамла предпринимательство бла кюрешип башлагъанлы кёп ёмюр озгъанлыкъгъа, аны бла байламлы закон - «Энчи иш бла кюрешиуню юсюнден» - биринчи кере жаланда 1986 жылда чыкъгъанды.