Жаш адамланы жамауат штабы къураллыкъды

Кёп болмай КъМР-ни Жарыкъландырыу эмда илму министерствосунда Къабарты-Малкъарда сабийлени бла жаш адамланы битеуроссей жамауат–къырал къымылдауларыны регион бёлюмюн къурау жаны бла жамауат штабны кенгеши болгъанды. Анга КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков, жаш тёлюню ишлери жаны бла министр Азамат Люев,  Парламентде билим бериу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла комитетни председатели Нина Емузова эм право жаны бла юйретиуню «Праволу республика» деген школу» проектни таматасы  Аслан Шипшев къатышхандыла.

Мухамед Кодзоков, жыйылыуну ача, сабийлени бла жаш адамланы битеуроссей жамауат-къырал къымылдауларыны регион бёлюмюн къурау - жамауат организацияланы бирикдирирге эм жаш адамланы магъаналы иш бла кюреширге итиндирирге болушуругъун билдиргенди. Бу къымылдау алгъаракълада  халкъла аралы «Артек» сабий арада  20 июльда къуралгъанды.  Аны магъанасы -  къырал политиканы сабийлени бла жаш адамланы сейирлерин эсге алып бардырыргъады, аланы башламчылыкъларына бла айныуларына бирча онгла къураргъады.

Кенгешде тийишли федерал законну чеклеринде Сабийлени бла жаш адамланы битеуроссей къымылдауларын Къабарты-Малкъарда бардырыу бла байламлы соруула да сюзюлгендиле. Азамат Люев жангы биригиу жаш тёлюню ариу къылыкъгъа юйретиу ишге, сынамларын кючлерге да ахшы себеплик этеригин айтханды. КъМР-ни Башчысы Казбек Коков, Правительство эм Жаш тёлюню ишлери жаны бла федерал агентство салгъан борчланы толтуруугъа аслам эс буруллугъун чертгенди. 

Бюгюнлюкде Аслан Шипшевни башчылыгъы бла  битеуроссей программаны регионда  сигментин  бардырыу жаны бла жамауат штаб тири   къармашып башлагъанды. Анга республикада жашагъан, къошумчулукъ этерге излеген  школчула, студентле, ата-анала эм башхала да  къатышыргъа боллукъдула. Саулай алып айтханда, ол хар кимге да ачыкъ, бюгюннгю излемлеге келишген, сейир эм жаш адамланы башламчылыкъларында тутхучлукъ этген биригиу боллукъду. 

- Аны мен ахшы башламчылыкъгъа санайма. Мени  оюмума кёре, сабий бир тюрлю зат бла жаланда анга сейир болгъаны ючюн кюрешгени азды. Ол аны къылыгъын, дуниягъа  къарамын тюрлендирирге, жашаууну магъанасы болургъа керекди. Инсан башхаладан айырылмазгъа, аны  къыйыны жамауатха керек болгъанын сезерге тийишлиди, – деп къошханды Нина Емузова да.

Жыйылыуну ахырында Аслан Шипшев, жамауат штаб къаллай ишле бла кюреширигини юсюнден  хапарлай, баш жумушла бла шагъырей этгенди. Къымылдауну бёлюмлерин, билим бериу организацияладан сора да, маданият эм спорт  учреждениялада къураргъа, аны бир программасын жарашдырыргъа чакъыргъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа